Verslag (definitief) 18 februari 2021

Notulen vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie
Vergaderdatum 18 februari 2021 Locatie Digitaal
Aanwezig:

 • R. Brongers (voorzitter)
 • R. Crols, L. Keunen, R. de Jong, F. van de Ven, H. Kruisselbrink, H. Donderwinkel (commissieleden) J. Ras (technisch adviseur)
 • M. Navis (secretaris)
 • J. Goorhuis
 • B. Harfsterkamp (Achterhoek Nieuws)
 • F. Zuijdweg, Omgevingswet
 • G. Gerritsen, Team Vergunningen Gemeente Winterswijk

Verslaglegging: secretaris
E-mail secretaris: mnavis@winterswijk.nl

1. Opening en vaststelling agenda.

Bijzonder welkom aan Frank Zuijdweg en de publieke tribune.
Punt 7 komt te vervallen i.v.m. afwezigheid presentator, wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.

2. Inventarisatie sprekers publieke tribune.

Dhr. J. Goorhuis en B. Harfsterkamp sluiten aan bij deze vergadering, de voorzitter wenst hen van harte welkom.

3. Verslag en actielijst vergadering van 17 december 2020.

Verzoek aan Hans Donderwinkel voor het versturen van het erfgoedboekje “de Middeleeuwse wortels van Winterswijk” aan de leden van de CIE.

De data voor de webinars Interieurproject zijn bekend, aanmelding kan via de website van het Gelders Genootschap. De webinars zijn ook terug te kijken via de website van het Gelders Genootschap. Voorstel is om dit ook in het Achterhoek Nieuws te publiceren. Hiervoor moet er eerst duidelijkheid zijn over max. aantal personen welke deel kunnen nemen. Idee is wel om dit in loop van het jaar uit te bouwen en door te zetten, dan wellicht ook meer bekendheid aan geven. Wat kan de CIE hier in doen om dit te promoten? Dit is nu nog te vroeg, dit komt in een later stadium.

19 Februari is de presentatie van het interieurproject door Jan Goorhuis, 15.30 uur in Koppelkerk Bredevoort. Hartelijk dank voor toezenden jaarboek!

Het verslag d.d. 17 december wordt doorgenomen en goedgekeurd.

De actielijst wordt doorgenomen. De volgende actiepunten blijven staan:

 • Actiepunt 1 t/m 8
 • Actiepunt 9: Marlieke heeft contact met de nieuwe eigenaren gehad, ingang via interieurproject is gelukt. Ze hebben contact opgenomen met Marlieke GG, wel verbouwd maar wel met respect. Marlieke Damstra is er geweest, mooi gesprek. Worden aantal zaken gewijzigd maar typerende interieurzaken blijven in stand. Actiepunt gaat eraf.
 • Actiepunt 10: Vier belangrijke nota’s in een verbindende map, gesproken met een meneer van communicatie. Wil ook contact zoeken met Luuk, nog niet gebeurd. Stond er wel positief tegenover. Ook intern is hiermee gestart. Aangeboden dat we graag op de hoogte worden blijven gehouden en als we actie moeten ondernemen kan dit ook. Actiepunt blijft staan.
 • Actiepunt 11 t/m 14: wordt vervolgd.
 • Actiepunt 15 en 16 gaan eraf.

3. Ingekomen/verzonden stukken en mededelingen


3.1 Ingekomen

 • Besluit college locatiekeuze bedrijventerrein, mailt Joyce 27-01-2021
 • Uitnodiging Webinar historische interieurs 12 mrt 2021
 • Enquête naar ruimtelijke kwaliteit van het agrarische landschap
 • Online boekpresentatie Jaarboek Achterhoek en Liemers en meer nieuws!
 • Hart van Wenters livestream inzake centrum op 28 i.p.v. 15 februari

3.2 Verzonden

 • Planning vergaderdata 2021

3.3 Mededelingen

Cultuurkwartier: de voorlopige samenwerking met ontwikkelaar is beëindigd, gemeente gaat hierover een plan in eigen beheer maken. Dit punt blijft staan.

