Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 9 mei 2017

1. Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 2 mei 2017, nr. 129

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Onderzoeksrapport ‘Oost-west-ontsluiting Noordoost-Achterhoek

Besluit:

  • Het onderzoeksrapport en de daaraan verbonden conclusies onderschrijven.
  • Als gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk samenwerken om op regionaal niveau de oost-west verbinding te agenderen.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers  / behandelend ambtenaar: mevrouw M. de Jong
Commissie: ja

3. VNOG voorlopige jaarstukken 2016 en programmabegroting 2018-2021

Besluit:
De raad voorstellen:

  • Kennis te nemen van het inhoudelijk en financieel verslag 2016 van de VNOG.
  • Kennis te nemen van de beheersmaatregelen die de VNOG naar aanleiding van het negatieve jaarresultaat heeft genomen.
  • Kennis te nemen van de programmabegroting 2018-2021 van de VNOG.
  • Als zienswijze in te dienen dat de gemeente Winterswijk van de VNOG terughoudendheid in ontwikkelen van nieuw beleid en focus op effectiviteitsverbetering van de basisbrandweerzorg  verwacht.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: de heer F. Starke
Commissie: ja

4. Jaarstukken 2016 Regio Achterhoek en Stuurgroep Achterhoek 2020

Besluit:
De raad voorstellen geen zienswijzen kenbaar te maken over de jaarstukken 2016 van de Regio Achterhoek en het jaarverslag 2016 van de Stuurgroep Achterhoek 2020.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw M. Keur
Commissie: ja


5. Inspectierapport Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2

Besluit:
Kennisgenomen van het inspectierapport ‘De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2’ en het Plan van aanpak.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris  / behandelend ambtenaar: mevrouw R. Hartman
Commissie: ja