Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 31 oktober 2017

1. Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 24 oktober 2017, nr. 151

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Jaarrekening 2016 en begroting 2018 Bibliotheek Oost-Achterhoek

Besluit:

 • Kennisgenomen van het inhoudelijk en financieel verslag  van Bibliotheek Oost Achterhoek.
 • De subsidie 2016 t.b.v. Bibliotheek Oost Achterhoek vastgesteld op € 369.120.
 • Kennisgenomen van de begroting 2018 van Bibliotheek Oost Achterhoek.

Portefeuillehouder: ing. H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar: de heer R. Ansink
Commissie: ja

3. Geschillencommissie ZOOV

Besluit:
Ingestemd met:

 • de instelling van een Geschillencommissie voor ZOOV;
 • het combineren van de uitvoerende werkzaamheden van de Geschillencommissie van ZOOV met die van de Geschillencommissie van AVAN;
 • de benoeming voor een periode van drie jaar van de voorgedragen kandidaten tot lid van de Geschillencommissie: mevrouw H.J.W. van Lent - van de Rijdt (voorzitter), mevrouw L.M.M Hulsmeijers (secretaris), mevrouw S.D.B. Plantinga (algemeen lid), mevrouw W.G.H. Corté (algemeen lid);
 • de uitvoering van gecombineerde secretariaatswerkzaamheden voor de Geschillencommissies van ZOOV en AVAN door ZOOV Beheer;
 • de aangepaste Klachtenregeling/Klachtenprocedure ZOOV versie oktober 2017.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: de heer G. Verzijden
Commissie: nee

4. Nieuwe voorbeeldregeling Huis voor klokkenluiders en GIR module Integriteit

Besluit:

 • De CAR-UWO gewijzigd conform de circulaire van het LOGA van 15 juli 2016, kenmerk ECWGO/U201601078, wat betreft de nieuwe voorbeeldregeling Huis voor klokkenluiders en de GIR module Integriteit, en overnemen in de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling Winterswijk.
 • De regeling Melden vermoeden misstand 2017 vastgesteld.

Portefeuillehouder: de G.J.W. te Gronde  / behandelend ambtenaar: mevrouw A. Sloos
Commissie: ja

5. Wijzigingen CAR-UWO artikelen per 1 januari 2018 en wijzigingen salarisbedragen, WML en IKB Cao Gemeenten 2017-2019

Besluit:
De CAR-UWO wijzigingen conform de circulaires van het LOGA van 9 oktober 2017 met kenmerken TAZ/U201700735 en TAZ/U201700653 en de wijzigingen neergelegd in de bijlagen, opnemen in de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling Winterswijk.

Portefeuillehouder: mevrouw G.J.W. te Gronde  / behandelend ambtenaar: mevrouw A. Sloos
Commissie: ja

6. Verkoop grond aan DMOG Leeghwaterweg 11

Besluit:
Ingestemd met de verkoop extra grond aan DMOG Leeghwaterweg 11 op de wijze zoals vastgelegd in de wijzigingsovereenkomst.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers  / behandelend ambtenaar: de heer B. Lieverdink
Commissie: ja

7. Prestatieafspraken 2018 Woonzorg Nederland

Besluit:
Ingestemd met de prestatieafspraken 2018 tussen gemeente Winterswijk, Woonzorg Nederland en de bewonerscommissie van De Berkhof.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers  / behandelend ambtenaar: de heer G. Beunk
Commissie: ja

8. Prestatieafspraken 2018 Habion

Besluit:
Ingestemd met de prestatieafspraken tussen gemeente Winterswijk en Habion.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers  / behandelend ambtenaar: de heer G. Beunk
Commissie: ja

9. Bestuursopdracht Regionale Omgevingsvisie

Besluit:

 • De bestuursopdracht regionale omgevingsvisie d.d. 2 oktober 2017 voor fase 1 vastgesteld.
 • Lokale gelden voor projecten in de Achterhoek aanwenden voor de totstandkoming van de regionale omgevingsvisie fase 1.
 • Besluiten over definitieve Winterswijkse deelname in fase twee na het regionale go en no go moment.
 • Wethouder H.J.G. Gommers als bestuurlijk lid van het bestuurlijk opstartteam aangewezen.

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde  / behandelend ambtenaar: mevrouw D. Kerkdijk
Commissie: ja