Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Leerplicht

Een goede opleiding is voor elk kind van groot belang. Daarom is er de leerplichtwet. Die wet regelt dat kinderen naar school moeten van hun vijfde tot hun zestiende jaar. In de wet ook ook geregeld welke kwalificatieplicht er bestaat, welke uitzonderingen toegestaan kunnen worden en hoe het toezicht op de leerplicht geregeld is.

Begin leerplicht

Een kind is leerplichtig op de eerste schooldag van de maand volgend op die waarin het vijf jaar is geworden. Is uw kind bijvoorbeeld in maart vijf jaar geworden, dan is het op de eerste schooldag in april leerplichtig.

 

Einde leerplicht

De volledige leerplicht eindigt aan het eind van het schooljaar (een schooljaar begint op 1 augustus en eindigt op 31 juli) waarin de jongere 16 jaar is geworden. De basisschoolperiode wordt altijd geteld als acht jaar, ook als het kind er langer of korter over doet. Na de volledige leerplicht is de jongere nog kwalificatieplichtig.

Kwalificatieplicht

Een jongere is kwalificatieplichtig als hij:

  • de volledige leerplicht achter de rug heeft;
  • nog geen 18 jaar is;
  • nog geen startkwalificatie heeft behaald.

 

Uitzonderingen kwalificatieplicht

  • jongeren die geïndiceerd zijn als zeer moeilijk lerende kinderen of meervoudig gehandicapte kinderen;
  • jongeren die zijn ingeschreven bij het praktijkonderwijs. Deze jongeren zullen geen startkwalificatie behalen, maar mogen de school niet eerder verlaten dan dat zij het getuigschrift hebben behaald;
  • jongeren die op grond van artikel 5 van de leerplichtwet vrijstelling hebben gekregen.

 

Startkwalificatie

Met een startkwalificatie wordt een havo, vwo of mbo niveau 2 diploma bedoeld. Een vmbo diploma is dus géén startkwalificatie. Een startkwalificatie geeft een jongere een soort 'vrijbrief' om aan het werk te gaan. Jongeren die geen startkwalificatie hebben moeten zoveel mogelijk teruggeleid worden naar school, om alsnog een diploma op startkwalificatie niveau te behalen.

Vrijstelling van de leerplichtwet

Op grond van artikel 5 van de Leerplichtwet is vrijstelling van de inschrijvingsplicht mogelijk als:

  • de jongere op lichamelijke of psychische gronden (nog) niet geschikt is om tot een school/onderwijsinstelling te worden toegelaten;
  • de ouders/verzorgers ernstig bezwaar hebben tegen de richting van het onderwijs op alle scholen of onderwijsinstellingen binnen redelijke afstand;
  • de jongere als leerling van een onderwijsinstelling buiten Nederland is ingeschreven en deze instelling geregeld bezoekt;

 

Op grond van artikel 11 onder f en artikel 13a van de Leerplichtwet kan de directeur van de school eenmalig vakantieverlof verlenen aan die ouders/verzorgers die vanwege de aard van hun beroep niet in een schoolvakantie met gezinsvakantie kunnen gaan. Het gaat hierbij om maximaal 10 schooldagen per schooljaar. Vakantieverlof mag overigens niet worden verleend in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar. Daarnaast is de directeur van de school bevoegd om tot 10 schooldagen, op grond van artikel 11 onder g en artikel 14 Leerplichtwet, vrijstelling te verlenen voor andere gewichtige omstandigheden. Er is dan sprake van omstandigheden die buiten de wil van de ouders en/of kind(eren) is gelegen. Denk hierbij aan huwelijk en overlijden van naasten, geboorte en verhuizing.

Een verzoek om vrijstelling moet altijd schriftelijk worden gedaan. Formulieren hiervoor zijn te vinden op het digitaal loket.

Toezicht op naleving van de Leerplichtwet

Iedere gemeente heeft een of meer leerplichtambtenaren. Zij houden toezicht op naleving van de Leerplichtwet. Is sprake van overtreding van de Leerplichtwet dan kan  tegen de  ouders en/of de jongere proces-verbaal worden opgemaakt. Een jongere is vanaf zijn 12e jaar  zelf ook verantwoordelijk voor het schoolbezoek.

Voortijdig schoolverlaten

Een jongere die zonder startkwalificatie de school verlaat wordt aangemerkt als voortijdig schoolverlater. Is de jongere nog geen 18 jaar, dan is de Leerplichtwet van toepassing. Is een jongere ouder dan 18 jaar, maar nog geen 23 jaar, dan geldt de RMC-wet. Deze wet zegt dat jongeren die zonder startkwalificatie de school verlaten geregistreerd moeten worden en teruggeleid moeten worden naar een school om alsnog een diploma op startkwalificatie niveau te behalen. Begeleiding van deze jongeren (18-23 jaar) wordt gedaan door JOUW UNIT, gevestigd in het Werkplein Oost Achterhoek, Burgemeester Bosmastraat.

Meer informatie?

Voor vragen en/of meer informatie over leerplicht en/of de kwalificatieplicht kunt u terecht bij de leerplichtambtenaar, via telefoonnummer (0543) 543 543, of op de volgende sites:
www.ingrado.nl (landelijke brancheorganisatie voor leerplicht en voortijdig schoolverlaten)
www.rijksoverheid.nl
(ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
www.rmc-achterhoek.nl (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters)


Uitgelicht

Deze website gebruikt cookies


Zoeken