Notulen vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie 24 oktober 2019

Vergaderdatum: 24 oktober 2019
Locatie kamer: 1.50
Aanwezig: H. van Lith (voorzitter), R. Crols, L. Keunen, R. de Jong en J.P. Donderwinkel (commissieleden), J. Ras (technisch adviseur), M. Navis (secretaris), K. Meinderts (agendalid), A.J. Hogeslag (agendalid)
Afwezig: W. Peletier, met kennisgeving (agendalid),
Verslaglegging: secretaris
E-mail secretaris: mnavis@winterswijk.nl

1. Opening en vaststelling agenda

De vergadering wordt om 18.00 uur geopend.
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom.
Agendapunt 6 en 7 worden verschoven naar de klok van 20.00 uur. De agenda wordt met deze wijziging vastgesteld.

2. Inventarisatie sprekers publieke tribune

Op de publieke tribune is aanwezig dhr. H. Renskers en de heer R. Te Selle. Zij zullen samen met de heer H. Tenbergen, die later aan zal sluiten, de toelichting verzorgen van agendapunt 6 en 7. Verder zijn aanwezig de heer B. Harfsterkamp, de heer F. Van de Ven, de heer H. Kruisselbrink en mevrouw R. Brongers. Zij zijn aanwezig als toehoorder. Een hartelijk woord van welkom voor alle aanwezigen door de voorzitter.

3. Verslag en actielijst van de vergadering

Verslag d.d. 5 september wordt vastgesteld.
De actielijst wordt doorgenomen.
De volgende actiepunten blijven staan:

 • Actiepunt 1 (Smederij Laar)
 • Actiepunt 2 (Duikers in Winterswijk)
 • Actiepunt 3 (Wooldseweg 127, interieur Keunenhuis)
 • Actiepunt 4 (HSF)
 • Actiepunt 5 (Spoorzone. Topgevelstenen watertoren)
 • Actiepunt 10 (Reactie op brief borden invalswegen)

Overige actiepunten:

 • Actiepunt 6 (Beleidsnota Natuur en landschap): De termijn is gewijzigd naar begin 2020.
 • Actiepunt 7 (Achterhoeks canon): R. de Jong gaat de onderwerpen op de mail zetten.
 • Actiepunt 8 (Boerengoed): De partijen zijn met elkaar in contact gebracht. Actiepunt vervalt.
 • Actiepunt 9 (Bordjes op historische gebouwen): Adviesbrief is verzonden. Actiepunt vervalt.
 • Actiepunt 11 (Historische interieurs): Lijst met adressen is verzonden. Actiepunt vervalt.
 • Actiepunt 12 (Ontwerp omgevingsvisie buitengebied Winterswijk): Adviesbrief is verzonden. Actiepunt vervalt.
 • Actiepunt 13 (Aanwijzing vlasoven als gem. monument): Adviesbrief is verzonden. Actiepunt vervalt.
 • Actiepunt 14 (Aanwijzing Gasthuisstraat 78 tot gem. monument): Adviesbrief is verzonden. Actiepunt vervalt.
 • Actiepunt 14 (Concept erfgoedverordening): Opmerkingen zijn verwerkt. Actiepunt vervalt.

4. Ingekomen/verzonden stukken en mededelingen.

4.1 Ingekomen

 • Cursus aanbod SCB Doopsgezind kerkje, “het sublieme in kunst en religie”;
 • Heb je al gestemd op de Gelderse Roos?;
 • Uitnodiging Achterhoekse Archeologiedag 8 november (L. Keunen is hier één van de sprekers);
 • Inventarisatie waardevolle interieurs A. Hogeslag;
 • Advies NL Provincie Gelderland, Nationaal Landschap en mail A. Poelmans inzake aanvullende vraag;
 • Presentatie WCL symposium.

4.2 Verzonden

 • Adviesbrief monument Kremerweg 1 (vlasoven)
 • Adviesbrief monument Gasthuisstraat 78
 • Adviesbrief info bordjes op historische bebouwing
 • Adviesbrief ontwerp omgevingsvisie buitengebied

4.3 Mededelingen

 • De vergadering van 12 december 2019 is verplaatst naar donderdag 19 december 2019, aanvang 15.00 uur. Aansluitend is de jaarlijkse borrel gepland en neemt H. van Lith afscheid.
 • Tijdens deze vergadering is H. Donderwinkel afwezig.
 • De presentatie door C. Elferink inzake gebiedsontwikkeling Molenveld (Driemarkweg e.o.) is verplaatst naar de vergadering van 19 december 2019.
 • R. Nijland komt in de vergadering van 19 december 2019 een toelichting geven inzake Ontwikkelpark Achterhoek en Dienstencentrum Gaxel.
 • R. Lautenbach wil graag in gesprek met de commissie over projecten Vrijheidspark en Cultuurkwartier. Hij zal in het nieuwe jaar aansluiten bij de vergadering, wanneer ook het cultuurkwartier op de agenda staat.

5. B&W-besluiten en agenda’s raadscommissies

Geen opvallende zaken voor de commissie.

