Verslag vergadering 18 oktober 2018

Vergaderdatum: 18 oktober 2019
Locatie: kamer 1.50
Aanwezig: H. van Lith (voorzitter), J.P. Donderwinkel, R. de Jong, L. Keunen en P.E.W. van der Laan (commissieleden), J. Ras (technisch adviseur), K. Meinderts (secretaris), A.J. Hogeslag, W. Peletier (agendaleden)
Afwezig: R. Crols, T. Epema
Verslaglegging: secretaris
Email: gemeente@winterswijk.nl

1. Opening en vaststelling agenda

De vergadering wordt om 19.30 uur geopend.
Onder punt 8 staat Eucalyptapark geagendeerd. De commissie is niet zo gecharmeerd van de aanduidingen Eucalyptapark en Raadhuispark. Voorlopig blijven we maar de naam Balinkes gebruiken.

2. Inventarisatie sprekers publieke tribune

Aanwezig is dhr. Harfsterkamp als verslaggever.

3. Verslag en actielijst van de vergadering van 5 juli 2018

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v. het verslag zijn er geen opmerkingen.

De actielijst wordt doorgenomen.
Actiepunt 1 (cursus erfgoed voor ACH): Het werkbezoek op 10 oktober was leerzaam en geslaagd. De commissie van Winterswijk was t.o.v. die van Aalten en Oost Gelre helaas matig vertegenwoordigd. Bij een volgende werkexcursie willen we meer aandacht voor onze agendaleden. Het actiepunt vervalt.
Actiepunt 2 (Kennismaking met dhr. Poelmans): Dhr. Poelmans komt in onze vergadering van 13 december. Actiepunt vervalt.
Actiepunt 3: Per abuis ontbreekt nr. 3 in de lijst.
Actiepunt 4 (boerderijartikelen Bernhard Harfsterkamp): Het mailbericht van mevr. Ras met suggestie van boerderijonderwerpen is toegestuurd. Het actiepunt vervalt.
Actiepunt 5 (Balinkes / Raadhuispark / Eucalyptapark): Dhr. Lautenbach komt in onze vergadering van 13 december. Actiepunt vervalt.
Actiepunt 6 (Aardkundige waarden): De brief is verzonden. Het actiepunt vervalt.
Actiepunt 7 (Middeleeuws Winterswijk): De brief is verzonden. De secretaris neemt contact op met dhr. Kemeling van Vereniging Het Museum voor een lezing / artikel in MuseumNieuws. Actiepunt 8 (Actualisatie Cultuurhistorische Atlas) en actiepunt 9 (Erfgoedverordening): De actiepunten blijven staan.
Actiepunt 10 (Bezoek smederij Laar): Het bezoek aan smederij Laar voorafgaand aan de volgende vergadering wordt ingewisseld voor een bezoek aan de meer actuele locaties Kop Meddosestraat en Cultuurkwartier Boogiewoogie.
Actiepunt 11 (Duikers in Winterswijk) en actiepunt 12 (Wooldseweg 127, interieur Keunenhuis): Wachten op ontwikkelingen. Beide actiepunten blijven staan.

4. Ingekomen/verzonden stukken en mededelingen

4.1    Ingekomen

 • Mail van Joyce aan Bernhard Harfsterkamp: Suggestie boerderijen voor boerderij-artikelen.
 • Uitnodiging Bloemencorso Winterswijk 2018.
 • Uitnodiging heropening tentoonstelling Scholtengoederen en molen Bataaf.
 • Uitnodiging Opening kassagebouwtjes Morgenzonweg.
 • Informatie Open Monumentendag 2018.
 • Adviesaanvraag Gedenkraam voormalige Ambachtsschool Prins Hendrikstraat.
 • Adviesaanvraag Cultuurhistorische Analyse Wijk De Pas (concept-rapportage en notitie).

