Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 4 april 2017

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 28 maart  2017, nr. 121

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Verevening jeugdhulp 2017

Besluit:
De raad voorstellen, onder voorwaarde dat alle acht gemeenten in de Achterhoek eveneens instemmen, in 2017 de kosten voor de jeugdhulp te verevenen met de acht Achterhoekse gemeenten op zowel de tekorten als de overschotten voor de volgende vormen van jeugdhulp:
- landelijke ingekochte zorg;
- bovenregionaal ingekochte zorg;
- jeugdbescherming en jeugdreclassering;
- alle regionaal ingekochte individuele voorzieningen met verblijf (7 x 24 uurs zorg).

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris  / behandelend ambtenaar: mevrouw R. Hartman
Commissie: ja

3. Beslissing op bezwaarschrift tegen de verleende omgevingsvergunning voor een tijdelijke woonvoorziening aan de Sieverdinkweg 22.

Besluit:

  • Het advies van de commissie bezwaarschriften overgenomen.
  • Het ingediende bezwaarschrift ongegrond verklaard.
  • De omgevingsvergunning in stand gelaten.
  • Het verzoek om kostenvergoeding afgewezen.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers  / behandelend ambtenaar: mevrouw S. Tollkamp
Commissie: nee

4. Bestemmingsplan Sibbinkweg 2

Besluit:

  • De raad voorstellen het bestemmingsplan ‘Sibbinkweg 2’ ongewijzigd vast te stellen.
  • De raad voorstellen geen exploitatieplan vast te stellen.

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde  / behandelend ambtenaar: de heer W. Oortman
Commissie: ja