Agenda 2 september 2021

Agenda openbare vergadering
1. Opening en vaststelling agenda
2. Inventarisatie publiek
3. Verslag en actielijst vergadering van 18 februari en 22 april 2021
4. Ingekomen/verzonden stukken en mededelingen
5. B&W-besluiten en agenda’s raadscommissies
6. Cultuurhistorische waarden; hoe houden we deze in stand – Frank van de Ven
7. Parapluplan karakteristieke panden buitengebied – Joyce Ras
8. Agendapunten volgende vergadering
9. Rondvraag
10. Sluiting vergadering.


In verband met de maatregelen rondom het corona-virus verzoeken wij u om zich aanmelden als u deze vergadering wilt bijwonen als toehoorder. U kunt dit doen via mnavis@winterswijk.nl.
Met vriendelijke groet,
Marieke Navis Ambtelijk secretaris