Verslag vergadering 5 juli 2018

Vergaderdatum: 20 april 2018
Locatie: kamer 1.50
Aanwezig: H. van Lith (voorzitter), J.P. Donderwinkel, R. Crols, T. Epema, R. de Jong, L. Keunen en P.E.W. van der Laan (commissieleden), J. Ras (technisch adviseur), K. Meinderts (secretaris),A.J. Hogeslag, W. Peletier (agendaleden)
Afwezig: -
Verslaglegging: secretaris
Email: gemeente@winterswijk.nl

1. Opening en vaststelling agenda

De vergadering wordt om 19.30 uur geopend.
Arjen Poelmans kan opnieuw niet aanwezig zijn voor een kennismaking/toelichting landschapsplan.

Kennismakingsgesprek met de nieuwe portefeuillehouder erfgoed, dhr. W. Aalderink.
Wethouder dhr. Aalderink schuift om 20.00 uur aan.
Na een voorstelronde worden de jaarverslagen 2016/2017 van de commissie aangeboden aan de wethouder.
De voorzitter geeft aan, dat de commissie terugkoppeling over door de commissie uitgebrachte adviezen bijzonder op prijs stelt.
Dhr. Donderwinkel maakt van de gelegenheid gebruik om te pleiten voor borden ‘Welkom in Nationaal Landschap Winterswijk’. De oproep om die borden te plaatsen sluit prima aan bij het nieuwe coalitieprogramma.
De volgende tips worden meegegeven:

 • Een eerste bord kan worden geplaats op de Nederlands-Duitse grens.
 • Vanwege gevoeligheden bij de buurgemeenten is plaatsing op de Winterswijkse gemeentegrens te overwegen met de tekst: ‘Welkom in de kern van het Nationaal Landschap’

De wethouder zegt toe dit punt naar het college mee te nemen.

2. Inventarisatie sprekers publieke tribune

Op de publieke tribune is niemand aanwezig.

3. Verslag en actielijst van de vergadering van 20 april 2018

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. N.a.v. het verslag zijn er geen opmerkingen.

De actielijst wordt doorgenomen:

Actiepunt 1 (cursus erfgoed voor ACH): Op 10 oktober is er een gezamenlijke excursiedag voor de commissies van Aalten, Oost Gelre en Winterswijk. We gaan naar Arnhem. Het programma is nog niet definitief, maar waarschijnlijk: Bezoek en rondleiding provinciehuis Arnhem, Rondleiding Eusebiuskerk (wellicht door Slotboom uit Winterswijk), Bezoek kelders van Arnhem, Bezoek museumwoning. De portefeuillehouders van Aalten, Oost Gelre en Winterswijk worden ook uitgenodigd. De organisatie is in handen van Peter Ballast van Oost Gelre. Graag de datum vastleggen in de agenda’s.
Actiepunt 2 (Jaarverslagen ACH 2016 en 2017): Actiepunt vervalt.
Actiepunt 3 (Kennismaking met dhr. Poelmans): Dhr. Poelmans is opnieuw verhinderd. De secretaris nodigt dhr. Poelmans uit voor de volgende vergadering.
Actiepunt 4 (Inventarisatie duikers door Ver. Monumentenbelangen): Actiepunt vervalt. Geagendeerd onder agendapunt 10.
Actiepunt 5 (Leemkuilweg 5): Actiepunt vervalt.
Actiepunt 6 (Afwegingskader woningbouwplannen): Actiepunt vervalt. Geagendeerd onder agendapunt 11.3.
Actiepunt 7  (Ambtsketen burgemeester Winterswijk): Brief aanpassen en verzenden. Actiepunt vervalt.
Actiepunt 8 (Markt 13, Glas-in-loodramen): De monumentenlijst wordt binnenkort geëvalueerd. Dat is het logische moment (2019) om te bepalen of Markt 13 (geheel of gedeeltelijk) een gemeentelijk monument zou moeten worden. Actiepunt vervalt.
Actiepunt 9 (rapport aardkundige waarden): Actiepunt vervalt. Geagendeerd onder agendapunt 7.
Actiepunt 10 (Middeleeuws Winterswijk): Dhr. De Jong verwijst voor lezing en artikel in MuseumNieuws naar dhr. Kemeling. Actiepunt vervalt. Geagendeerd onder agendapunt 8.
Actiepunt 11 (Zonneparken in het landschap): Adviesbrief is verzonden. Actiepunt vervalt.
Actiepunt 12 (Landschapsontwikkelingsplan): Adviesbrief is verzonden. Actiepunt vervalt.
Actiepunt 13 (Meddosestraat 58/58a/58b): Adviesbrief is verzonden. Actiepunt vervalt.
Actiepunt 14 (Erfgoedverordening): Geagendeerd onder agendapunt 11.7.
Actiepunt 15 (Wooldseweg 127, Keunenhuis): Geagendeerd onder agendapunt 11.1.
Actiepunt 16 (Coalitieonderhandelingen): Het belang van erfgoed is via mevr. Ras onder de aandacht gebracht. Actiepunt vervalt.
Actiepunt 17 (Concept actualisatie Cultuurhistorische Atlas): Geagendeerd onder agendapunt 9.
Actiepunt 18 (Boerderijartikelen dhr. Harfsterkamp): Mevr. Ras stuurt de mail die is verzonden naar Harfsterkamp naar de commissie.

