Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 4 april 2017

1. Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 28 maart  2017, nr. 124

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Aanpassing PGB tarieven Beschermd Wonen

Besluit:
De tarieven van de producten ‘Wonen Beschut’, ‘Wonen Beschermd – ontwikkeling’ en ‘Wonen Beschermd – stabiliseren’ voor 2017 vastgesteld op respectievelijk € 34,-, € 38,-, en € 46,-.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris  / behandelend ambtenaar: mevrouw E. Abbink
Commissie: nee

3. Vergadering Algemeen Bestuur Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers d.d. 29 maart 2017

Besluit:.

 • Akkoord gegaan met het vaststellen van het verslag van het AB van 14-12-2016.
 • Akkoord gegaan met het goedkeuren van de jaarrekening 2016 door het AB van het ECAL onder voorwaarde dat alsnog een getekende accountantsverklaring wordt ingeleverd.
 • Vanaf het boekjaar 2017 dient bij de jaarrekening een uitgebreid overzicht van de baten en lasten te worden ingeleverd met daarin een vergelijking met de cijfers van het voorgaande jaar.
 • Voor de overige punten de vergaderstukken voor het AB van 29-03-2017 voor kennisgeving aangenomen met daarbij de opmerking dat bij toekomstige begrotingen vergelijkingscijfers uit vorige begrotingen moeten worden opgenomen.Tevens dient in de begroting te worden aangegeven op welke wijze de toekomstige te verwachten verliezen worden omgezet naar een positief resultaat.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar: de heer R. Ansink
Commissie: ja

4. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Alliander N.B. d.d. 5 april 2017

Besluit:
Ingestemd met de aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde / behandelend ambtenaar: mevrouw M. Keur
Commissie: nee

5. Inrichting Werken Binnen (Sociale Werkvoorziening)

Besluit:

 • Ingestemd met het Inrichtingsplan Werken Binnen.
 • Het voornemen uitgesproken in te stemmen met het oprichten van een Overheids B.V. samen met de gemeenten Berkelland en Oost Gelre voor de entiteit Werken Binnen, nu nog onderdeel van Hameland Sociale Werkvoorziening.
 • Dit ontwerp-collegebesluit voorleggen aan de gemeenteraad en hen in de gelegenheid stellen hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken zodat een definitief collegebesluit uiterlijk 6 juni 2017 kan plaatsvinden.
 • Ingestemd met de ambtelijke status voor het gehele vaste personeel (11,27 fte) van de Overheids B.V..

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: mevrouw E. Abbink
Commissie: ja

6. Verzoek ABH Cityvereniging en OFCW winkelopenstelling op 2de Paasdag en Hemelvaartsdag 2017

Besluit:
Op grond van artikel 6, lid 1 van de Winkeltijdenverordening vrijstelling van de voorgeschreven winkeltijden verleend ten behoeve van de openstelling van winkels in het centrumgebied op 2de Paasdag en Hemelvaartsdag.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris  / behandelend ambtenaar: de heer G. Krosenbrink
Commissie: nee

7. Verrekening neveninkomstenpolitieke ambtsdragers 2016

Besluit:

 • Voor wethouders G.J. te Gronde en I. Saris de verrekenplicht van toepassing verklaard, maar op basis van de gedane opgave niet verrekenen.
 • Voor wethouders H.J.G. Gommers en D.W. Aalderink de verrekenplicht niet van toepassing  verklaard op basis van de gedane opgave.
 • Voor burgemeester M.J. van Beem de verrekenplicht niet van toepassing verklaard op basis van de gedane opgave.

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde  / behandelend ambtenaar: de heer C. Smits
Commissie: nee

8. Meerjarenplan Nationaal Landschap Winterswijk

Besluit:

 • Ingestemd met het Meerjarenplan Nationaal Landschap Winterswijk.
 • In 2017 € 25.000 beschikbaar gesteld om projecten uit het meerjarenplan uit te voeren.

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde  / behandelend ambtenaar: mevrouw J. Snellenberg
Commissie: ja

9. Managementletter 2016

Besluit:
Kennisgenomen van de Managementletter 2016 en de daarin opgenomen aanbevelingen overgenomen.

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde  / behandelend ambtenaar: mevrouw G. Brevink
Commissie: ja