Verslag vergadering 20 april 2018

Vergaderdatum: 20 april 2018
Locatie: kamer 1.50
Aanwezig: H. van Lith (voorzitter), R. Crols, T. Epema, R. de Jong, L. Keunen en P.E.W. van der Laan (commissieleden), J. Ras (technisch adviseur), K. Meinderts (secretaris)
A.J. Hogeslag, W. Peletier (agendaleden)
Afwezig: J.P. Donderwinkel
Verslaglegging: mevr. Ras/secretaris
Email: gemeente@winterswijk.nl

1. Opening en vaststelling agenda

De vergadering wordt om 16.00 uur geopend, met een bijzonder welkom voor de nieuwe commissieleden de heren De Jong en Keunen.
Agendapunt 7 ‘Zonneparken in het landschap’ wordt naar voren gehaald. Dhr. Westerdiep geeft een presentatie. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Dhr. Poelmans is niet in de gelegenheid om bij punt 8 ‘Landschapsontwikkelingsplan’ een toelichting te geven.

2. Inventarisatie sprekers publieke tribune

Op de publieke tribune is niemand aanwezig.

3. Verslag en actielijst van de vergadering van 16 februari 2018

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v. het verslag zijn er geen opmerkingen.

Actielijst

De actielijst wordt doorgenomen.

Actiepunt 1 (cursus erfgoed voor ACH): Actiepunt blijft staan.
Actiepunt 2 (Eelinkstraat, kolommen vm. Alg. Ziekenhuis): De brief is verzonden. Actiepunt vervalt.
Actiepunt 3 (Jaarverslagen ACH 2016 en 2017): Actiepunt blijft staan.
Actiepunt 4 (Raadhuispark): Brief is verzonden. Actiepunt vervalt.
Actiepunt 5 (Ratumseweg 25): Advies is verzonden. Formele brief moet nog. Actiepunt vervalt.
Actiepunt 6 (Zonneparken in het landschap): Zie agendapunt 7. Actiepunt vervalt.    
Actiepunt 7  (Ambtsketen burgemeester Winterswijk): Zie agendapunt 11. Actiepunt vervalt.
Actiepunt 8 (Markt 13, Glas-in-loodramen): Zie agendapunt 12. Actiepunt vervalt.
Actiepunt 9 (Kennismaking met dhr. Poelmans): Dhr. Poelmans is verhinderd. De secretaris nodigt dhr. Poelmans uit voor de volgende vergadering.
Actiepunt 10 (Websites duurzaamheid): De links zijn doorgestuurd. Actiepunt vervalt.
Actiepunt 11 (Kunstwerk Bleekweide): Mevr. Ras heeft de onderhoudstoestand aangekaart bij gebouwenbeheerder mevr. Tanck. Die heeft contact gezocht met de ontwerpende kunstenaar. Een offerte voor herstel volgt. Actiepunt vervalt.
Actiepunt 12 (Nieuwbouw villa Tricot Jan): Team Handhaving houdt een oogje in het zeil. Actiepunt vervalt.
Actiepunt 13 (Inventarisatie duikers door Ver. Monumentenbelangen): Dhr. Hogeslag heeft navraag gedaan (bij mevr. Sluiskes en dhr. Van der Laan). Mogelijk is de inventarisatie aanwezig op de zolder van het baarhuisje of in het archief van dhr. Hogeslag. Besloten wordt op basis van het artikel in ‘Oer’ een adviesbrief op te stellen. De secretaris stuurt allen een kopie van het artikel in Oer toe. In de cultuurhistorische analyse zijn de duikers misschien meegenomen. Mevr. Ras gaat dat na.
Actiepunt 14 (Boring Plantengaarde): De secretaris en dhr. De Jong hebben navraag gedaan. Aangenomen mag worden dat de boorkern niet bij VHM is, maar bij de boerderij de Plante aan de Fukkingweg (daar is de kern afgeleverd door mevr. Te Gronde van 100procentWinterswijk).  Er wordt geen actie afgesproken.

4. Ingekomen/verzonden stukken en mededelingen

4.1    Ingekomen

 • Vergaderschema 2018.
 • Uitnodiging publiekslezing op 24 maart 2018 over Jacob Ydema, kerkschilder tussen Friesland en Gelderland.
 • Extra informatie Leemkuilweg met het verzoek om in aanvulling op de ‘papieren beoordeling’ een beoordeling op locatie.
 • Restauratierapport van de entreegebouwtjes van het vm. WVC-terrein aan de Morgenzonweg. Ter kennis neming.
 • Uitnodiging bijeenkomst op 11 april 2018 over ontwikkeling afwegingskader woningbouwplannen.

