Tweede inspraakavond Energievisie Winterswijk 2017

De gemeente Winterswijk is bezig met het opstellen van een Energievisie. De gemeenteraad zal de definitieve Energievisie in oktober vaststellen.

Het realiseren van doelstellingen op het terrein van energiebesparing en duurzame energieopwekking kan alleen gerealiseerd worden met de gehele Winterswijkse samenleving. De gemeente vindt het daarom belangrijk inwoners, bedrijven en organisaties zo veel mogelijk bij de totstandkoming en invulling van de visie te betrekken. Op 30 maart 2017, om 19.30 uur is er tijdens een tweede inspraakavond opnieuw een mogelijkheid voor Winterswijkers zich uit te spreken over de concept-Energievisie.

Halverwege 2015 is het gezamenlijke proces van visievorming in samenwerking met inwoners en organisaties van start gegaan. Inmiddels zijn er diverse bijeenkomsten geweest. De resultaten vormden de input voor een conceptvisie. De conceptvisie stond op de agenda tijdens een inspraakavond voor heel Winterswijk op 1 november 2016.

Concept-Energievisie aangevuld

Op verzoek van de gemeenteraad gaven op 15 februari 2017 vier externe deskundigen een ‘hoorcollege’ over de thema’s energiebesparing, duurzame energieopwekking en energiemix. Tijdens deze openbare expertavond zijn vijf aandachtspunten prominent naar voren gekomen. Wind op zee versus wind op land en de eventuele deelname aan het opwekken van windenergie buiten Winterswijk zijn verhelderd. Gezondheidseffecten van windturbines werden meer in beeld gebracht. Besparingsmaatregelen zijn uitgebreid aan de orde gekomen; denk bijvoorbeeld aan het verduurzamen van bestaande woningen. Ook ontwikkelingen op het gebied van warmte en opslag kwamen aan bod. Na afloop van de expertavond is de conceptvisie op deze aandachtspunten aangepast.

Tweede Inspraakavond: 30 maart 2017

Een tweede informele inspraakavond vindt plaats op donderdag 30 maart 2017 om19.30 uur in de Theaterzaal van het Gerrit Komrij College. Inwoners, bedrijven en organisaties kunnen dan reageren op de aangepaste conceptvisie. De opmerkingen en aanvullingen van deze avond gebruikt het college als input om de conceptvisie eventueel verder te verfijnen.

Documenten ter voorbereiding op de inspraakavond kunt u vinden op de pagina 'documenten en presentaties Energievisie Winterswijk'.

Verdere besluitvorming

Het college neemt een besluit over de inhoud van de concept-Energievisie en legt de visie vervolgens ter instemming voor aan de gemeenteraad. Nadat de raad met de conceptvisie heeft ingestemd, wordt deze ter inzage gelegd. Inwoners hebben dan zes weken de mogelijkheid zienswijzen in te dienen. Na afloop van deze periode worden reacties eventueel verwerkt in een definitieve Energievisie. Deze wordt ter vaststelling voorgelegd aan het college en de gemeenteraad. Inwoners kunnen tijdens de openbare commissievergaderingen en raadsvergaderingen inspreken.