4.2    Verzonden

 • Brief ambtsketen aan burgemeester
 • Adviesbrief Prins Hendrikstraat (gedenkraam)
 • Adviesbrief Middeleeuws Winterswijk
 • Adviesbrief aardkundige waarden

4.3    Mededelingen

Geen.

5. B&W-besluiten en agenda’s raadscommissies

Geen opvallende zaken voor de commissie.

6. Plannen die zijn voorgelegd aan de commissie ruimtelijke kwaliteit

Geen relevante nieuwe ontwikkelingen.  

7. Archeologiebeleid

Het advies van de Adviescommissie wordt voorbereid door de heren De Jong en Goorhuis en de secretaris.

Door de uitzonderlijke droogte van de afgelopen periode blijken op satellietbeelden verrassende patronen in de grond soms (duidelijker) zichtbaar te zijn. Voor de archeologie kunnen die patronen van belang zijn, omdat ze kunnen wijzen op verdwenen, historische structuren.
Mevr. Ras wijst op het satellietdataportaal waarop satellietbeelden gratis beschikbaar zijn gesteld: https://www.spaceoffice.nl/nl/satellietdataportaal/ .
In de volgende vergadering gaan we het dataportaal demonsteren.

De actualisatie van het archeologiebeleid is relevant voor de komende actualisatie van het bestemmingsplan centrum. En bovendien voor de omgevingsvisie die volgend jaar opgeleverd moet worden.
Het archeologiebeleid wordt voor de volgende vergadering opnieuw geagendeerd.

8. Balinkes / Eucalyptapark en cultuurkwartier Boogiewoogie

Het onderwerp komt de volgende vergadering terug op de agenda met een toelichting door dhr. Lautenbach.
Voorafgaand aan de volgende vergadering bezoekt de commissie de genoemde beide locaties en de Kop Meddosestraat.

Ter voorbereiding stuurt de secretaris nogmaals toe:
Cultuurhistorische analyse. Bestemmingsplangebied Oude kern / spoorzone. Monumenten Advies Bureau MAB, Juni 2016.

9. Cultuurhistorische analyse Wijk De Pas

De gemeente heeft besloten een aantal wijken middels een ‘wijkaanpak’ onder de loep te nemen en te verbeteren. In samenspraak/samenwerking met De Woonplaats en andere partijen. De Pas is de eerste wijk die op deze manier wordt benaderd. Voor deze wijk is door MAB een cultuurhistorische analyse uitgevoerd en de commissie is gevraagd daarover advies uit te brengen. Besloten wordt dat de heren De Jong en Hogeslag en de secretaris een concept-adviesbrief opstellen.
 
Dhr. Hogeslag brengt het volgende naar voren:

 • De beschrijving van de cultuurhistorische waarden is positief, maar toch is de wens dat die karakteristieke waarden versterkt worden.
 • De aanbevelingen zijn te vaag. Dat moet concreter.

Verder wordt in de vergadering opgemerkt:

 • Er is vermoedelijk nu door gemeente/De Woonplaats voor De Pas gekozen, vanwege eigendommen (van de Woonplaats) en leeftijd van de wijk.
 • Het adviesbureau lijkt geen verstand van bomen te hebben.

Dhr. De Jong stuurt per mail aanvullende suggesties naar de secretaris t.b.v. de op te stellen adviesbrief.

10. Project ‘De nieuwe tijd’ wederopbouw in de Achterhoek

Het gaat om een gezamenlijk project van de Achterhoekse gemeenten, Zutphen, Lochem en Doesburg.
De gemeenten en het Gelders Genootschap zijn in gesprek met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Er zijn vier doelen:

 • Duurzaamheid
 • Wonen/krimp/sloopopgave (koppeling wederopbouw en wijkaanpak)
 • Nieuwe wetgeving
 • Draagvlak / begrip

Het projectplan wordt waarschijnlijk in november opgeleverd.
De looptijd van het project is van 1/5/19 – 1/5/20.
We zullen uit onze inventarisaties moeten halen welke bebouwing cultuurhistorisch waardevol is.
Er zijn meerdere ideeën om de wederopbouw onder de aandacht te brengen.
Het projectplan wordt voor de volgende vergadering geagendeerd.

