Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 7 november 2017

1. Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 31 oktober 2017, nr. 152

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Collectieve ziektekostenverzekering

Besluit:
Ingestemd met het sluiten van een nieuwe overeenkomst Gemeentepolis met Menzis..

Portefeuillehouder: drs. D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: mevrouw B. Klein Gunnewiek
Commissie: ja

3. Mandaat, volmacht- en machtigingsbesluit behorend bij de Samenwerkingsovereenkomst van de gemeenten in de Achterhoek voor de uitvoering van de Jeugdbeschermingstafel

Besluit:

 • Ingestemd met het Mandaat, volmacht- en machtigingsbesluit met procesafspraken behorend bij de samenwerkingsovereenkomst van de gemeenten in de Achterhoek voor de uitvoering van de Jeugdbeschermingstafel Achterhoek.
 • Het mandaat aan Jeugdbescherming Gelderland tot het indienen van een Verzoek tot Onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming namens de gemeente Winterswijk ingetrokken.
 • Het berichtenverkeer middels de Collectieve Opdracht Routeervoorziening (CORV)  technisch inrichten overeenkomstig het Mandaat, volmacht- en machtigingsbesluit aan de Jeugdbeschermingstafel Achterhoek.

Portefeuillehouder: mevrouw  drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: mevrouw R. Hartman
Commissie: nee

4. Vernieuwen contracten Oracle licenties en Support

Besluit:
In afwijking van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid de opdracht voor de levering van de Oracle licenties en de bijbehorende support onder de noemer “Centric applicaties Oracle Melodies" niet meervoudig onderhands aanbesteden, maar rechtstreeks aan Centric gunnen en de contracten bij Oracle beëindigen.

Portefeuillehouder: de G.J.W. te Gronde  / behandelend ambtenaar: de heer N. Eekelder
Commissie: nee

5. Jaarstukken 2016 en begroting 2018 St. Zwembaden Winterswijk (Jaspers)

Besluit:

 • Kennisgenomen van het inhoudelijk en financieel verslag van Stichting Zwembaden Winterswijk.
 • De subsidie 2016 t.b.v. Stichting Zwembaden Winterswijk vastgesteld op € 318.000.
 • Kennisgenomen van de begroting 2018 van Stichting Zwembaden Winterswijk.
 • De Stichting Zwembaden Winterswijk voor het jaar 2018 een subsidie verstrekken van € 318.000.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: de heer H. Kappert
Commissie: ja

6. Algemeen Bestuur Regio Achterhoek d.d. 8 november 2017

Besluit:.
Met inachtneming van een aantal nadere overwegingen ingestemd met de aan het AB gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw M. Keur
Commissie: ja

7. Subsidieaanvraag project Succes met Taal Bibliotheek Oost Achterhoek

Besluit:
Een éénmalige projectsubsidie toegekend uit het transformatiefonds van € 8.361 aan Bibliotheek Oost-Achterhoek in samenwerking met Estinea, Graafschap College Taalschool en Stichting Lezen Schrijven voor het uitvoeren van het projectplan Succes met Taal.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris  / behandelend ambtenaar: mevrouw G. Rauwerdink
Commissie: ja

8. Horizontale verantwoording gemeentelijke informatiehuishouding 2016 en 2017

Besluit:

 • Kennisgenomen van het Verslag Archief KPI's 2016.
 • Reactie uit laten gaan aan Erfgoedcentrum (ECAL) conform concept-brief.
 • Gemeenteraad informeren middels raadsvoorstel.
 • Het Verslag Archief KPI's 2016 ter kennis brengen van de Interbestuurlijk toezichthouder archieven (Provincie Gelderland).
 • Genoemde aandachtspunten uit laten voeren door team DIV, inclusief aanschaf en installatie rookmelders archiefruimte

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde  / behandelend ambtenaar: mevrouw E. ten Bras en mevrouw K. Wolterink
Commissie: ja