Verslag Adviescommissie Cultuurhistorie 27 juni 2019

Vergaderdatum: 27 juni 2019
Locatie: kamer 1.50
Aanwezig: H. van Lith (voorzitter), R. Crols en L. Keunen(commissieleden), J. Ras (technisch adviseur), K. Meinderts (secretaris), A.J. Hogeslag, W. Peletier (agendaleden)
Afwezig: J.P. Donderwinkel en R. de Jong (commissieleden)
Verslaglegging: secretaris
Email secr.: kmeinderts@winterswijk.nl

1. Opening en vaststelling agenda

De vergadering wordt om 19.30 uur geopend.
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom.
Dhr. Donderwinkel geeft aan dat hij ontstemd is omdat hij de vergaderstukken erg laat heeft ontvangen. Een deel van de stukken is inderdaad laat verzonden; een deel is wel ‘op tijd’ verzonden, maar kennelijk niet aangekomen. Dhr. Donderwinkel geeft aan dat hij nu niet de tijd heeft gehad de vergadering voor te bereiden. De commissie gaat niet in op het verzoek van dhr. Donderwinkel de vergadering uit te stellen, waarop hij de vergadering verlaat.
Agendapunt 14 (jaarverslag 2018 van de commissie) wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. De agenda wordt met die wijziging vastgesteld.

2. Inventarisatie sprekers publieke tribune

Op de publieke tribune is niemand aanwezig.

3. Verslag en actielijst van de vergadering van 25 april 2019

Vaststelling van het verslag wordt geagendeerd voor de volgende vergadering.

De actielijst wordt doorgenomen.

Actiepunt 1 (Smederij Laar):

Het gesprek met mevr. Ras volgt later. We hebben nu niets te bieden. Het komende interieurproject is een mooi aanknopingspunt.  Bovendien komt er een evaluatie van de monumentenlijst; eventueel kunnen panden worden toegevoegd. Afgesproken wordt dat de secretaris vooruitlopend daarop contact opneemt met de familie Laar.

Het is de bedoeling in het interieurproject, dat eind 2019 van start gaat, zoveel mogelijk interieurs mee te nemen. Dhr. Hogeslag probeert aanvullende adressen met interessante interieurs te verzamelen voor de groslijst.

Idealiter is een interieur af en toe open voor publiek. De app Winvred biedt mogelijkheden om buiten een gebouw een dimensionaal beeld te krijgen van het interieur binnen.

Actiepunt 2 (Duikers in Winterswijk):

Na vaststelling van de omgevingsvisie wordt een parapluplan opgesteld, waarin dit punt wordt meegenomen.
Nu nog geen ontwikkelingen.

Actiepunt 3 (Wooldseweg 127, interieur Keunenhuis):

Nog geen ontwikkelingen.

Actiepunt 4 (Kleiput Driemarkweg e.o.):

De titel wordt veranderd in Gebiedsontwikkeling Molenveld. Actiepunt blijft staan.

Actiepunt 5 (HSF):

De actie is uitgezet bij de gemeentelijke handhaver dhr. Mossel. Het actiepunt blijft staan.

Actiepunt 6 (Spoorzone. Topgevelstenen watertoren):

Het actiepunt blijft staan.

Actiepunt 7 (Beleidsnota Natuur en landschap):

De concept-nota wordt pas eind 2019 opgeleverd en wordt dan geagendeerd. Actiepunt blijft staan.

Actiepunt 8 (Balinkes):

De commissie besluit niet te wachten op het concept-inrichtingsplan, maar nu een adviesbrief te versturen, waarin het eerder ingenomen standpunt naar voren wordt gebracht.

Actiepunt 9 (Cultuurkwartier Boogiewoogie):

De opgestelde concept-adviesbrief wordt aangepast aan de hand van de uitkomst van de raadsvergadering waarin dit onderwerp is behandeld.
Elementen voor de brief:

 • Proces
 • Refereren naar energiescans

Actiepunt 10 (Historische interieurs):

Dit actiepunt kan worden samengevoegd met actiepunt 13 en vervalt.

Actiepunt 11 (Achterhoekse canon):

Dhr. De Jong is niet aanwezig. Het actiepunt blijft staan.

Actiepunt 12 (Boerengoed):

Actiepunt blijft staan.

Actiepunt 13 (Historische interieurs):

Het ‘kamertje van Boeijink’ kan aan de groslijst worden toegevoegd.

Actiepunt 14 (Energiescans):

Adviesbrief is verzonden. Actiepunt vervalt.

Actiepunt 15 (Mentinkweg 1):

Adviesbrief is verzonden. Actiepunt vervalt.

4. Ingekomen/verzonden stukken en mededelingen

4.1    Ingekomen

Uitnodiging mini-congres agrarisch erfgoed van de Achterhoek
Informatie over Achterhoekse archeologiemiddag

4.2    Verzonden

 • Adviesbrief Energiescans
 • Adviesbrief Mentinkweg 1

4.3    Mededelingen

 • Platform Natuur en Landschap is nieuw leven ingeblazen. Contactpersoon Bernhard Harfsterkamp.
 • Vraag dhr. Lautenbach: bordjes met korte historische informatie op panden. De ACH vindt het een prima idee. Doel: bewustwording; bieden van interessante achtergrondinformatie.Op een aantal plekken hangen al bordjes, bijv. op het voormalige woonhuis van tante Riek en op bijv. de Jacobskerk. Uniformiteit is gewenst. Misschien moet eerst gekeken worden naar de gemeentelijke monumenten. Koppeling met Winvred biedt mogelijkheden. Mevr. Ras gaat praten met collega’s vrijetijdseconomie (afstemming; budgetten). Daarna volgt een advies aan dhr. Lautenbach.
 • Bijeenkomst presentatie archeologische collectie Jan Goorhuis. Terugblik. De bijeenkomst was door VHM goed georganiseerd en lezing van dhr. Scholte Lubberink was uitstekend. Bijzonder geslaagd en goed voor het begrip voor het belang van archeologisch onderzoek.

