Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 3 oktober 2017

1. Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 26 september  2017, nr. 147

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Begroting verevening jeugdhulp 2017

Besluit:
Ingestemd met het Winterswijkse deel van de begroting verevening jeugdhulp 2017.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: mevrouw R. Hartman
Commissie: ja

3. Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdhulp 2016

Besluit:

  • Kennisgenomen van de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo- en jeugdhulp 2016 en ingestemd met de aanbevelingen.
  • Mandaat verleend om de resultaten met terugwerkende kracht te publiceren op “waar staat je gemeente.nl”.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: mevrouw L. Rootveld
Commissie: ja

4. Nota Lokale Heffingen 2017, inzicht in de gemeentelijke belastingen, heffingen en rechten

Besluit:

  • Kennisgenomen van de “Nota Lokale Heffingen 2017, inzicht in de gemeentelijke belastingen, heffingen en rechten”.
  • Het huidige beleid continueren en geen verhogingen doorvoeren in de legestarieven om tot een hogere kostendekkendheid te komen.

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde  /  behandelend ambtenaar: de heer P. Visser
Commissie: ja

5. Algemeen Bestuur Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers d.d. 4 oktober 2017

Besluit:

  • Akkoord gegaan met het vaststellen van het verslag van het AB van 28-6- 2017.
  • Akkoord gegaan met het vaststellen van de Archiefverordening Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2017.
  • Voor de overige punten de vergaderstukken voor het AB van 4-10-2017 voor kennisgeving aangenomen.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers  / behandelend ambtenaar: de heer R. Ansink
Commissie: ja

6. Algemeen Bestuur Regio Achterhoek d.d. 4 oktober 2017

Besluit:
Met inachtneming van een aantal nadere overwegingen ingestemd met de aan het AB gedane voorstellen over de doorontwikkeling van de regionale samenwerking.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw M. Keur
Commissie: ja