4. Ingekomen/verzonden stukken en mededelingen

4.1 Ingekomen stukken

 • Antwoordbrief van gemeente op gegeven advies over Raadhuispark.De projectleider nodigt in de brief uit voor een gesprek. De secretaris maakt bij de projectleider kenbaar dat wij graag ingaan op de uitnodiging. Actie.
 • Uitnodiging voor symposium d.d. 2 juni 2018 van NGV afd. Winterswijk.
 • Adviesaanvraag (gem. monument) interieur Keunenhuis, Wooldseweg 127. Geagendeerd.
 • Rapport Aardkundige waarden en notitie met aanbevelingen. Geagendeerd.
 • Erfgoed in de gem. Winterswijk. Actualisatie van de cultuurhistorische waardenkaart. RAAP, RAAP-notitie 6327, 18 april 2018. Geagendeerd.
 • Artikel over waterwerken uit tijdschrift Oer. Geagendeerd.
 • Vastgesteld afwegingskader woningbouwplannen. Geagendeerd.
 • Conceptbrief Ambtsketen van de burgemeester. Besproken onder ‘actiepunten’.

4.2 Verzonden stukken

 • Adviesbrief Zonneparken in het landschap.
 • Adviesbrief Landschapsontwikkelingsplan.
 • Adviesbrief aanwijzing gem. monument Meddosestraat 58/58a/58b.

4.2. Mededelingen

Arjen Poelmans heeft een zoon gekregen: Dorus Moos.

5. B&W-besluiten en agenda’s raadscommissies

Geen opvallende zaken voor de commissie.

6. Plannen die zijn voorgelegd aan de commissie ruimtelijke kwaliteit

Het belangrijkste plan is die voor de Driemark aan de Zonnebrink. De commissie ruimtelijke kwaliteit heeft positief op het plan geadviseerd. Het is een interessant voorbeeld voor herbestemming. Ook de naoorlogse uitbreidingen tot de jaren 60 blijven bewaard.

7. Aardkundige waarden, Vervolgstappen

De commissie onderschrijft de aanbevelingen van harte.
Enkele suggesties:

 • Er zou tenminste een bord met informatie over de geologie van Winterswijk moeten komen. Liefst op een bijzondere plek met zichtbare geologische/aardkundige waarden.
 • Fietsroute geologie Winterswijk. Uit de geologische wandelroute Rondom Willink (deze is opnieuw uitgegeven) blijkt dat er belangstelling is voor geologie.
 • Een hele groep mensen heeft waarschijnlijk wel belangstelling voor geologie, maar die belangstelling moet gewekt worden door informatie over geologie in algemenere, breder opgezette routes. Met geologische informatie in breder opgezette routes bereik je een groter publiek. In aanvulling daarop zijn specifieke geologische routes mogelijk.
 • Voor de geologie-geïnteresseerden, moeten via de Winterswijk-app (met kaart) andere geologisch interessante plekken te vinden/bereiken zijn.
 • Koppeling van routes aan de knooppuntenkaarten werkt prettig.
 • De verbinding leggen met Temporalis.

