Agenda (digitale) vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie 22 april 2021

Op 22 april om 16.00 uur is er een digitale vergadering van de Adviescommissie Cultuurhistorie.

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Inventarisatie publiek
 3. Verslag en actielijst vergadering van 17 december 2020
 4. Ingekomen/verzonden stukken en mededelingen
 5. B&W-besluiten en agenda’s raadscommissies
 6. Presentatie projectplan voor het fonds cultuurparticipatie "Ode aan het landschap" door J. te Winkel (Geldersch Genootschap) en R. Hofkes (Arcadis)
 7. Bezoekerscentrum Steengroeve, toelichting door Dirk Willink
 8. Bijpraten over bijschrijvingen van aardkundig en/of acheologisch/historische plekken in Winterswijkd door Kees Meinderts
 9. Toekomst ACH onder de omgevingswet, vanaf 1-1-2022, bespreken met Frank Zuijdweg
 10. StvZ Centrumvisie
 11. Agendapunten volgdende vergadering
 12. Rondvraag
 13. Sluiting vergadering

In verband met de maatregelen rondom het corona-virus verzoeken wij u om zich aanmelden als u deze vergadering wilt bijwonen als toehoorder. U kunt dit doen via e-mail mnavis@winterswijk.nl.