Belastingen

 • Waardebeschikking onroerende zaken (WOZ-beschikking) en taxatieverslag

  De gemeente bepaalt jaarlijks de waarde van alle onroerende zaken (WOZ-waarde) in de gemeente, bijvoorbeeld van een huis, een bedrijfsgebouw of een stuk grond. Deze waarde geldt als grondslag voor diverse belastingen, zoals de onroerende-zaakbelasting (ozb). U vindt de WOZ-waarde op de aanslag gemeentelijke belastingen.

 • Afvalstoffenheffing

  De gemeente zamelt alle huishoudelijke afvalstoffen voor u in. Om de kosten van deze inzameling en de verwerking hiervan te dekken, bent u afvalstoffenheffing verschuldigd. Elke gebruiker betaalt vastrecht. Ook als u geen huisvuil aanbiedt moet u afvalstoffenheffing betalen.

 • Onroerende zaakbelasting (OZB)

  Op 1 januari van het belastingjaar bepalen wij wie belastingplichtig is voor de OZB. Als u op deze datum eigenaar en/of gebruiker van een onroerende zaak bent, dan betaalt u OZB voor het hele jaar.

 • Rioolheffing

  De opbrengsten van de rioolheffing gebruikt de gemeente voor het onderhoud en vervanging van het gemeentelijke rioolstelsel. De rioolheffing wordt bepaald aan de hand van het waterverbruik.

 • Forensenbelasting

  Heeft u meer dan 90 dagen per jaar een gemeubileerde woning voor uzelf of uw gezin tot uw beschikking, terwijl uw hoofdverblijf in een andere gemeente is gevestigd? Dan moet u mogelijk forensenbelasting betalen.

 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

  Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, kunt u bij de gemeente kwijtschelding aanvragen. Kwijtschelding aanvragen is mogelijk voor de rioolheffing en de afvalstoffenheffing.

 • Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen

  Bent u het niet eens met een belastingaanslag van de gemeente? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit doet u binnen 6 weken na de datum die op het aanslagbiljet staat.

 • Kopie belastingaanslag

  U kunt uw belastingaanslag bekijken via de mijngemeentepagina.

 • Betaling van de aanslag

  De gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen kunt u in 2 termijnen betalen. Voor sommige aanslagen (o.a. toeristenbelasting en marktgelden) geldt een andere betalingstermijn. Deze vindt u op de aanslag zelf.