Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 20 juni 2017

1. Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 12 juni 2017, nr. 135

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Algemene Ledenvergadering AGEM d.d. 21 juni 2017

Besluit:

  1. Kennisgenomen van de te behandelen stukken.
  2. Wethouder Gommers gemandateerd akkoord te gaan met de voorgestelde beslispunten en de standpunten van het college op de agendapunten in te brengen in de vergadering.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar: mevrouw L. ter Maat
Commissie: ja

3. Subsidieverzoek heruitgave “Wij hebben ze allemaal gekend”

Besluit:
De F.W. Voorinkstichting een projectsubsidie toegekend van € 6.650 voor de heruitgave van het boek ’Wij hebben ze allemaal gekend’.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar: mevrouw E. Abbink-Slats
Commissie: nee

4. Benoeming nieuw lid WMO-raad

Besluit:
Mevrouw D. Lammers per 26 juni 2017 benoemen als nieuw lid van de Wmo-raad voor vertegenwoordiging van de doelgroep mensen met verslavingsproblematiek en dak-en thuislozen.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: mevrouw G. Rauwerdink
Commissie: ja

5. Resultaat Verevening jeugdhulp 2016

Besluit:
Het resultaat van de verevening kosten jeugdhulp 2016 vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar: mevrouw R. Hartman
Commissie: ja

6. Jaarrekening 2016

Besluit:

  1. De jaarrekening en het jaarverslag 2016 in concept vastgesteld en deze ter vaststelling  aanbieden aan de raad.
  2. De Single Information Single Audit (SiSa)  in concept vastgesteld en ter vaststelling aanbieden aan de raad.
  3. De raad informeren over de stand van zaken van de uitvoering van in 2016 uitgevoerde onderzoeken naar doelmatigheid  en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur (ex artikel 213a Gemeentewet).
  4. De raad voorstellen in te stemmen met het voorstel tot resultaatbestemming 2016.
  5. Kennisgenomen van het accountantsverslag en deze ter kennisname aanbieden aan de raad.

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde / behandelend ambtenaar: mevrouw G. Brevink
Commissie: ja