Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 4 juli 2017

1. Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 27 juni 2017, nr. 137

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Financiële evaluatie Reserve Sociaal Domein

Besluit:
De raad voorstellen:

  • Kennis te nemen van de financiële evaluatie Reserve Sociaal Domein;
  • In te stemmen met het aanhouden van de Reserve Sociaal Domein in lijn met het doorschuiven van de ontschotting door het Rijk;
  • In te stemmen met het vrij laten vallen van een bedrag ad. € 2.927.500 ten gunste van de Algemene Reserve;
  • De overschotten van 2017 en 2018 toe te voegen aan de Reserve Sociaal Domein en voor 2018 de tekorten te onttrekken aan de Reserve Sociaal Domein;
  • De vrijval ad. € 2.927.500 te verwerken in de begroting 2018-2021.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: de heer J.P. Potman
Commissie: ja

3. Programmaraadbesluit over wederzijdse finale kwijting tussen GovUnited en Green Valley

Besluit:
Kennisgenomen van het Programmabesluit over de wederzijdse finale kwijting tussen GOVUnited en Green Valley.

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde / behandelend ambtenaar: mevrouw M. Venderbosch
Commissie: nee

4. Jaarverslag 2016 Commissie Bezwaarschriften

Besluit:
Het jaarverslag van de Commissie Bezwaarschriften van de gemeente Winterswijk over 2016 voor kennisgeving aangenomen en ter kennis brengen van de Commissie Samenleving.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw A. Damkot
Commissie: ja

5. Algemeen Bestuur Hameland d.d. 6 juli 2017

Besluit:
Kennisgenomen van de vergaderstukken van het AB Hameland van 6 juli 2017.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: mevrouw E. Abbink-Slats
Commissie: ja


6. Financieel en inhoudelijk jaarverslag 2016 van Achterhoek VO

Besluit:
Kennisgenomen van financieel en inhoudelijk jaarverslag 2016 van Achterhoek VO.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: de heer H. Kappert
Commissie: ja

7. Aanvullende subsidieaanvraag Winterswijkse Uitdaging betreffende Vrijwilligerspunt Winterswijk 2017

Besluit:

  • In afwijking van artikel 12.1 van de Algemene Subsidieverordening Winterswijk 2010 (ASV2010) De Winterswijkse Uitdaging een projectsubsidie toegekend voor het opzetten van het Vrijwilligerspunt van maximaal  € 29.502  voor de periode 1 april 2017 tot en met 31 december 2017.
  • Het hiervoor in de begroting ontbrekende budget ad  € 7.266 betalen uit de reserve Sociaal Domein.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: mevrouw E. Abbink-Slats
Commissie: ja

8. Vergadering Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost Gelderland d.d. 6 juli 2017

Besluit:
In te stemmen met de aan het Algemeen Bestuur gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: mevrouw B. Klein Gunnewiek
Commissie: ja