Burgercheques

Een burgercheque is een geldbedrag waarmee de raad van de gemeente Winterswijk zijn waardering tot uiting brengt voor een initiatief tot de verbetering van de leefbaarheid, veiligheid of sociale samenhang in een straat, wijk of gemeenschap in de gemeente Winterswijk

In het verleden heeft de gemeenteraad onder andere burgercheques toegekend voor de organisatie van vier muzikale bingo’s in Winterswijkse zorgcentra, voor het organiseren van een conferentie over de toekomst van Molukse jongeren in Winterswijk en als bijdrage in de kosten van het Familiespektakel-evenement in 2017.

Waarom een burgercheque?

Met het toekennen van een burgercheque wil de raad een (bescheiden) bijdrage leveren aan initiatieven van burgers. Deze initiatieven zijn in de participatiesamenleving van grote betekenis. De raad stelt bij de begrotingsbehandeling hiervoor jaarlijks een budget beschikbaar. Voor 2018 is hiervoor een budget van € 7500,- beschikbaar.

Wat moet u doen om voor een burgercheque in aanmerking te komen?

Voor het aanvragen van een burgercheque kunt u het digitale formulier 'Aanvraag burgercheque' invullen. Let op: als u inlogt met DigiD moet u het formulier binnen 15 minuten afronden. Daarna verloopt uw inlogtijd. Het is helaas niet mogelijk de gegevens tussentijds op te slaan.

Een aanvraag voor een burgercheque voor de eerste helft van 2018 kunt u indienen tot en met 30 juni 2018.

Om voor een burgercheque in aanmerking te kunnen komen moet u voldoen aan enkele voorwaarden. Deze staan in de Subsidieverordening Burgercheques Winterswijk 2015.

Voor de eerste helft van 2018 heeft de gemeenteraad hiervoor in totaal een budget van € 3.750,- beschikbaar gesteld.
 

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Uw aanvraag wordt beoordeeld door een werkgroep bestaande uit raads- of commissieleden. Elke fractie is met één deelnemer vertegenwoordigd in deze werkgroep, die bestaat uit de volgende leden:

  • mevrouw R. van der Meulen (WB)
  • mevrouw C. te Voortwis-Stroes (CDA)
  • mevrouw I.T.F. klein Gunnewiek (VVD)
  • de heer M. ten Pas (PvdA)
  • de heer R. van der Laan (SP)
  • de heer F. Vlam (D66)

De aanvragen die gedurende een half jaar zijn ontvangen worden na afloop van die periode door de werkgroep beoordeeld. De werkgroep adviseert vervolgens de gemeenteraad over de ontvangen aanvragen en doet een voorstel over het wel of niet toekennen van de burgercheques (en de verdeling van het budget). Deze procedure vraagt enig geduld van de aanvrager. Of een aanvraag die bijvoorbeeld in april van dit jaar is ingediend ook wordt gehonoreerd, wordt pas duidelijk in de raadsvergadering van september, of oktober 2018.

Wat is er niet mogelijk?

In de verordening staan de voorwaarden voor het wel of niet toekennen van een burgercheque. Daarin is bijvoorbeeld bepaald dat uw initiatief geen individueel of commercieel belang mag dienen. Ook kan een burgercheque worden geweigerd als deze betrekking heeft op feesten, jubilea of andere bijeenkomsten met een vergelijkbaar karakter.

Meer informatie?

Meer informatie over burgercheques kunt u krijgen bij de griffie:

  • De griffie is telefonisch bereikbaar maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer (0543) 543543.
  • Het e-mailadres is: griffie@winterswijk.nl