Adviescommissie Cultuurhistorie

De adviescommissie Cultuurhistorie heeft tot taak het college van burgemeester en wethouders op verzoek of uit eigen beweging te adviseren over de toepassing van de Monumentenwet 1988 en de Erfgoedverordening gemeente Winterswijk 2010 en over alle andere zaken met betrekking tot cultuurhistorie (historische bouwkunde, archeologie en cultuurlandschap).

De adviescommissie Cultuurhistorie adviseert niet over aanvragen om vergunning als bedoeld in artikel 11 van de Monumentenwet 1988 en artikel 10 van de gemeentelijke erfgoedverordening (instandhoudingbepaling gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten).

Samenstelling

  • mevrouw drs. R.A. (Riemie) Brongers - Voorzitter
  • de heer R.J.A. (Roger) Crols (namens Gelders Genootschap)
  • de heer J.P. (Hans) Donderwinkel (namens Vereniging Monumentenbelangen)
  • de heer R. (Ries) de Jong (namens vereniging Het Museum)
  • de heer L.J. (Luuk) Keunen
  • mevrouw J. (Joyce) Ras (namens gemeente Winterswijk) - Technisch adviseur
  • De heer H. (Harry) Kruisselbrink - commissielid
  • De heer F. (Frank) van de Ven - commissielid
  • mevrouw M. (Marieke) Navis (namens gemeente Winterswijk) - Ambtelijk secretaris

Vergaderingen 2020

Fysieke vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie Winterswijk donderdag 15 oktober 2020 vervalt in verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.
De leden van de commissie krijgen de gelegenheid hun inbreng en vragen schriftelijk te doen. 
Als inspreker kunt u uw inbreng schriftelijk indienen via e-mail mnavis@winterswijk.nl

De volgende vergadering is op donderdag 17 december 16.00 uur.

De vergaderingen van de Adviescommissie worden gehouden in het gemeentekantoor aan de Stationstraat 25 te Winterswijk. De vergaderingen zijn openbaar.

Agenda, verslagen en actielijsten

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Marieke Navis (0543) 543 543 of via e-mail gemeente@winterswijk.nl.