Verslag (definitief) 22 april 2021

Vergaderdatum 22 april 2021 Locatie Digitaal via MS Teams

Aanwezig:

 • R. Brongers (voorzitter)
 • R. Crols, L. Keunen, R. de Jong, F. van de Ven, H. Kruisselbrink, H. Donderwinkel (commissieleden) J. Ras (technisch adviseur)
 • M. Navis (secretaris)
 • J. Goorhuis, I. van Eerden (publiek)
 • B. Harfsterkamp (pers)
 • R. Höfkes, Arcadis
 • D. Willink, secretaris stichting temporalis
 • F. Zuijdweg, omgevingswet
 • K. Meinderts, beleidsmedewerker archeologie / aardkundige waarden
 • G. de Vries, opgaveregisseur centrum
 • G. Gerritsen, bouwtechnisch medewerker team vergunningen Winterswijk

Verslaglegging: secretaris
E-mail secretaris: mnavis@winterswijk.nl

1. Opening en vaststelling agenda.

Alle aanwezigen worden van harte welkom geheten. Joyce Ras en Hans Donderwinkel sluiten op een later moment aan. Mira Kuiper is aanwezig, zij ondersteunt het secretariaat in de komende periode.

De volgorde van de agendapunten wordt gewijzigd:

 • Starten met agendapunt 10, opgaveregisseur Guido de Vries sluit hiervoor ook aan;
 • Vervolgens agendapunten 7, 8 en 9.

2. Inventarisatie sprekers publieke tribune

Dhr. J. Goorhuis en mevr. I. van Eerden sluiten aan bij deze vergadering. De voorzitter heet hen van harte welkom.

3. Verslag en actielijst vergadering 18 februari 2021

Stukken volgen voor volgende vergadering

4. Ingekomen/verzonden stukken en mededelingen

Ingekomen

 • Projectplan “Ode aan het landschap”, behorende bij agendapunt 6; Afbeeldingen Bezoekerscentrum Steengroeve, behorende bij agendapunt 7;
 • Mail met toelichting beschrijving van aardkundige en/of archeologisch/historische bijzondere plekken in Winterswijk door Kees Meinderts, behorende bij agendapunt 8;
 • Bespreekstuk over toekomst CIE onder omgevingswet (CIE Ruimtelijke kwaliteit) door Frank Zuijdweg, behorende bij agendapunt 9;
 • Jaarverslag Vereniging Het Museum

Mededelingen

 • Er is een nieuwsbrief van Erfgoed Oost, is deze binnengekomen? Secretaris checkt dit.
 • Binnenkort volgt er een nieuwe reeks Webinars vanuit het interieurproject. Moet hier meer publiciteit aan gegeven worden, misschien een idee om te koppelen met Ode aan het Landschap. Wordt verder bekeken en onderzocht. Misschien in de 2e fase van het project. De 1e fase is inventariseren, de 2e fase gaat om hoe meer te verbinden aan de vrije tijds economie, op dit moment eventueel verbinden aan Ode aan het Landschap.

5. B&W besluiten en agenda’s raadcommissies

Geen bijzonderheden

6. Presentatie projectplan voor het fonds cultuurparticipatie ‘Ode aan het landschap’ door R. Höfkes (Arcadis)

Joanne te Winkel, Gelders Genootschap, is helaas niet aanwezig.

Begin dit jaar is door de gemeente voorgesteld om iets te doen met het thema ‘Ode aan het Landschap’. Doel is het landschap meer in de spotlights te zetten. Hierbij is de wens uitgesproken om ook de jongeren te betrekken. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een jongerendenktank, door activiteiten te organiseren en mee te denken over initiatieven op landelijk gebied. Ook is gesproken met stakeholders om normbestendigheid te creëren en om elkaar te kunnen helpen. Planning: april tot en met oktober. Loopt deze planning nog op schema i.v.m. corona? De eerste activiteit zal plaatsvinden in de zomerperiode. Kleinere activiteiten worden nu opgepakt. Rob heeft twee vragen voor de commissie:

 • Wat vindt de commissie van het idee en zijn er tips en/of aanvullingen?
  • De Cie is enthousiast op het betrekken van de jongeren en aandacht voor het buitengebied. Het doel is om eerst bekendheid te creëren en dan met de belangrijkste partijen in gesprek te gaan. De overeenkomsten van alle initiatieven te zoeken en aan elkaar koppelen.
  • Wat is hier de rol van het Nederlands Bureau voor Toerisme behalve initiatiefnemer? Zij verzorgen deze campagne landelijk en dan vooral de marketing. Het invullen van het thema moet op lokaal niveau worden gerealiseerd en eventueel weer teruggegeven op landelijk niveau.
 • Wil/kan de CIE een rol vervullen in de uitvoering van dit project? Dit in de vorm van bv. klankbordgroep/adviesorgaan/sparingspartner en ook in de uitvoeringslijn.
  • Ries de Jong zou hier een rol in kunnen spelen, meekijken in wederopbouw bijvoorbeeld. Ries komt hierop terug bij de commissie (actie: Ries).

