Verslag (concept) vergadering 13 december 2018

Vergaderdatum: 13 december 2018
Locatie: kamer 1.50
Aanwezig: H. van Lith (voorzitter), R. Crols, J.P. Donderwinkel, R. de Jong en L. Keunen (commissieleden), K. Meinderts (secretaris), A.J. Hogeslag, W. Peletier (agendaleden)
Afwezig: P.E.W. van der Laan (commissielid); J. Ras (technisch adviseur)
Verslaglegging: secretaris
Email secretaris: gemeente@winterswijk.nl

1. Opening en vaststelling agenda

De vergadering wordt om 15.30 uur geopend.
Voor de agendapunten 7, 8 en 10 komen respectievelijk dhr. Poelmans, dhr. Lautenbach en mevr. Damstra voor een toelichting.

Onder punt 8 staat Eucalyptapark geagendeerd. De commissie is niet gecharmeerd van de aanduidingen Eucalyptapark of Raadhuispark voor het gebied rondom het oude raadhuis. Voorlopig blijven we maar koppig de naam Balinkes gebruiken.

De heren Crols, De Jong, Keunen, Hogeslag en Meinderts hebben voorafgaande aan de vergadering een bezoek gebracht aan de Kop Meddosestraat en Weurden.
Kop Meddosestraat: Het verval is groot, maar er zijn wel een paar aardige gevelelementen. Misschien kunnen die op een of andere manier hergebruikt worden. De segmentering in de gevellijn zou in de nieuwbouw terug moeten komen. Dhr. Hogeslag is van mening dat de geplande bouwmassa te massaal is. Advisering volgt later (omgevingsvergunningaanvraag).
Weurden: De gevel van de supermarkt heeft geen waarde. De rest van de gevelwand is behoudenswaard. De gevelwand is in de loop der jaren op een minder fraaie manier aan ‘moderne tijden’ aangepast en dat zal bij behoud moeten worden hersteld. Advisering volgt later (zie agendapunt 8).

2. Inventarisatie sprekers publieke tribune

Aanwezig zijn mevr. Van Harten en dhr. Harfsterkamp. De laatste als verslaggever. Mevr. Elsinghorst schuift later aan bij de vergadering.

3. Verslag en actielijst van de vergadering van 18 oktober 2018

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v. het verslag zijn er geen opmerkingen.

De actielijst wordt doorgenomen.
Actiepunt 1 (Middeleeuws Winterswijk): Dhr. Keunen houdt op donderdag 24 januari 2019 een lezing. Een artikel voor MuseumNieuws zit in de pijplijn.
Actiepunt 2 (Actualisatie Cultuurhistorische Atlas) en actiepunt 3 (Erfgoedverordening): De brieven zijn verzonden. De actiepunten vervallen.
Actiepunt 4 (Bezoek smederij Laar): Het actiepunt blijft staan.
Actiepunt 5 (Duikers in Winterswijk) en actiepunt 6 (Wooldseweg 127, interieur Keunenhuis): Wachten op ontwikkelingen. Beide actiepunten blijven staan.
Actiepunt 7 (Archeologiebeleid): Geagendeerd onder punt 9.
Actiepunt 8 (Cultuurhistorische analyse Oude kern / Spoorzone): Actiepunt vervalt.
Actiepunt 9 (Cultuurhistorische analyse De Pas): Actiepunt vervalt.
Actiepunt 10 (Projectplan ‘De nieuwe tijd’): Actiepunt vervalt.
Actiepunt 11 (Borden Nationaal Landschap): De borden zijn niet meer aanwezig. Adviesbrief opstellen en verzenden.
Actiepunt 12 ( Kop Meddosestraat): Actiepunt vervalt.
Actiepunt 13 (Kleiput Driemarkweg e.o.): Presentatie stellen we uit tot later.
Actiepunt 14 (HSF): Het bestemmingsplan is in procedure, daarin is de landschappelijke inpassing geregeld. Het team Handhaving is gevraagd toe te zien. Het actiepunt laten we even staan.
Actiepunt 15 (Spoorzone. Topgevelstenen watertoren): Het terrein waar de stenen liggen is inmiddels eigendom van de gemeente. De vraag wat er met de stenen mag gebeuren wordt in de volgende vergadering beantwoord. Het actiepunt blijft staan.