Bezoekerscentrum Steengroeve: Het contract van de opgaveregisseur is niet verlengd, er zijn twee nieuwe ambtenaren aangewezen als contactpersonen binnen de gemeente. Riemie heeft voorzitter Dirk Willink van de stichting gebeld, binnenkort een bijeenkomst beleggen. Cie wordt uitgenodigd hiervoor en betrokken hierbij. Stichting heeft al wel uitgesproken voor welke ontwerpvariant ze de voorkeur hebben. Nog navragen wie namens de gemeente de projectleider is van de Steengroeve.

Centrumvisie: Luuk geeft aan dat er een bijeenkomst zou zijn, maar deze is tot nader order uitgesteld. Verder heeft hij hier geen bericht meer over gehad. De Cie heeft gezegd niet actief in werkgroepen maar wel in de overall bijeenkomst. De 28e is de bijeenkomst breder getrokken voor iedereen. Bevindingen van de werkgroepen worden hier gedeeld met alle aanwezigen. Zondag 22 feb 14.00 uur, gelieve hiervoor aanmelden. Afstemmen met Harry, Luuk. Graag een stand van zaken richting CIE terug.

Vooraankondiging:  Joyce geeft aan dat er een Webinar in voorbereiding is op 8 april ‘s avonds inzake monumenten en verduurzamen voor eigenaren.

5. B&W besluiten en agenda’s raadscommissies

Geen bijzonderheden

6. Toelichting invoering Omgevingswet F. Zuydweg en G. Gerritsen

Welke rol wij als CIE hebben en wat is het tijdschema?
De invoering van de Omgevingswet richten we op 1 januari 2022. Het ambitiedocument is vastgesteld, nu stapsgewijs tot integraliteit komen. De gemeente heeft tot 2024 de tijd om op beleidsmatig terrein tot integraliteit te komen Winterswijk doet een integrale herijking op gebied van fysieke leefomgeving, dit gaat in stappen. Het doel is de integrale omgevingsvisie voor de gehele gemeente Winterswijk. Bestaande projecten visie buitengebied worden afgemaakt en daar waar mogelijk omgevingswetproof gemaakt.
Visie/Plan
Voor 1 januari 2022 moet er een besluit komen hoe de gemeentelijke advies CIE moet worden vormgegeven. Er wordt een verordening vastgesteld door gemeenteraad, en de leden van de CIE moeten worden benoemd door de gemeenteraad. De welstand CIE en CIE ACH integreren tot één gemeentelijke adviesCIE.
Er zijn twee soort zaken: beleid en vergunningen. Bij beleidszaken zit je niet gekoppeld aan de 8 weken termijn Hier kun je gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. Voor vergunningszaken/bouwplannen geldt dat er altijd advies afgegeven moet worden en dit moet gebeuren binnen de wettelijke eis van 8 weken.
Integraliteit, wat verstaat de gemeente hieronder. Het gaat om een en dezelfde regelingen die vermeld staan in het omgevingsplan. Er is één adviesCIE. recreatie en alles dat hoort in het omgevingsvisie/omgevingsplan wordt integraal bekeken.

Vragen/opmerkingen:

 • Wat is het verschil met hoe het momenteel is vormgegeven? De commissies Welstand en Cultuurhistorie gaan meer samenvloeien. Daarnaast is altijd beleidsadvies geven mogelijk.
 •  Roger geeft aan dat integraal advies al aan de orde is in Winterswijk. Formeel kader die past in de omgevingswet en dan ervaring opdoen. In eerste instantie de minimale eisen voldoen.
 • Luuk vraagt of de expertise in de commissies niet breder moet zijn dan dat ze nu zijn. Nu worden de commissies Welstand en Cultuur samengevoegd, maar de andere milieutechnische aspecten blijven ook bestaan.
 • Harry geeft aan dat er met betrekking tot de intensiteit van vergaderen bij de twee commissies een aanzienlijk verschil is, Welstand tweewekelijks en Cultuur tweemaandelijks. Betekent dit dat de nieuwe commissies intenser vergaderen? De gedachte is dat mensen uit de commissie ACH aanschuiven bij de bestaande Welstandscommissie en dan samen nieuwe cie vormen. Nog niet geheel duidelijk of dit alle leden zijn of afgevaardigden zijn. Bij bouwaanvragen heb je te maken met de 8 weken, dan moet de gehele cie op komen draven. Dit geld alleen voor bouwaanvragen. Joyce geeft aan dat er straks één grote commissie ruimtelijke kwaliteit komt, hier zitten Welstand en Cultuurhistorie in. Hierin ga je werken in mandaat, dit vooral in het vergunningsdeel? Voor wat betreft het beleidsdeel krijg je een grote integrale commissie.
 • Riemie vraagt om de tijdsplanning. Eind 1e kwartaal verordening aanbieden aan ambtelijk manager. De gemeenteraad zal in het najaar besluit vaststellen van de verordening en benoemen van de personen welke deelname hebben cie.

