Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 21 maart 2017

1. Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 13 maart  2017, nr. 122

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Eerste financiële prognose 2017

Besluit:

  • De eerste begrotingswijziging 2017 in concept vastgesteld en ter vaststelling aanbieden aan de raad.
  • De eerste financiële prognose met als peildatum 1 maart 2017 in concept vastgesteld en ter vaststelling aanbieden aan de raad.
  • De raad voorstellen om de bijstelling van de begroting ter hoogte van € 174.000 (voordelig) toe te voegen aan de algemene reserve.

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde  / behandelend ambtenaar: mevrouw G. Brevink-Grouve
Commissie: ja

3. Wijziging Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2016

Besluit:

  • Ingestemd met de voorgestelde wijzigingen in de Leidraad invordering gemeentelijke belastingen per 1 januari 2017.
  • Het besluit “Wijziging Leidraad invordering gemeentelijke belastingen per 1 januari 2017” vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde  / behandelend ambtenaar: de heer P. Visser
Commissie: nee