4. Ingekomen/verzonden stukken en mededelingen.

4.1 Ingekomen

 • Cultuurhistorische inventarisatie oude kern / spoorzone (per wetransfer verzonden).
 • Projectplan ‘De nieuwe tijd’ (per wetransfer verzonden). Wordt geagendeerd voor volgende vergadering.
 • Informatie plan Kop Meddosestraat (per wetransfer verzonden).
 • Voorstel vergaderdata 2019.
 • De datum van 20 juni moet worden aangepast (de secretaris doet een voorstel); voor het overige is het vergaderschema akkoord. Op 20 juni 2019 is de Algemene Ledenvergadering / kennisdag van het Gelders Genootschap (100-jarig bestaan).
 • Link voor tender Cultuurkwartier.

4.2 Verzonden

 • Adviesbrief Actualisatie cultuurhistorische waardenkaart.
 • Adviesbrief Erfgoedverordening.
 • Adviesbrief Cultuurhistorische Analyse Wijk De Pas (n.a.v. concept-rapportage en notitie).

4.3 Mededelingen

 • Dhr. Hogeslag vraagt naar de bouwmogelijkheden voor de kavel naast het Meistershoes in Kotten. Op het bedoelde perceel mag inderdaad een woning worden gebouwd, daarmee wordt de directe relatie tussen het Meistershoes en de naastgelegen school doorbroken. De commissie vindt het jammer, dat de gemeente na de advisering van de commissie geen terugkoppeling heeft gegeven over de gemeentelijke besluitvorming en de motivatie daarvoor.
 • Dhr. Hogeslag meldt dat er geruchten de ronde doen over het eigendom en het gebruik van de Winterswijkse kerken. Er is een kerkenvisie opgesteld. Deze wordt voor de volgende vergadering wordt geagendeerd. De commissie constateert dat het nodig is de vinger aan de pols te houden.

5. B&W-besluiten en agenda’s raadscommissies

Geen opvallende zaken voor de commissie.

6. Plannen die zijn voorgelegd aan de commissie ruimtelijke kwaliteit

Het enige relevante plan is de restauratie van de Jacobstoren. Het plan voor restauratie is positief ontvangen. In een volgende vergadering komen we hier op terug.

7. Kennismaking met gemeentelijke ecoloog dhr. Poelmans /  toelichting op Landschapsplan

Na de kennismaking geeft dhr. Poelmans een toelichting op de beleidsnota Natuur en landschap Winterswijk.
In april 2018 is het concept behandeld. Daarna is het wat stil gebleven.
In de nota worden Het Landschapsontwikkelingsplan 2009 en het Groenstructuurplan 2009 samengevoegd en worden de wijzigingen in de ‘groene regelgeving’ van de provincie meegenomen. In de nota wordt gekozen voor drie sporen: stimuleren van verbetering natuur, groen en landschap; versterken en waarborgen (historisch) landschap en tenslotte het verhaal van natuur en landschap vertellen.  
Het concept heeft ter inzage gelegen; er zijn reacties binnen gekomen. De nota wordt herschreven en er komt meer accent op biodiversiteit. Het volgende concept zal in maart/april aan de ACH worden voorgelegd ter advisering. De commissie mist de cultuurhistorische waardenkaart als onderlegger. De waardenkaart krijgt in het volgende concept een plek als onderlegger.

8. Toelichting op plannen Balinkes (Eucalyptapark) en Cultuurkwartier Boogiewoogie door dhr. Lautenbach

Dhr. Lautenbach geeft een uitgebreide toelichting op de plannen.