De verordening wordt in deze commissie geagendeerd, ook in de grote welstand. Na verantwoording aan ambtelijk opdrachtgever nog een keer terug komen in deze cie. Gelders Genootschap krijgt een voorname rol in Winterswijk. Wellicht een gezamenlijke bijeenkomst met de welstand en de ach cie. Eind april/begin mei terug in de CIE. -- > prik een datum 22 april 19.30 uur of 29 april. Wil je de grote commissie of alleen het GG bij betrekken? Collega Jarno Borens aansluiten (GG) en eventueel Maurice Bougie (beleidsmedewerker gg) hierbij aanschuiven.
Grote welstandcie nu niet over beleidsstukken adviseren, is dit wel ambitie of echt lostrekken van elkaar?
Vraag voorleggen bij Jarno en Maurice.
Gesprek verordening 22 of 29 april? Met GG of welstand cie, wordt vervolgd. Nagaan wie wat kan vertellen.
Dank voor de aanwezigheid tot zover!

Toelichting welstandcommissie grote en kleine


Welstandcommissie van oudsher: leden die adviseren over bouwplannen. Om de snelheid erin te houden is er mandaat gevorm waar een rayonarchitect is aangewezen en deze kan kleinere aanvragen onder mandaat afdoen. Dit is uitgebreid met een burgerlid en Roger als deskundige op gebied van vergunningen monumenten. Grotere commissie gaat over de grotere ontwikkelingen bouwplannen, ruimtelijke kwaliteit, welstand, architectonisch. Kleine commissie is veel op uitvoering, deze commissie veel op beleidsstukken. Hoe ga je dit organiseren? Dat is nog de vraag voor straks. Zit er dan al voldoende expertise in zo’n nieuwe commissie, vanuit beleid en verordening. Nu nadenken welke deskundigheden eronder vallen en wat zou er nog meer nodig zijn.

Vraag is waar zijn de onafhankelijke adviezen voor nodig en dat moet gevangen zitten in de Commissie. Nu schuiven er ook mensen op afroep aan, dat kan in toekomst ook zo gaan. Luuk met betrekking tot ecologie en landschap kan dan misschien ook op afroep erbij betrokken worden. Nadenken over deskundigen die een benoeming/plekje zouden moeten krijgen. Apart verslag bijhouden wat aan te vullen valt en te wijzigen valt voor de commissie.

7. Presentatie projectplan komt te vervallen

Eventuele opmerkingen/vragen vanuit het Plan van Aanpak bundelen bij secretaris, deze worden dan alvast gemaild. Voor de Jongeren denktank kun je je aanmelden.

8. Vergaderplanning 2021

Deze wordt definitief vastgesteld.

9. Agendapunten volgende vergadering

Geen

10. Rondvraag

Harry leest momenteel dat er veel te doen is rondom dennenoord Meddo. Onderhandelingen, landschappelijk inpassen met wat er nu is. Rene Nijland is de projectleider, het idee is geweest om het gehele gebied te saneren en natuurontwikkeling. Nu is alles weg behalve één bedrijf, hierom heen saneren en natuurontwikkeling. René Nijland mailen met vraag naar StVz dennenoord en deze rondmailen naar de commissie. Dan misschien al voldoende voor de commissie.
Riemie sluit vergadering af. Iedereen hartelijk dank voor uw aanwezigheid en nog een fijne avond!