Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 10 oktober 2017

1. Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 3 oktober 2017, nr. 148

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Subsidieaanvraag 2018 Veilig Thuis Noord Oost Gelderland

Besluit:
Aan Veilig Thuis Noord Oost Gelderland voor 2018 een activiteitensubsidie verleend tot een bedrag van € 176.552,06 voor de uitvoering van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: mevrouw R. Hartman
Commissie: ja