De secretaris stelt een adviesbrief op, die samen met een BenW-adviesnota naar het college kan.

8. Een omgrachte hof van St. Mauritius. Vervolgstappen

Dhr. Keunen geeft een toelichting.
De commissie onderschrijft de aanbevelingen.

Enkele suggesties:

 • Qua historisch onderzoek vindt de commissie het vooral van belang een vervolg te geven aan het lokaliseren van de thinsplichtige percelen.
 • De commissie onderschrijft het belang van aanvullend archeologisch onderzoek. Er zijn een aantal plekken (in tuinen, zonder bestratingsmateriaal) waar op een eenvoudige manier grondboringen geplaatst kunnen worden voor aanvullend onderzoek. Bijv. in de buurt van de Nieuwstraat of in tuinen van sleutellocaties aan de winkelstraten.
 • Visualiseren van de hof is mogelijk in bestratingsmateriaal en/of met toepassing van licht. Gebruik van nieuwe toepassingen als virtual reality?
 • De verhaallijn past in de Winterswijk-app. Misschien in overleg met 100% Winterswijk en VHM.
 • De gemeente heeft het voornemen de restauratie van de Jacobstoren te gebruiken voor het vertellen van de middeleeuwse geschiedenis. Gebruikte doeken of bebording met informatie zouden in later stadium gebruikt kunnen worden door VHM.

De secretaris neemt contact op met dhr. Kemeling van VHM voor een lezing/artikel over het uitgevoerde onderzoek.
De secretaris stuurt het onderzoeksrapport naar wethouder Aalderink.
De secretaris maakt een adviesbrief.

9. Actualisatie Cultuurhistorische waardenkaart

Toegezonden is alleen het RAAP-rapport 6327, dat vooral een verantwoordingsdocument is. Het rapport geeft een beeld van de geïnventariseerde onderdelen. Nieuw is het onderdeel ensembles. Het rapport is nog onder embargo. Op welke wijze wenst de commissie te adviseren?
Dhr. Keunen geeft een toelichting.
De actualisatie wordt vertaald naar een publieke GIS-omgeving, waarin naar believen kaartlagen aan of uit gezet kunnen worden. Er vindt een koppeling plaats met de omgevingsvisie.
Er komt niets in boek- of rapportvorm. Er kunnen wel pdf-afdrukken gemaakt worden in Atlas-formaat.
Doelen: Kwaliteit in beter in beeld voor ruimtelijk beleid; input voor landschappelijke inpassingsplannetjes; ontsluiting voor bewoners en geïnteresseerden.
De vragen aan de ACH zijn:  Zitten alle thema’s die spelen erin? Wat zijn de gebieden die die thema’s laten zien? Is het beeld van de ensembles compleet? Past het verhaal van de ensembles bij ons beeld daarvan?
De secretaris maakt een adviesbrief:

 • De commissie ondersteunt de actualisatie.
 • Dhr. Crols kijkt de bebouwingsensembles na.

In het najaar volgt een discussiestuk, dat opnieuw in de ACH aan de orde komt.

10. Waterwerken / duikers in Winterswijk

De commissie gebruikt liever de term ‘duikers’ i.p.v. ‘waterwerken’.
De aanleiding voor dit agendapunt: De duikers zouden – als waardevolle historische infrastructuur - meer aandacht moeten hebben als bouwkundig werk. In het toegezonden artikel uit ‘Oer’ staan de Winterswijkse duikers bijna allemaal vermeld. Een aantal is in goede staat; een aantal is aan onderhoud toe.
De duikers zouden allemaal in de actualisatie van de cultuurhistorische waardenkaart meegenomen moeten zijn. Dat kunnen we in het najaar controleren.
Moeten het monumenten worden?
Mevr. Ras stelt voor de beschermingsdiscussie mee te nemen in het traject voor de omgevingsvisie/erfgoedverordening. Het proces voor eventuele bescherming loopt feitelijk al.
De commissie besluit:

 • Wachten op voorstel tot bescherming. Komt die bescherming niet, dan adviesbrief.
 • T.z.t. (afhankelijk van de totstandkoming van de omgevingsvisie) vragen om herstelwerkzaamheden.