6. Adviesaanvraag Monument 2020 Kuipers Rietbergplein (Toelichting door H. Tenbergen, R. te Selle en H. Renskers)

In Winterswijk zijn een aantal bestaande monumenten ter nagedachtenis aan de Winterswijkse slachtoffers in de WO II. Andere Winterswijkse slachtoffers zijn nergens vermeld, dit zijn 95 slachtoffers met 95 verhalen. Alle namen zijn nu verzameld en er is een aanvraag gedaan bij de gemeente voor een 2020 monument. Deze aanvraag is akkoord bevonden en het monument wordt geplaatst 31 maart 2020 tijdens de bevrijding van Winterswijk. Er is een monument ontworpen en een plek gevonden links naast het joodse monument. Het wordt een wand met namen op stenen. R. de Jong vraagt of alle slachtoffers in beeld zijn, dit zou zo moeten zijn. Mocht dit onverhoopt toch niet zo zijn dan is er de mogelijkheid om stenen bij te maken en bij te plaatsen. De namen worden geplaatst van de Winterswijkse slachtoffers 1940-1945 binnen Winterswijk. De klusbrigade maakt het monument prefab voor 2020.
Vastgesteld wordt dat de benaming van dit agendapunt had moeten zijn ter informatie in plaats van adviesaanvraag.

7. Ontwikkelingen samenwerking Venemansmolen en erfgoedklusbrigade (toelichting R. te Selle en H. Renskers)

De erfgoedklusbrigade zoekt een onderkomen. Het huidige onderkomen is een oude loods aan de Narcisstraat. Echter hier zijn te weinig faciliteiten om de vrijwilligersbijdrage voort te zetten en te faciliteren. Als de locatie en faciliteiten beter zijn moet dit ook de vrijwilligers aantrekken en kunnen er nieuwe klussen weer opgepakt worden. De Venemansmolen is hier een mooie plek voor. R. te Selle neemt het over, bij de Venemansmolen lopen ook vrijwilligers, de meeste zijn 80+. Nu de klusbrigade een plek zoekt sluit dit aan bij de wens van de Venemansmolen, we hebben het hier dan ook over een win-win situatie. Vrijwilligers kunnen samen gaan werken. Een dezer weken zal er een bouwaanvraag volgen met een verzoek voor wijziging bestemmingsplan. De commissie stelt een brief op, dat zij kennis hebben genomen van de mondeling toegelichte plannen, zeer verheugd zijn en voor akkoord instemmen. Deze brief hoeft niet langs de voltallige commissie, maar ter ondertekening naar de voorzitter.

8. Aanpassing ruimtelijk afsprakenkader t.b.v. gebied bezoekerscentrum bij steengroeve

22 Oktober is het ruimtelijke afsprakenkader voorstel in B&W behandeld. Hier staan kaders in voor het nog op te stellen bestemmingsplan. Als opmerking moet worden meegegeven dat de volgorde van het proces in B&W onjuist is. R. Crols noemt het een behoorlijke ingreep op het landschap en vraagt zich af of er een gedegen cultuurhistorisch onderzoek/analyse vooraf is geweest. Cie ACH is teleurgesteld in het proces. Als ACH adviseren we het college. Dit kan nu niet meer omdat het al in college behandeld is. Cie ACH vraagt aandacht in volgende projecten voor de juiste procedure. Er wordt een brief opgesteld voor B&W waarin staat de teleurstelling staat over het proces en met de oproep om straks bij het bestemmingsplan vroegtijdig betrokken te worden. J. Ras geeft aan dat er naast het proces, er ook inhoudelijk advies komt over het ruimtelijk afsprakenkader.
L. Kuenen en R. Crols gaan dit voorbereiden en dan wordt het formeel in de commissievergadering van 19 december besproken. Graag alle input en bevindingen aan alle commissieleden mailen.

9. Handreiking zonneparken en zonnevelden

J. Westerdiep geeft de presentatie beleidskader zonneparken en zonnevelden. Dit is een onderdeel van de totale ontwikkeling zonnepanelen energieneutraal 2030. De presentatie wordt met verslag meegestuurd.

10. Arrisveld landschap zonneveld

J. Westerdiep presenteert het plan en geeft aan dat het naar het college is gegaan en deze een besluit heeft genomen. Ook wordt aangegeven dat de beplanting van de omheining nog wordt aangepast en dat het financiële plaatje nog niet rond is. Er volgt nog een aangepast plan.

11. Concept jaarverslag 2018 van de Adviescommissie Cultuurhistorie

De eerder gemaakt opmerking van H. Donderwinkel is inmiddels verwerkt in het jaarverslag. H. Donderwinkel is erg content met het voorwoord. Verder worden de voorletters bij de leden van de commissie op blad 5 van een ieder nagekeken en aangepast indien nodig. Het jaarverslag wordt vastgesteld en aangeboden aan de wethouder door de voorzitter en zijn opvolger.

12. Vergaderschema 2020

Het schema is akkoord en wordt vastgesteld. De vergaderverzoeken volgen door de secretaris.

13. Agendapunten volgende vergadering

 • Toelichting inzake Ontwikkelpark Achterhoek en Dienstencentrum Gaxel door R. Nijland
 • Presentatie Gebiedsontwikkeling Molenveld (Driemarkweg e.o.) door C. Elferink

14. Rondvraag

H. Donderwinkel vraagt of we de ontwikkelingen rondom de Jacobskerk in de gaten houden. Vanuit de gemeente is er bekend dat de kerkenvisie Oost Gelre/Aalten/Winterswijk nu in gesprek zijn met een procesbegeleider. Hopelijk is er in december meer nieuws hierover.

15. Sluiting vergadering

De voorzitter dankt een ieder voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering. De besloten vergadering zet zich aansluitend voort.