Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 25 april 2017

1. Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 18 april 2017, nr. 127

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Vertegenwoordiging burgemeester Bengevoord in externe samenwerkingsverbanden

Besluit:

  • Burgemeester Bengevoord benoemd als lid van het AB van de ODA, als plaatsvervangend lid van het AB van de GGD NOG en als lid van de Commissie Grens van de Regio Achterhoek.
  • De raad voorstellen burgemeester Bengevoord te benoemen als lid van het AB van de Regio Achterhoek.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw M. Keur
Commissie: ja

3. Vaststelling bestemmingsplan Goudvinkenstraat 4d

Besluit:
De raad voorstellen het bestemmingsplan Goudvinkenstraat 4d, overeenkomstig het ontwerpbestemmingsplan, vast te stellen.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers  / behandelend ambtenaar: mevrouw R. Lankveld
Commissie: ja

4. Regionaal beleidskader volksgezondheid 2017-2020

Besluit:
De raad voorstellen:

  • De beleidskaders Volksgezondheid 2017-2020 vast te stellen.
  • Het beschikbaar stellen van een structureel budget voor gezondheidspreventie van € 60.000 per jaar mee te nemen bij de integrale afweging van de meerjarenbegroting 2018-2021.
  • Kennis te nemen van de rapportage over huidige stand van zaken lokaal gezondheidsbeleid.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris  / behandelend ambtenaar: mevrouw B. klein Gunnewiek
Commissie: ja

5. Voorlopige jaarstukken 2016 en Concept Programmabegroting 2018 GGD Noord- en Oost-Gelderland

Besluit:
De raad voorstellen:

  • Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2016;
  • Geen zienswijze in te brengen over de concept-Programmabegroting 2018 van GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris  / behandelend ambtenaar: mevrouw B. klein Gunnewiek
Commissie: ja

6.  Kadernota 2017

Besluit:
De raad voorstellen de Kadernota 2017 inclusief de daarin vermelde beslispunten vast te stellen.

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. Gronde  / behandelend ambtenaar: mevrouw G. Brevink
Commissie: ja