11. Overige adviesaanvragen

11.1 Wooldseweg 127, interieur. Aanwijzing gemeentelijk monument. Nieuwe aanvraag

De gestelde vraag is: Mag het interieur als monument aangewezen worden?
Na lezing van de beschrijving komt de commissie tot de conclusie dat het interieur het waard is bewaard te blijven, liefst in samenhang met de locatie waar het thuishoort.
De volgende punten komen aan de orde:

 • Juridisch is de bescherming van het interieur niet eenvoudig.
 • Mogelijk neemt de Rijksdienst de bescherming van het interieur mee in de bescherming van het gehele gebouwde Rijksmonument. Dan ligt het juridisch eenvoudiger.
 • Bij bescherming door de Rijksdienst het interieur meenemen in het ensemble.
 • Er is geen tijdsdruk. Het uitzoekproces naar de mogelijkheden loopt.

Afgesproken wordt, dat de commissie de ontwikkelingen afwacht en het onderwerp opnieuw aan de orde komt, als er nieuws te melden is.

11.2 Leemkuilweg 5

Het advies is al verzonden. Er is geen formele adviesaanvraag gedaan, daarom zien we af van een ‘formele’ adviesbrief.

11.3 Afwegingskader woningbouwplannen

Per mail is geadviseerd:

 • De nadruk moet liggen op herbestemming.
 • Bij grotere herbestemmingsprojecten zijn wellicht mogelijkheden voor kleinschalige woonvormen.
 • De mogelijkheden voor woningsplitsing moeten worden benut.
 • Aandacht voor duurzaamheid. Ook voor duurzame instandhouding van ons waardevolle cultuurlandschap.

Het afwegingskader is inmiddels vastgesteld. Ter kennisneming.

11.4 Zonneparken in het landschap

Adviesbries is verzonden. Ter kennisneming.

11.5 Landschapsontwikkelingsplan

Adviesbrief is verzonden. Ter kennisneming.

11.6 Aanwijzing gemeentelijk monument Meddosestraat 58/58a/58b

Adviesbrief is verzonden. Ter kennisneming.

11.7 Aangepaste erfgoedverordening

In samenspraak met dhr. Crols maakt de secretaris een adviesbrief.

12. Jaarverslagen ACH 2016 en 2017. Aanbieding aan portefeuillehouder

De jaarverslagen worden vastgesteld en aangeboden aan wethouder Aalderink. Zie agendapunt 1 ‘Opening’.

13. Agendapunten volgende vergadering

De volgende vergadering is gepland op donderdag 18 oktober 19.30 uur.
Voorlopige agendapunten:

 • Duikers
 • Archeologiebeleid
 • Kennismaking met de nieuwe medewerker landschap/ecologie dhr. A. Poelmans.

Het voorstel is voorafgaand aan de volgende vergadering een bezoek te brengen aan smederij van Laar aan de Ratumseweg. De secretaris maakt een afspraak.

13. Rondvraag

Mevr. Ras:

 • Restauratie Jacobskerk. Alle basisschoolleerlingen gaan hakken aan steenblokken.
 • Energiescans voor bedrijven. Tweede ronde loopt.
 • 2019 is het jaar van de wederopbouw. De Achterhoekse gemeenten, Lochem en Zutphen gaan samen een project draaien. De Rijksdienst stelt € 50.000,- beschikbaar. Formeel gaat het om naoorlogse bebouwing tot 1965 (evt. tot 1970/1980). Ideeën voor publieksacties zijn welkom.
 • De website www.erfgoedoostachterhoek.nl gaat in augustus online.
 • De Monumentenwacht komt met een cursus onderhoud monumenten voor monumenteneigenaren.
 • Voor de digitalisering van Achterhoekse kranten is een stichting opgericht. Dhr. Van Lith zit in het bestuur.
 • Voor het nieuwe beleid van de Rijksdienst zie de website www.cultureelerfgoed.nl.
 • Er is een klusbrigade opgericht voor kleine cultuurhistorische objecten. Zie www.erfgoedklusbrigade.nl.

14. Sluiting vergadering

De voorzitter sluit om ongeveer 21.30 uur de vergadering.

 

 

Uitgelicht