Agenda (digitale) vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie 18 februari 2021

Op 18 februari 2021 om 19.30 uur is er een openbare digitale vergadering van de Adviescommissie Cultuurhistorie Winterswijk.

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Inventarisatie publiek
 3. Verslag en actielijst vergadering van 17 december 2020
 4. Ingekomen/verzonden stukken en mededelingen
 5. B&W-besluiten en agenda’s raadscommissies
 6. Toelichting invoering Omgevingswet door projectleider F. Zuydweg
 7. Presentatie projectplan voor het fonds cultuurparticipatie “Ode aan het landschap” door J. te Winkel (Gelders Genootschap) en R. Hofkes (Arcadis)
 8. Vaststellen vergaderdata 2021
 9. Agendapunten volgende vergadering
 10. Rondvraag
 11. Sluiting vergadering

In verband met de maatregelen rondom het corona-virus verzoeken wij u om zich aanmelden als u deze vergadering wilt bijwonen als toehoorder. U kunt dit doen via e-mail mnavis@winterswijk.nl.