Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 18 april 2017

1. Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 11 april 2017, nr. 126

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Traineeprogramma gemeente Winterswijk

Besluit:
Ingestemd met een traineeprogramma bij de gemeente Winterswijk.

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde  / behandelend ambtenaar: de heer C. Smits
Commissie: nee

3. Contract zwerfafvalactiviteiten BeestenBende

Besluit:
In afwijking van het gemeentelijk inkoopbeleid de ingezette zwerfafvalactiviteiten van de BeestenBende met ingang van 01-01-2017 voort te zetten op basis van een driejarig contract.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers  / behandelend ambtenaar: mevrouw E. Krabben
Commissie: nee

4. Evaluatie bijzondere bijstand en minimaregelingen 2014 t/m 2016

Besluit:
Kennisgenomen van de evaluatie bijzondere bijstand en minimaregelingen 2014 t/m 2016 van SDOA.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: mevrouw N. Clemens
Commissie: ja

5. Vergadering Algemeen Bestuur SDOA d.d. 21 april 2017

Besluit:
Ingestemd met de aan het AB gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: mevrouw N. Clemens
Commissie: ja

6. Vergadering Algemeen Bestuur Hameland d.d. 19 april 2017

Besluit:
Kennisgenomen van de vergaderstukken van de Algemeen Bestuursvergadering van Hameland d.d. 19 april 2017..

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: mevrouw E. Abbink-Slats
Commissie: ja

7. Algemeen Bestuur Regio Achterhoek d.d. 19 april 2017

Besluit:
Een aantal nadere overwegingen inbrengen in de vergadering.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers  / behandelend ambtenaar: mevrouw M. Keur
Commissie: ja

8. Subsidieverzoek bijdrage heruitgave “De Schuilplaats”

Besluit:

  1. Bijdragen aan de heruitgave van “De Schuilplaats” door een garantstelling voor de aanschaf van 500 boeken voor € 5.000.
  2. In de concept-begroting 2018 € 5.000 toevoegen aan het budget “63805270 Kunst en Cultuur”.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers  / behandelend ambtenaar: de heer R. Ansink
Commissie: ja

9. Doelstellingen Coalitieakkoord ‘Samen verder’

Besluit:
Kennisgenomen van de stand van zaken van de realisatie van de doelstellingen van het coalitieakkoord per april 2017, en de raad hierover informeren.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers  / behandelend ambtenaar: mevrouw M. Keur
Commissie: ja

10. Achterhoek woonwensen en leefbaarheidsonderzoek 2017

Besluit:

  1. Akkoord gegaan met het uitvoeren van het AWLO 2017 en hiervoor de gemeente Bronckhorst te mandateren om mede namens Winterswijk op te treden als opdrachtgever.
  2. Akkoord gegaan met een bijdrage van € 15.000,- voor de periode 2017-2018 en dit bedrag  dekken uit het budget‘woonwensenonderzoek’.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers  / behandelend ambtenaar: de heer M. Meijer
Commissie: nee