Dhr. Van der Laan is aanwezig geweest. Belangrijkste aspect: De gemeente wil een vinger aan de pols bij woningbouwplannen.
Er komt een adviesbrief. Aspecten daarin:

 • Nadruk op herbestemming.
 • Eventueel contouren.
 • Duurzaamheid.
 • Kleinschalig wonen bij groter herbestemmingsprojecten.
 • Woningsplitsing?

De conceptadviesbrief wordt opgesteld door de secretaris en de heren Van der Laan en Epema.

 • Redengevende beschrijving Meddosestraat 58/58a/58b. Zie agendapunt 10.1
 • Aangepaste erfgoedverordening. Zie agendapunt 10.2
 • Aangepaste Landschapsontwikkelingsplan (conceptversie)
 • Toetsingskader zonneparken (conceptversie)

4.2 Verzonden

 • Adviesbrief Eelinkstraat (toegang voormalige Algemeen Ziekenhuis)
 • Adviesbrief Eucalyptapark (RaadhuisPark)
 • Adviesbrief Leemkuilweg 5.
 • Adviesbrief Ratumseweg 25.

4.2    Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

5. B&W-besluiten en agenda’s raadscommissies

Geen opvallende zaken voor de commissie.

6. Plannen die zijn voorgelegd aan de commissie ruimtelijke kwaliteit

Er is met name gesproken over de Driemark aan de Zonnebrink. Het plan is iets gewijzigd. Het plan is eerder in onze vergadering aan de orde geweest.

7. Zonneparken in het landschap. (Handreiking zonneparken) Adviesaanvraag

Collega John Westerdiep geeft een toelichting op m.n. de opgestelde Handreiking zonneparken en hoe dat in de praktijk uitpakt, de energietransitie in relatie tot het buitengebied.

 • Drie aspecten: procesopgave, ruimtelijke opgave, sociale opgave (draagvlak).
 • Opvallend: Vooral kleinschalige toepassingen zijn mogelijk; grootschalige niet.
 • Problemen met bouwleges en planologisch regime. Wens tot versimpeling.

Discussiepunten:

 • Grootschalig/kleinschalig
 • Het gaat om een relatief beperkte oppervlakte?
 • Niet concentreren op ontginningslandschap.
 • Bij toekomstige omgevingswet moet je rekening houden met zicht op monumenten. Zichtlijnen zijn nu ook al belangrijk. We geven nu al kaders mee vanuit de Cultuurhistorische Atlas.

Elementen voor advies:

 • Proces lijkt goed
 • Rekening houden met bestaand landschap.
 • Handreiking gaat over zon op velden. Panelen liggen er niet voor eeuwig.  Daken verdienen de voorkeur.
 • Cultuurhistorische Atlas moet vertrekpunt geven voor ontwerp.
 • Positieve grondhouding. Atlas als vertrekpunt van groot belang.
 • De secr. en dhr. Crols maken een conceptbrief.

8. Landschapsontwikkelingsplan. (herziening) Adviesaanvraag

Dhr. Poelmans is verhinderd.
De commissie heeft de volgende opmerkingen bij het conceptrapport.

 • Er zitten nog wat taalkundige fouten in.
 • Het stuk is evenwichtig, er worden veel onderwerpen aan de orde gesteld, er missen geen ingrijpende zaken. De indruk is positief.
 • Geriefhout komt in het stuk niet voor.
 • Winterswijk kent geen duiventillen, maar wel kippenhokken.

Afgesproken wordt dat de secr. en dhr. Keunen een adviesbrief opstellen.

9. Archeologiebeleid. Adviesaanvraag

Agendapunt wordt doorgeschoven naar vergadering van juli, eventueel naar die van september.

10. Overige adviesaanvragen

10.1 Aanwijzing gemeentelijk monument Meddosestraat 58/58a/58b

Het verzoek komt van de eigenaar. Het pand op nr. 56 is al een gemeentelijk monument.
Besloten wordt een positief advies te geven. De secr. maakt een adviesbrief.

10.2 Aangepaste erfgoedverordening

Aanleiding voor de aanpassing is de nieuwe Erfgoedwet:

 • Aanwijzing karakteristieke panden (zoals in de uitgevoerde inventarisaties) worden tot het bestemmingsplan beschermd via de Erfgoedwet.
 • Advisering over vergunningen ligt ook nu niet bij de ACH. Dat wordt waarschijnlijk het Gelders Genootschap (cie Ruimtelijke Kwaliteit + 1 = eigenlijk monumentencie). In de praktijk verandert de werkwijze niet: Nu is het Gelders Genootschap in de commissie Ruimtelijke kwaliteit gemandateerd naar één persoon.

