Verslag Adviescommissie Cultuurhistorie 5 september 2019

Vergaderdatum: 5 september 2019
Locatie: kamer 1.50
Aanwezig: H. van Lith (voorzitter)
R. Crols, L. Keunen, R. de Jong en J.P. Donderwinkel (commissieleden), J. Ras (technisch adviseur), K. Meinderts (secretaris), M. Navis (notulist), A.J. Hogeslag (agendalid),
Afwezig: W. Peletier, met kennisgeving (agendalid)
Verslaglegging: notulist
Email secr.: kmeinderts@winterswijk.nl

1. Opening en vaststelling agenda

De vergadering wordt om 16.00 uur geopend.
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom.
In het speciaal een woord van welkom aan M. (Marieke) Navis, zij gaat de taken van verslaglegging overnemen van K. Meinderts. Deze vergadering is dan ook de laatste vergadering voor K. Meinderts in zijn functie van secretaris. De volgende vergadering wordt hier aandacht aan besteed.
Agendapunt 7 wordt d.m.v. een presentatie toegelicht door dhr. (Martin) van Bleek, hij schuift later deze vergadering aan.
Agendapunt 12 wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering, deze wordt vervangen door Beheer archeologische collectie Goorhuis. De agenda wordt met deze wijziging vastgesteld.

2. Inventarisatie sprekers publieke tribune

Op de publieke tribune is aanwezig dhr. (Tom) Reerink en dhr. (Jan) Goorhuis. Op dit moment zijn zij niet voornemens opmerkingen te plaatsen en zijn aanwezig als toehoorder.

3. Verslag en actielijst van de vergadering

Verslag d.d. 25 april 2019 wordt vastgesteld.

Verslag d.d. 27 juni 2019, bij actiepunt 1 wordt gesproken over dat dhr. Peletier een lijst zal opstellen met aanvullende adressen met interessante interieurs. Dit moet zijn dhr. Hogeslag. Met deze aanpassing wordt het verslag vastgesteld.     

De actielijst wordt doorgenomen. De volgende actiepunten blijven staan:

 • Actiepunt 1 (Smederij Laar)
 • Actiepunt 2 (Duikers in Winterswijk)
 • Actiepunt 3 (Wooldseweg 127, interieur Keunenhuis)
 • Actiepunt 5 (HSF)
 • Actiepunt 6 (Spoorzone. Topgevelstenen watertoren)
 • Actiepunt 7 (Beleidsnota Natuur en  landschap)
 • Actiepunt 11 (Boerengoed)

Overige actiepunten:

Actiepunt 4 (Gebiedsontwikkeling Molenveld (Driemark e.o.)): De projectleider van gebiedsvisie Molenveld is Chantal Elferink, zij is uitgenodigd voor de volgende commissievergadering op 24 oktober. Actiepunt vervalt.

Actiepunt 8 (Balinkes): De adviesbrief is afgerond en wordt verzonden. Actiepunt vervalt.

Actiepunt 9 (Cultuurkwartier Boogiewoogie ): De adviesbrief is afgerond en wordt verzonden. Actiepunt vervalt.
 
Actiepunt 10 (Achterhoeks Canon): R. de Jong is hiermee bezig, dit gaat via de secretaris.

Actiepunt 12 (Historische interieurs): Dhr. Hogeslag levert de lijst aan met adressen. Luikenhuisweg 135 is een boerderij complex, de keukenvloer heeft steentjes met mozaïek en ook de inrichting is nog redelijk origineel. Dit is niet algeheel bekend. Sniedershuusken Keunenhuis, het voornemen v an Pieter van de Laan en Arie Hogeslag was dat de vloer gerestaureerd zou worden. Is dat zo gebleven?
Grote boerderij Zieverdink is het nodige gehandhaafd. De secretaris gaat de lijst scannen en mailen aan Marieke Damstra.

Actiepunt 13 (Bordjes op historische gebouwen): De adviesbrief moet nog opgesteld worden na actie van J. Ras.