7. Bezoekerscentrum Steengroeve, toelichting door Dirk Willink, secretaris penningmeester Stichting Temporalis Op 28 januari jl. is digitaal e.e.a. gepresenteerd.

Er is een keuze gemaakt met welk ontwerp verder wordt gegaan. Dirk Willink laat de presentatie zien. Bureau Laos werkt op dit moment aan een inpassingsplan. Een planning voor het bestemmingsplan wordt dit 2e kwartaal gemaakt, 4e kwartaal vaststelling door de raad. In 2022 wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. In 2023 wordt gestart met de bouw en in 2024 is de opening. De presentatie wordt positief ontvangen.

Vragen vanuit de commissie:

 • Welke keuze is gemaakt t.a.v. het materiaal?: Het materiaal sluit aan bij de beleving van de groeve. Gekozen is om het een landschapskarakter mee te geven, passend bij de steengroeve.
 • Wat is de grootte van het museum? Een deel van de expositieruimte verzinkt in de groeve. Het kostenplaatje hiervoor is een issue. Besloten is om het totale gebouw iets compacter te maken.
 • Is de hoogte van het gebouw in verhouding tot het bos en de houtwal? Ja, hiermee is rekening gehouden.
 • Het parkeerterrein is kleiner geworden. Is het groot genoeg? Hoe groot is de kans dat men in de toekomst op de weg moet parkeren? Nu eerst rekening gehouden met de behoefte van het museum zelf. In het plan wordt wel rekening gehouden met uitbreidingsmogelijkheden voor de toekomst. Uitgangspunt 20.000 bezoekers per jaar.
 • Welke vorm krijgt de collectie in verhouding tot de collectie van het museum. Deze vraag is geparkeerd voor een andere keer, er zijn reeds gesprekken gevoerd met elkaar. Dirk Willink geeft aan dat bij de realisatie van dit plan gebruik wordt gemaakt van elkaars kennis en vaardigheden.

De algehele indruk is positief. De presentatie wordt nog verstuurd door de secretaris . Verzoek van de voorzitter om het uiteindelijke idee en het ontwerp van Bureau Laos aan de commissie te sturen (actie Dirk Willink). Een woord van dank aan Dirk Willink voor deze bijdrage.

8. Bijpraten over beschrijvingen van aardkundig en/of archeologisch/historische bijzondere plekken in Winterswijk door Kees Meinderts

Kees Meinderts presenteert, er zijn nog geen echte beschrijvingen. E.e.a. is nog in concept. De beschrijvingen zijn belangrijk om de basis duidelijk te maken. De presentatie wordt meegestuurd met de notulen.
Vragen aan de CIE:

 • Op welke wijze wil de CIE betrokken worden?
  • Vanuit het museum is er grote interesse, Ries wordt betrokken binnen de werkgroep archeologische waarden. De voorkeur is om ook iemand vanuit aardkundige waarden mee te laten kijken met de selectieterreinen. Deze vraag wordt voorgelegd aan Hans Donderwinkel. Aangegeven wordt dat de interesse vanuit het museum groot is. Een optie is om archeologen mee te laten kijken met de selectie terreinen. Deze vraag wordt voorgelegd aan Hans Donderwinkel.
 • Op welke wijze gaat de CIE adviseren?
  • De beschrijvingen worden ter kennisname naar de CIE gestuurd. De CIE heeft een rol bij de besluitvorming. Wanneer de uitwerking richting B&W gaat, is er wederom een rol voor de CIE. Van belang is dan dat de beschrijving dan volledig en uitgebreid moet zijn! De CIE ontvangt het kaartje met de gebieden, hier mag de CIE wat van vinden. Ries de Jong, Arie Hogeslag en Frank van de Ven gaan hier naar kijken.

Conclusie: De stappen volgen op tijd bij de Cie zodat deze kan participeren.

Dank aan Kees Meinderts!

9. Toekomst ACH onder de omgevingswet, vanaf 01-01-2022, bespreken met Frank Zuijdweg

In februari is hierover van gedachten gewisseld. Gemeente Winterswijk zit op de rit voor wat betreft de ontwikkelingen t.a.v. de nieuwe omgevingswet.

Toelichting Frank Zuijdweg:

De gedachte is dat je geen dingen moet weggooien die goed zijn. Verschillende commissies kunnen behouden blijven onder één paraplu ‘Ruimtelijke kwaliteit’. Het moment van adviseren is gekoppeld aan of er een wettelijke beslistermijn van 8 weken is of niet. De structuur blijft behouden maar er wordt dan meer gericht om advies gevraagd.

Hoe moet je werken onder de nieuwe omgevingswet? Adviezen zijn nodig. Deze worden nu beschreven. De huidige structuur blijft behouden maar deze wordt samengebracht onder één noemer. Hierdoor is er vroegtijdiger in de verschillende processen samenspel tussen disciplines. Ook wordt bekeken hoe om te gaan met een flexibele schil t.a.v. bijvoorbeeld belangenverenigingen. Doel hiervan is om vroeg in processen te kunnen raadplegen.

