Adviesorganen

De gemeente Winterswijk heeft een aantal adviescommissies. Zij adviseren het gemeentebestuur over beleid en besluitvorming.

 • Adviescommissie Cultuurhistorie

  De adviescommissie Cultuurhistorie heeft tot taak het college van burgemeester en wethouders op verzoek of uit eigen beweging te adviseren over de toepassing van de Monumentenwet 1988 en de Erfgoedverordening gemeente Winterswijk 2010 en over alle andere zaken met betrekking tot cultuurhistorie (historische bouwkunde, archeologie en cultuurlandschap).

 • Commissie Bezwaarschriften

  De commissie Bezwaarschriften is een commissie (als bedoeld in artikel 7:13 Algemene wet bestuursrecht/artikel 84 Gemeentewet) die is ingesteld om te adviseren aan het College, de Burgemeester en de Raad over de beslissing op ingediende bezwaarschriften tegen de besluiten van de Raad, de Burgemeester en het College.

 • Stichting Waardevol Cultuur Landschap (WCL)

  De stichting stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan te formuleren en uit te voeren beleid voor behoud, herstel en ontwikkeling van het buitengebied van Winterswijk. Daarbij wordt uitgegaan van een integrale benadering van vijf thema's: leefbaarheid, land- en tuinbouw, natuur- en landschapsbeheer, cultuurhistorie, recreatie en toerisme.

 • Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (Welstandscommissie)

  De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (Welstandscommissie) is een door de raad benoemde onafhankelijke commissie die is ingesteld om te adviseren over de vraag of een bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand in de zin van (artikel 12 ev. van) de Woningwet. Deze commissie bekijkt hoe het bouwwerk eruit komt te zien, welke materialen gebruikt gaan worden, of het bouwwerk past in de bestaande omgeving en of het voldoende kwaliteit heeft.

 • Commissie Puiprijs

  Op basis van de nota “Verbetering Beeldwaarde Panden” is de commissie belast met het aanwijzen van het pand in het centrumgebied van de gemeente dat op de meest voorbeeldige wijze is aangepast en op grond daarvan in aanmerking komt voor de jaarlijkse prijs.

 • Commissie Straatnaamgeving

  De gemeente geeft nieuwe straten een naam. Heeft u als inwoner een idee voor een straatnaam? Dan horen we dat graag. De Commissie Straatnaamgeving beoordeelt alle voorgestelde namen en adviseert het college van burgemeester en wethouders hierover.

 • Seniorenraad

  De Stichting Seniorenraad Winterswijk is een samenwerkingsverband van de plaatselijke ouderenbonden ANBO, KBO, PCOB, Wenters+ en de Stichting Ouderen Actief. De Seniorenraad heeft ten doel het bepleiten en behartigen van de belangen van alle senioren (55 jaar en ouder) in de gemeente Winterswijk, en alles wat daarmee samenhangt in de ruimste zin van het woord.

 • Wmo-raad

  De Wmo-raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college over alle beleidsplannen die de gemeente heeft met betrekking tot de in- en uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de jeugdwet.

 • Regionale cliëntenraad Participatiewet Sociale dienst Oost-Achterhoek

  De regionale cliëntenraad sociale dienst Oost Achterhoek adviseert de gemeentebesturen van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk over de uitvoering van de Participatiewet en aanverwante regelingen.