Actiepunt 14 (Achterhoekse archeologiedag): Terugkoppeling is gedaan, er volgt een bespreking met de initiatiefnemers. Actiepunt vervalt. Dhr. Donderwinkel vraag of de adviesbrief over Nationaal Landschap Winterswijk is verzonden. Dat is het geval. Afgesproken wordt dat de secretaris vraagt om een reactie op de verzonden brief.

4. Ingekomen/verzonden stukken en mededelingen

4.1    Ingekomen

 • Link Omgevingsvisie Buitengebied Winterswijk.
 • Programma Open Monumentendag Winterswijk 2019.
 • Concept-redengevende beschrijving vlasoven Kremerweg 1.
 • Concept erfgoedverordening

4.2    Verzonden

 • Adviesbrief BoogieWoogie
 • Adviesbrief Balinkes

4.3    Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

5.  B&W-besluiten en agenda’s raadscommissies

Geen opvallende zaken voor de commissie.

6. Plannen die zijn voorgelegd aan de commissie ruimtelijke kwaliteit

Er zijn veel zaken in vooroverleg. Er is één punt te melden bij Huize Meenk, de twee voorhuizen zijn gekoppeld en in ontwikkeling voor een nieuwe bestemming. Een deel als bewoning en een deel B&B. Het exterieur is verbeterd o.a. de balustrade, het interieur is hersteld en gerestaureerd.
De andere plannen op verduurzaming zijn nog erg prematuur.

7. Omgevingswet en erfgoed (toelichting door Martin van Bleek)

Dhr. Van Bleek geeft een presentatie welke als bijlage volgt bij dit verslag.

8. Ontwerp Omgevingsvisie Buitengebied Winterswijk

Ontwerp is digitaal toegestuurd en wordt ook op papier uitgedeeld. Deze ligt ter visie tot 1 oktober 2019.
Dhr. Keunen maakt een opmerking m.b.t. pagina 99 de kaart met ensembles. Deze kaart wordt gebruikt waar deze niet voor bedoeld is. In de visie wordt deze kaart gebruikt om waardevolle punten aan te geven, maar hij is bedoeld om aan te geven welke thema’s er spelen in Gemeente Winterswijk. Het zou eigenlijk een waarderingskaart moeten zijn.

Verder is het verzoek van de secretaris om het boekje door te nemen, goed te kijken naar de losse beleidskeuzes en naar de cultuurhistorie en de hoofdlijnen eruit te halen. Opmerkingen graag binnen 2 weken na deze vergadering melden aan mnavis@winterswijk.nl. Vervolgens wordt deze informatie verzameld en in een adviesbrief verwerkt.

9. Concept erfgoedverordening

Het concept is door allen gezien en aan de hand van eerder gemaakte opmerkingen is de verordening gewijzigd naar voorbeeld van Zutphen. Wijzigingen zijn:

 • De lijst karakteristieke panden is aan het erfgoedregister toegevoegd;
 • Artikel opgenomen voor verankering in bestemmingsplannen;
 • CRK (commissie ruimtelijke kwaliteit) en deze commissie staan beide in de verordening

Planning 17 september naar college, concept vaststellen. 6 Weken ter inzage, dan in december vaststellen. Eigenaren karakteristieke panden krijgen brief ter controle.

Opmerkingen Adviescommissie:

 • Staan nog verwijzingen naar monumentenwet nakijken of dit erfgoedwet moet worden of zo moet blijven. Joyce checkt met VNG
 • Aangepast moet worden Adviescommissie Cultuurhistorie i.p.v. Commissie Cultuurhistorie.
 • Lid2: binnen 4 weken na ontvangst adviesaanvraag. Dit is lastig gezien onze 2 maandelijkse vergadering, dit wordt opgelost door de termijn van 4 weken aan te passen naar 8 weken.
 • Lid 2: binnen 4 weken dan moet lid 3 ook aangepast worden van verlenging met 10 weken.

Joyce gaat dit aanpassen en in B&W nota vermelden dat er in de vergadering van 5 september een positief advies is gegeven door de Adviescommissie cultuurhistorie.

10. Open Monumentendag 2019

De uitnodiging met het programma wordt rondgedeeld door dhr. Donderwinkel, deze folder wordt ook gepubliceerd in Achterhoek Nieuws. Namens de commissie de complimenten aan Commissie Open Monumentendag.

