Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 28 november 2017

1. Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 21 november 2017, nr. 155

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland d.d. 30 november 2017

Besluit:
Met inachtneming van een aantal nadere overwegingen ingestemd met de aan het Algemeen Bestuur gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: mevrouw B. Klein Gunnewiek
Commissie: ja

3. Wijzigingen verordeningen jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning

Besluit:

 • De raad voorstellen de Verordening maatschappelijke ondersteuning Winterswijk 2018 vast te stellen.
 • De raad voorstellen de Verordening jeugdhulp Winterswijk 2018 vast te stellen.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: mevrouw  A.J. van Dijk
Commissie: ja

4. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vitens NV d.d. 30 november 2017

Besluit:
Ingestemd met de aan de AvA gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde / behandelend ambtenaar: mevrouw M. Keur
Commissie: nee

5. Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Achterhoek d.d. 13 november 2017

Besluit:

 • Het verslag van het AB ODA op 19 juni 2017 vaststellen.
 • De uitgangspunten van de ODA begroting 2019 vaststellen.
 • Kennisgenomen van de 2e Berap 2017 van de ODA.
 • Het controleprotocol en normenkader voor de jaarrekening 2017 van de ODA vaststellen.
 • Instemmen met de benoeming van de voorgestelde accountant van de ODA.
 • Kennisgenomen van de stand van zaken over de mandatering van het archief.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: de heer H. de Vries
Commissie: ja

6. Buitengewone Algemene Ledenvergadering VNG d.d. 1 december 2017

Besluit:
Met inachtneming van een aantal nadere overwegingen ingestemd met de aan de Buitengewone ALV van de VNG gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw M. Keur
Commissie: ja

7. Plan van aanpak facetbestemmingsplan Parkeren Winterswijk 2017

Besluit:
Het plan van aanpak facetbestemmingsplan Parkeren Winterswijk 2017 vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar: de heer M. Bosman
Commissie: nee

8. Subsidie VVE-activiteiten 2016 en programma VVE activiteiten 2018

Besluit:

 • De subsidie aan Stichting Welzijn Winterswijk voor 2016 vastgesteld op € 424.566.
 • De subsidie aan Yunio jeugdgezondheidszorg 2016 vastgesteld op € 34.625.
 • De subsidie aan Bibliotheek Oost Achterhoek 2016 vastgesteld op € 23.116.
 • De subsidie aan RK basisschool de Vlier 2016 vastgesteld op € 70.232.
 • De subsidie aan Openbare Basisschool de Kolibrie 2016 vastgesteld op € 61.194.
 • Het VVE activiteitenprogramma 2018 vastgesteld

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: de heer H. Kappert
Commissie: ja

9. Tarief wmo-reizigers ZOOV van 1 januari 2018

Besluit:

 • De tarieven voor het collectief vraagafhankelijk vervoer voor wmo-geïndiceerden voor ritten van maximaal 20 km per 1 januari 2018 niet gewijzigd.
 • De tarieven voor het collectief vraagafhankelijk vervoer voor wmo-geïndiceerden voor reisafstanden tussen 20 km en 40 km verhoogd naar € 2,00 per kilometer.
 • De vervoermogelijkheid van het collectief vraagafhankelijk vervoer voor wmo-geïndiceerden naar Duitsland gecontinueerd.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: mevrouw T. Morrenhof
Commissie: ja

10. Tussenevaluatie ZOOV eerste halfjaar 2017

Besluit:
Kennisgenomen van de tussenevaluatie ZOOV eerste halfjaar 2017.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: mevrouw T. Morrenhof
Commissie: ja