Het plan voor natuurlijk landschap is goed. Bijlage 1 schetste de huidige situatie: onduidelijk is nog wie adviseren wie? Graag meer duidelijkheid hierover. Frank Zuijdweg zorgt ervoor dat dit aangevuld wordt. In het document worden onder ‘disciplines’ verschillende termen gebruikt. Verzoek om hierin meer overeenstemming aan te brengen (verschillende disciplines verhelderen: actie Frank Zuijdweg).

10. StvZ Centrumvisie

Werkgroep Centrumvisie heeft besloten om op voorhand mee te doen met de planontwikkeling. Het maken van de visie heeft vertraging gehad door o.a. corona. Op 28 februari jl. is er een bijeenkomst geweest, Harry heeft hiernaar gekeken en zijn bevindingen beschreven:

 • De CIE heeft besloten om alleen de plenaire zittingen bij te wonen.
 • Verrast over de voortvarendheid en bereidheid van alle werkgroepen, benieuwd hoe deze omgezet gaat worden naar proces en regelgeving. Zeer positief over de eerste stappen zoals deze gemaakt zijn.

Wat gebeurt er met Cultuurhistorie en hoe krijgt deze een plek in de ontwikkeling in Winterswijks groen? De werkgroep ‘Beleving’ heeft aangegeven dat het onderwerp ‘groen in de binnenstad’ in meerdere werkgroepen terugkomt. Winterswijk heeft een historische binnenstad. Dit maakt het centrum uniek.
Nu wordt alle informatie verzameld vanuit intern, vanuit experts en vanuit de werkgroepen. Dit moet leiden tot een Plan van Aanpak richting een uitvoerend programma. In dit proces moeten ook worden meegenomen de goede ideeën vanuit de werkgroepen. Ook van belang is om het rand voorwaardelijke deel hierin mee te nemen. Kennis en kunde moet gehaald worden via externen. Tevens is het van belang dat er goed gekeken wordt naar welke ontwikkeling op welke plek komt. Duidelijk is nu wel waar de knelpunten liggen. Dit moet tezamen met de wensen verder worden bekeken door externe bureaus. Als alle ideeën verzameld zijn, is het zaak om verder te kijken naar vervolgstappen; Wat gaan we concreet doen? Voor nu zijn er geen aanvullende vragen. Wellicht is er een mogelijkheid om voor de zomer te kijken of Guido de ACH weer kan bijpraten. Eens per periode bijpraten over de stand van zaken en dit kortsluiten met Riemie Brongers. Guido merkt op: Informatie halen EN brengen! (actie: Guido de Vries/Riemie Brongers) De visie en de uitgangspunten worden uiteindelijk middels een website kenbaar gemaakt. Centrumvisie heeft daarin ook een plek. Op de website wordt een mogelijkheid gecreëerd om ideeën achter te laten. Hoe dit vormgegeven wordt, wordt nog bekeken. Dank aan Guido de Vries voor het bijpraten van dit onderwerp.

11. Agendapunten volgende vergadering op 08-07-2021:

 • Goedkeuring notulen 18 februari jl. en bijbehorende actielijst
 • Cultuurhistorische waarden; hoe houden we deze in stand?
 • Parapluplan karakteristieke panden buitengebied, Wouter Oortman.

12. Rondvraag

Roger Crols: In de periode 1965 – 1990 waren veel tuinen voorzien van een zitkuil. Nu wordt er gewerkt aan een programma waarin gesprekken worden gevoerd met inwoners van Gelderland, architecten e.d. Oproep: Weet iemand nog een mooie zitkuil waarin op kleine schaal activiteiten kunnen worden georganiseerd? (zitkuilsessies). Luuk Keunen: Luuk heeft momenteel een stagiar inventarisatie civiele schietbanen. Hij is benieuwd of er kennis is van schietbanen vanuit de oudheid. Midden 19e eeuw, na oproepen burgerbewapening Aalten/Winterswijk.
Aangegeven wordt dat dhr. Henry van Koot verstand heeft van munitie, geweren en kanonnen vanaf eind 19e eeuw. Frank van de Ven: Merkt op dat hij het een goede vergadering vond met mooie initiatieven. Er wordt veel over publiek en bewustwording gesproken maar naar zijn idee te weinig over hoe we de cultuurhistorische waarden in stand houden. Wenselijk zou zijn dat er concreet iets gebeurt; hierbij te denken aan bijvoorbeeld ondersteuning in de vorm subsidie. Het is goed om hierover met de commissie te brainstormen. Agendapunt volgende vergadering.
Joyce Ras: in week 37 komt de SRV wagen wederopbouw naar Winterswijk.
Agendapunt volgende vergadering: parapluplan karakteristieke panden buitengebied, hoe gaan we dit beschermen.
Webinar monumenten verduurzamen is terug kijken via www.erfgoedoostachterhoek.nl en www.koppelkerk.nl. Dit is zeker de moeite van het terugkijken waard!

13. Sluiting vergadering

De vergadering wordt afgesloten met dankzegging aan een ieder voor de aanwezigheid.