11. Aanwijzingen vlasoven tot gemeentelijk monument

Er zijn twee verzoeken tot gemeentelijk monument benoeming, dit gaat om de vlasoven en het gebouw rode Kruis. Het Gelders Genootschap heeft een beschrijving gemaakt. De Vlasoven is positief bevonden, de beschrijving is ontvangen. De commissie onderschrijft de aanwijzing tot gemeentelijk monument.
Dhr. Van Lith vraagt waarom de twee bestaande vlasovens in Nederland geen rijksmonument zijn. Dhr. Crols acht de kans klein dat het Rijk deze zal aanwijzen als rijksmonument na twee keer verplaatsing. De status gemeentelijk monument is voldoende.

Het gebouw Rode Kruis, Gasthuisstraat 78, voldoet niet aan de criteria. Dit komt door:

 • Wijzigingen aan het pand zelf
 • Wijzigingen in de omgeving
 • Bouwkundig historisch en architectonisch historisch

Het pand is gewaardeerd als karakteristiek pand, niet als monument. Wel waardevol als karakteristiek object.
De beschrijving wordt alsnog toegestuurd; de commissieleden kunnen binnen twee weken reageren op het voorstel dit pand niet aan te wijzen als gemeentelijk monument.
De secretaris zorgt voor de adviesbrieven.

12. Beheer archeologische collectie Goorhuis

R. de Jong geeft aan dat de verhuizing van de collectie naar depot niet geheel binnen de doelstelling is. Het gaat om de collectie en toekomstige archeologische vondsten. Nu de collectie tijdelijk bij RAAP is,  komen er vragen van bezoekers waar de collectie is. Het is onderdeel van de geschiedenis van Winterswijk. Vereniging Museum vind dat het een onderdeel vormt van het museum en dat het tentoongesteld, bewaard en beheerd moet blijven.

Na het bezoek om te kijken wat de mogelijkheden zijn aan het Gelders Depot, K. Meinderts en J. Goorhuis, blijkt ook dat als het naar het depot gaat je het altijd in bruikleen terug kunt krijgen. Echter hier zitten wel voorwaarden aan. Maar het gaat nu om het beheer, je kunt 10% tentoonstellen. Moet ook op een bepaalde manier van conserveren etc.

J. Ras geeft aan dat voor aanvullend onderzoek Nijmegen ook praktischer is. En het Gelders Depot eist dat onderzoek onder de begeleiding en toezicht van hen moet.
Nu moet er bekeken worden waar de collectie wordt ondergebracht, maandag 9 september is er een afspraak met K. Meinderts en S. Kemeling. Dhr. J. Goorhuis zit hier ook bij en R. de Jong is ook van harte welkom.
R. de Jong geeft aan het hij het onder de aandacht wil brengen omdat het zo belangrijk is voor Winterswijk en Vereniging Museum.

13. Agendapunten volgende vergadering

De volgende vergadering is gepland op donderdag 24 oktober 2019 om 18.00 uur.
Onderwerpen voor de volgende vergadering:

 • Jaarverslag 2018
 • Vergaderschema 2020 (concept)
 • Presentatie gebiedsvisie Molenveld

14. Rondvraag

J. Goorhuis noemt dat we zijn aanwezigheid te danken hebben aan de overname werkzaamheden van K. Meinderts aan J. Ras. Ook mede door de goede contacten van de afgelopen jaren wilde hij nog een keertje sfeer proeven.

R. Crols en J. Ras attenderen op de bewonersavond historische interieurs op donderdag 3 oktober. Aanvang 20.00 uur in Theater Astoria, Wooldseweg 5. Inloop vanaf 19.30 uur.. Het programma volgt nog in de weekkrant en via de mail.

De voorzitter geeft aan de volgende vergadering stil te staan bij het afscheid van K. Meinderts.

15. Sluiting vergadering

De voorzitter sluit om ongeveer 18.00 uur de openbare vergadering. De besloten vergadering i.v.m. de openstaande vacatures zet zich aansluitend voort.