5.  B&W-besluiten en agenda’s raadscommissies

Geen opvallende zaken voor de commissie.

6. Plannen die zijn voorgelegd aan de commissie ruimtelijke kwaliteit

Er is één groter plan, dat nog in ontwikkeling is, nl. de verbouw en verduurzaming van Kreilweg 2. Er is nog discussie over de voorgestelde wijzigingen. Bij dit project had vooraf een energiescan uitgevoerd moeten worden.

Restauratie Jacobstoren

Mevr. Ras geeft een overzicht van de stand van zaken:

 • De restauratie zelf met informatiepanelen aan de buitenzijde.
 • In de kerk de expositie van ambachten.
 • Volgende week gaat de laatste schoolklas naar boven (in totaal 700 leerlingen).
 • Leerling als ‘beste steenhouwer’.
 • Filmproject voor brugklassers.
 • Gedeputeerde Drenth komt op bezoek (12/07/19) om de haan opnieuw op de toren te plaatsen.
 • Op Open Monumentendag 2019 zijn er rondleidingen op de steigers. Daarna gaan de steigers weg.
 • De campings krijgen flyers voor activiteiten voor kinderen in de kerk.

De ACH wordt geadviseerd op Open Monumentendag een kijkje te gaan nemen bij de kerk.

7. Kerkenvisie

Voor Aalten, Oost Gelre en Winterswijk is in totaal € 75.000,- beschikbaar.
Er wordt een nieuwe procesbegeleider gezocht. Dat is cruciaal voor het vervolg. Idealiter wordt het project in de herfst gestart (gesprekken met eigenaren).

8. Wederopbouw in de Achterhoek (Projectplan ‘De nieuwe tijd’)

Het project voor verhalenvangers is gestart.
Er zijn gratis cursussen voor verhalenvangers.
Zie verder de website.
Ideeën zijn welkom. Die kunnen via Roger of rechtstreeks aan Joanne te Winkel worden gemeld.
Per Open Monumenten-comité kunnen drie wederopbouw-activiteiten worden aangemeld, die in een krant (te bezorgen in de hele Achterhoek) worden opgenomen. Te denken valt aan wederopbouw gerelateerde gebouwen, rondwandelingen, activiteiten. In Winterswijk zal het vooral om rondwandelingen gaan.

9. Historische interieurs

TV Gelderland heeft een nieuwsitem over historische interieurs gemaakt.
De aftrap voor het project heeft in Oost Gelre plaatsgevonden in de vorm van een bijeenkomst voor eigenaren van historische interieurs. Er waren circa 30 mensen aanwezig. Het enthousiasme was groot.

10. Cultuur- en erfgoedpact

Mevr. Ras geeft een toelichting.
Het educatieproject wordt in 2020 gekoppeld aan wederopbouw.
Zie verder de website https://cultuurenerfgoedpact-achterhoek.nl/

11. Open Monumentendag 2019

Dit agendapunt wordt vanwege de afwezigheid van dhr. Donderwinkel doorgeschoven naar de volgende vergadering.

12. Achterhoekse archeologiedag

De commissie onderschrijft dat de Achterhoekse archeologiemiddag niet uitsluitend in Zutphen moet plaats vinden. Het is voor Winterswijk en andere plaatsen van belang dat er ook activiteiten plaatsvinden buiten Zutphen.
De commissie brengt het volgende naar voren:

 • Een dergelijke dag is nuttig voor het onder de aandacht brengen van archeologie.
 • Op zijn mooist gecombineerd met een opgraving (iets zichtbaars).
 • In meerdere gemeenten een thematentoonstelling. Te denken valt aan de collectie van dhr. Goorhuis.
 • Koppeling met nationale archeologiedagen (11-13 oktober).

Dhr. Van Lith geeft aan dat een tentoonstelling bij Vereniging Het Museum mogelijk is, als er voldoende voorbereidingstijd is.

13. Agendapunten voor de volgende vergadering

De volgende vergadering is gepland op donderdag 5 september 2019 om 16.00 uur.
Onderwerpen voor de volgende vergadering:

 • Open Monumentendag 2019
 • Presentatie gebiedsontwikkeling Molenveld
 • Erfgoed en omgevingswet
 • Jaarverslag ACH 2018

14. Rondvraag

Dhr. Peletier meldt dat de Pui Promotie Prijs 2018 is toegekend aan textielwinkel Wibra.
“Bij het pand waren de grove luifels zo sterk in beeld dat het zicht op de winkel bijna geheel werd weggenomen. Na de verbouwing is er letterlijk lucht en ruimte ontstaan in de Wooldstraat en Satinksplas. Met gebruik van mooie materialen en slanke constructies is er volledig zicht op de winkel”, luidde het oordeel van de commissie, met vertegenwoordigers van winkeliersvereniging ABHCity, Adviescommissie Cultuurhistorie, Gelders Genootschap en de gemeente Winterswijk.

De secretaris meldt, dat er flinke stappen zijn genomen voor behoud van de vlasoven (Kössink) voor Winterswijk en de verplaatsing ervan naar de Veenweg. Het lijkt te gaan lukken.

13. Sluiting vergadering

De voorzitter sluit om ongeveer 21.30 uur de vergadering.