Opgemerkt wordt:

 • In 2019 heeft VHM ruimte voor het inrichten van een tentoonstelling.
 • Het Open Monumentendag-comité vergadert op 8/11/18 om 19.30 ’s avonds. Dhr. Hogeslag stelt voor dat mevr. Ras en dhr. De Jong aanschuiven om mee te praten.

11. Borden Nationaal Landschap Winterswijk

In de voorgaande vergadering is in aanwezigheid van wethouder Aalderink dit punt besproken en de wethouder heeft toegezegd plaatsing van de borden in het college aan de orde te stellen.
Dhr. Donderwinkel merkt op, dat het goed zou zijn als de Adviescommissie wat meer druk op de ketel zet. De voltallige commissie ondersteunt dat idee.
De Adviescommissie besluit opnieuw een brief te sturen, maar deze keer met het dringende verzoek binnen een bepaalde termijn een reactie te mogen ontvangen.
De secretaris gaat na of de oude borden nog beschikbaar zijn (op de gemeentewerf) en wat de staat van de borden is.

12. Agendapunten volgende vergadering

De volgende vergadering is gepland op donderdag 13 december 2018 om 15.30 uur. Voorafgegaan door een bezoek aan (Balinkes /) Kop Meddosestraat / Cultuurkwartier om 14.30 uur.
Voorlopige agendapunten:

 • Balinkes. Toelichting dhr. Lautenbach.
 • Landschapsplan. Toelichting stand van zaken dhr. Poelmans.
 • Wederopbouw
 • Archeologiebeleid

13. Rondvraag

Dhr. Keunen:
Bij de ontwikkeling van de Kop van de Meddosestraat is aandacht voor archeologie van belang. Let ook op de steeg tussen de nummers 60 en 58.
Er is een ‘art impression’ beschikbaar van het hoekpand op nummer 64. Die wordt toegestuurd.

Dhr. Hogeslag:
De Adviescommissie heeft eerder over het Meistershoes in Kotten geadviseerd. Er is geadviseerd de kavel niet op te delen, dat is blijkbaar wel het geval. De secretaris gaat na wat de motivatie is.

Van der Laan:
Kleiput Driemarkweg: Op termijn graag een keer een presentatie over de plannen voor kleiput en omgeving.
HSF: De inplant van groen laat te wensen over (zie verleende omgevingsvergunning). De secretaris vraagt naar het hoe en wat.
Spoorzone: De topgevelstenen van de watertoren liggen nog in het bosje. Transit Oost ziet er wel wat in de stenen bij haar museum neer te leggen in een cirkel op historische grootte. Er is iemand die de stenen om niet naar Transit Oost wil brengen.
Afgesproken wordt:

 • Eerst gaat de secretaris na wat de stand van zaken is m.b.t. de ontwikkeling van het bosje en of er plannen zijn m.b.t. de topgevelstenen.
 • Hergebruik op de historische plek verdient misschien de voorkeur.
 • De secretaris gaat na of hergebruik op de locatie van Transit Oost bespreekbaar is.

Dhr. De Jong:
23/11 bestaat VHM 90 jaar.
VHM is in dat kader bezig een tijdlijn van de geschiedenis van Winterswijk op te stellen (van circa 5000 jaar geleden tot nu). Het basisonderwijs wordt daarbij betrokken. N.B. Dhr. Zuiderveld (schrijver canon) heeft al een basis gelegd voor een tijdlijn. Dhr. Keunen merkt op dat aansluiting mogelijk is met de expositie van historische foto’s in winkelpanden.

14. Sluiting vergadering

De voorzitter sluit om ongeveer 21.30 uur de vergadering.