De secretaris maakt een adviesbrief.

11. Ambtsketen burgemeester

De eindconclusie is dat de ambtsketen een geval is van ‘dertien in een dozijn’.
Dhr. De Jong maakt een opzetje voor een brief aan de burgemeester. Het stuk van De Jong wordt als bijlage bijgevoegd. (Een schakel is kapot. Laten bekijken door juwelier voor reparatie. Check waarde.)
De Jong en secretaris zorgen voor afronding.

12. Markt 13, glas-in-loodramen

Misschien komt er later meer informatie van de kant van dhr. (Jan) ter Haar.
De ACH geeft geen advies. De secretaris neemt ter afronding contact op met dhr. Spiecker (die heeft dit onderwerp in de ACH ingebracht).

13. Aardkundige waarden

Het opgestelde rapport is niet door iedereen ontvangen en bekeken. Het zal opnieuw (digitaal) worden toegestuurd. Een notitie met aanbevelingen voor vervolg wordt meegestuurd.
De cie-leden worden verzocht per mail input te geven voor ambtelijke advisering naar BenW.
In de volgende vergadering worden de onderdelen voor een adviesbrief op de rij gezet.
Het is de bedoeling dat het rapport met aanbevelingen t.z.t. wordt aangeboden aan het nieuwe college.

14. Een omgrachte hof van St. Mauritius

Dhr. Keunen geeft een toelichting op het rapport:

 • Poging informatie aan huizen te koppelen (voortbordurend op inspanningen van Te Voortwis). Ook thinsen zijn gekoppeld aan huizen.
 • Verhaal van Starkerode. Mogelijk was die gelegen ten zuiden van Ratumsestraat en ten oosten van de Jacobskerk.
 • De brede gracht rondom Wooldstraat heeft mogelijk met Starkerode te maken.
 • Het verhaal is niet af. In het rapport staan een aantal aanbevelingen voor vervolg.

Het streven is de geplande renovatie van de Jacobskerk te gebruiken om het middeleeuwse verhaal te vertellen (verwijzing naar Spiekers op de markt?). We willen proberen het middeleeuwse verhaal tastbaar, beleefbaar te maken.
Afgesproken wordt dat dhr. De Jong bij VHM de mogelijkheden/wensen voor een lezing en artikel in MuseumNieuws aankaart.

13. Agendapunten volgende vergadering

De volgende vergadering is gepland op donderdag 5 juli 2018 om 19.30 uur.
Voorlopige agendapunten:

 • Archeologiebeleid (evt. in de vergadering 6 september om 16.00 uur)
 • Aardkundige waarden.
 • Een omgrachte hof van St. Mauritius.
 • Jaarverslagen ACH 2016 en 2017.
 • Kennismaking met de nieuwe medewerker landschap/ecologie dhr. A. Poelmans.

13. Rondvraag

 • Dhr. Peletier meldt dat er een uitnodiging voor een  symposium wordt toegestuurd. Op 2 juni is er een symposium georganiseerd door de Nedederlandse Geologische Vereniging (NGV) afd. Winterswijk in het GKC, n.a.v. het 50-jarig bestaat van de Winterswijkse afdeling.
 • Mevr. Ras meldt dat Natuurmonumenten vraagt om een advies m.b.t. het interieur van het Keunenhuis.
 • De secretaris stuurt de mail van mevr. Ras door. Wat zegt de erfgoedverordening over interieurs? Wat zijn de juridische implicaties?
 • Mevr. Ras en dhr. Crols stellen een advies op.
 • Mevr. Ras: De coalitieonderhandelingen lopen nog. Willen we nog iets meegeven voor de onderhandelingen? De secr. maakt een conceptbrief.
 • Mevr. Ras: We zijn bezig met een actualisatie van de Cultuurhistorische Atlas. Een link naar de Atlas wordt toegestuurd: Is de inventarisatie compleet? Zijn de ensembles evenwichtig? Wat is het oordeel over de waarderering?
 • Het onderwerp wordt geagendeerd voor de volgende vergadering.
 • Mevr. Ras: Dhr. Harfsterkamp gaat een artikelenreeks schrijven over boerderijen. Boerderijnamen kunnen worden voorgedragen. Mevr. Ras en dhr. Peletier stellen een voordrachtlijst op.

14. Sluiting vergadering

De voorzitter sluit om ongeveer 18.15 uur de vergadering.

 

 

Uitgelicht