Adviescommissie Cultuurhistorie

De adviescommissie Cultuurhistorie heeft tot taak het college van burgemeester en wethouders op verzoek of uit eigen beweging te adviseren over de toepassing van de Monumentenwet 1988 en de Erfgoedverordening gemeente Winterswijk 2010 en over alle andere zaken met betrekking tot cultuurhistorie (historische bouwkunde, archeologie en cultuurlandschap).

De adviescommissie Cultuurhistorie adviseert niet over aanvragen om vergunning als bedoeld in artikel 11 van de Monumentenwet 1988 en artikel 10 van de gemeentelijke erfgoedverordening (instandhoudingbepaling gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten).

 

Samenstelling

de heer H.(Hans) van Lith - Voorzitter
de heer P.A.M. (Peter) Ballast
de heer R.J.A. (Roger) Crols (namens Gelders Genootschap)
de heer J.P. (Hans) Donderwinkel (namens Vereniging Monumentenbelangen)
de heer T. (Tiemen) Epema
de heer J. (Jan) Goorhuis (namens vereniging "Het Museum")
de heer P.E.W. (Pieter) van der Laan
mevrouw J. (Joyce) Ras (namens gemeente Winterswijk) - Technisch adviseur
de heer K.H.A. Meinderts (namens gemeente Winterswijk) - Ambtelijk secretaris

 

Vergaderingen 2016

De eerstvolgende openbare vergadering van de Adviescommissie Cultuurhistorie Winterswijk vindt plaats op 17 februari 2017 van 14.00 uur tot circa 16.30 uur.
De vergadering vindt plaats in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25 te Winterswijk.

De vergaderingen van de Adviescommissie Cultuurhistorie zijn openbaar.

Agenda

Verslag en actielijst

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Meinderts (0543) 543 543 of via email kmeinderts@winterswijk.nl.