Balinkes

In februari komt het plan in het raadsforum.
In januari/februari volgt een bijeenkomst met de buurt.
Het stedenbouwkundige plan is vastgesteld. Er wordt gewerkt aan het inrichtingsplan.
Het inrichtingsplan zal t.z.t. aan de commissie worden voorgelegd ter advisering.
Er wordt sterk ingezet op vergroening van het gebied en het gebied functioneel te betrekken bij het centrum rondom de kerk.
De Adviescommissie geeft aan dat de Balinkes een oude geschiedenis kent: Het oude Winterswijk is ontstaan op een stuifzandrug langs de Whemerbeek omringd door eeuwenoude akkerlanden, zoals de Balinkes. De Adviescommissie is een groot voorstander van de naam Balinkes voor het plangebied en een uitgesproken tegenstander van de naam Eucalyptapark. Dhr. Lautenbach geeft aan niets voor de naam Balinkes te voelen.
De grote steen bij het Raadhuis moet worden verplaatst i.v.m. een toegang voor het parkeerterrein. Geopperd wordt, dat deze steen, samen met andere keien, mogelijk onderdeel zou kunnen worden van een waterattractie. Er is binnen het plangebied ruimte voor een waterpartij en/of ‘bedriegertjes’.
Dhr. Crols geeft aan dat er wat voor te zeggen is om bij de herinrichting rekening te houden met de opzet van het uitleggebied zoals dat in de jaren dertig bedoeld was: de aangelegde tuinen, de monumentale assen.

Cultuurkwartier Boogiewoogie

Volgende week wordt het haalbaarheidsonderzoek gepresenteerd aan de pers.
De insteek is dat de cultuurfuncties veel meer in het centrum van Winterswijk komen. In het haalbaarheidsonderzoek is uitgegaan van drie ontwikkelprincipes: cultuur, retail en wonen.
De ontwikkelaar en de architect zijn geselecteerd, respectievelijk Explorius en dhr. Peter Mette.
In alle scenario’s worden de oude gevels gehandhaafd.
Dhr. Lautenbach geeft aan dat er geen ruimte is voor invloed van de ACH op het haalbaarheidsonderzoek. Er volgt nog een forumdiscussie en de ACH zal om advies worden gevraagd als het ontwikkelplan ter tafel ligt.

9. Adviesaanvraag archeologiebeleid

In klein comité is gewerkt aan een advies van de Adviescommissie. Een discussiepunt is de aanpassing van de oppervlaktecriteria voor archeologisch onderzoek, daarom wordt de voltallige commissie gevraagd hoe zij staat tegenover met name de verruiming van de oppervlaktecriteria voor de gebieden met een middelmatige en lage archeologische verwachting.
Ter toelichting wordt naar voren gebracht, dat de nieuwe oppervlaktecriteria in het voorgestelde beleid zijn gebaseerd op alle op dit moment bekende archeologische gegevens. Een statistische analyse wijst uit dat bij toepassing van de nieuwe criteria de kans op het verloren gaan van archeologische waarden niet significant toeneemt. Daarbij wordt aangetekend, dat het voorgestelde beleid niet in alle opzichten een versoepeling betekent (op kansrijke plekken wordt het beleid strenger) en dat het beleid meer inhoudt dan alleen wijziging van de oppervlaktecriteria: draagvlakvergroting, publieksbereik, aandacht voor archeologische waarden op vrijgegeven terreinen.
Dhr. Hogeslag geeft aan tegen verruiming van de oppervlaktecriteria te zijn. De Adviescommissie ondersteunt unaniem het voorgestelde beleid.

10. Toelichting op project ‘Een duurzame toekomst voor historische interieurs in de Oost Achterhoek’ door mvr. Damstra (Gelders Genootschap)

Mevr. (Marlieke) Damstra licht het plan van aanpak van het project ‘Een duurzame toekomst voor historische interieurs in de Oost Achterhoek’ toe.
Mevr. Damstra is op zoek naar lokale partijen voor vormen van samenwerking. De Adviescommissie wordt gevraagd te inventariseren op welke Winterswijkse adressen  bijzondere interieurs aanwezig zijn.
Mevr. Elsinghorst oppert dat de smederij Laar in Ratum bescherming verdient. De smederij-inrichting mag niet verloren gaan.  

11. Agendapunten volgende vergadering

De volgende vergadering is gepland op donderdag 21 februari 2019 om 19.30 uur.
Voorlopige agendapunten:

 • Wederopbouw (Projectplan ‘De nieuwe tijd’)
 • Kerkenvisie
 • Restauratie Jacobskerk

12. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

13. Sluiting vergadering

De voorzitter sluit om ongeveer 17.30 uur de vergadering.