Vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie Winterswijk op 25 juni 2020

De openbare vergadering van de Adviescommissie Cultuurhistorie Winterswijk is op donderdag 25 juni 2020. In verband met de maatregelen rondom het corona-virus moet u zich aanmelden als u deze vergadering wilt bijwonen als toehoorder.

Agenda openbare vergadering

 1. Opening en vaststelling agenda.
 2. Inventarisatie sprekers publieke tribune.
 3. Verslag en actielijst vergadering van 20 februari 2020/16 april 2020 .
 4. Ingekomen/verzonden stukken en mededelingen.
 5. B&W-besluiten en agenda’s raadscommissies.
 6. Brief staten provinciaal erfgoedbeleid.
 7. Toelichting Voorlichting Opgave Centrum
 8. Concept eerste schets uitvoeringsprogramma Erfgoed 2021-2024
 9. Stand van zaken diverse projecten (kerkenvisie, interieurproject, wederopbouwproject, project studenten TU Delft)
 10. Agendapunten volgende vergadering.
 11. Rondvraag.
 12. Sluiting vergadering.    


Aanmelden

In verband met de maatregelen rondom het corona-virus moet u zich aanmelden als u deze vergadering wilt bijwonen als toehoorder. U kunt dit doen via mnavis@winterswijk.nl.