Verslag vergadering adviescommissie cultuurhistorie 20 februari 2020

Notulen vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie

Vergaderdatum:  20 februari 2020
Locatie:  kamer 0.28
Aanwezig:  R. Brongers (voorzitter), R. Crols, L. Keunen, R. de Jong, F. van de Ven, H. Kruisselbrink, H. Donderwinkel (commissieleden), J. Ras (technisch adviseur),
M. Navis (secretaris), K. Meinderts (agendalid), A.J. Hogeslag (agendalid), J. Goorhuis, H. van Lith
Verslaglegging:  secretaris
Email secr.: mnavis@winterswijk.nl

1. Opening en vaststelling agenda.

De vergadering wordt om 19.30 uur geopend.
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom. Het woord wordt gegeven aan Hans Donderwinkel. Hij wil graag Hans van Lith danken voor al zijn jaren inzet als voorzitter van de commissie en overhandigt hem een mooi cadeau.
De agenda wordt vastgesteld.

2. Inventarisatie sprekers publieke tribune.

3. Verslag en actielijst van de vergadering.

K. Meinderts heeft nog geen input gehad van W. Peletier inzake de concept beleidsnota aardkundig erfgoed, zoals vermeld onder punt 8. Hier wordt een nieuw actiepunt van gemaakt.
Na een grammaticale fout onder punt 8 te hebben hersteld wordt het verslag van de vergadering d.d. 19 december vastgesteld.

De actielijst wordt doorgenomen.

De volgende actiepunten blijven staan:

 • Actiepunt 1 (Smederij Laar)
 • Actiepunt 2 (Duikers in Winterswijk)
 • Actiepunt 3 (Wooldseweg 127, interieur Keunenhuis)
 • Actiepunt 4 (HSF)
 • Actiepunt 5 (Spoorzone. Topgevelstenen watertoren)
 • Actiepunt 6 (Beleidsnota Natuur en landschap)

Overige actiepunten:

 • Actiepunt 7 (Achterhoeks Canon) is termijn opgezet van de volgende vergadering
 • Actiepunt 8 (Grens/z Work Center) Brief is opgemaakt en verzonden, actie punt vervalt.

4. Ingekomen/verzonden stukken en mededelingen

4.1 Ingekomen

 • Subsidie info Erfgoedvrijwilligers (17-12 al verzonden)
  • Uitnodiging Erfgoeddag
  • Kerkenvisie plan van aanpak
  • Vraag om bijdrage van CIE ACH Zonnepark Masterveldweg
  • Concept-rapportage 'Cultuurhistorische verkenning woonbuurtje Albert Schweitzerlaan'
  • Uitnodiging informatieavond Actualisatie archeologiebeleid di 4 feb.
  • BW-nota actualisatie archeologiebeleid van Kees d.d. 6 feb.
  • Uitnodiging afscheidsreceptie wethouder W. Aalderink dinsdag 24 maart 2020
  • PVA kerkenvisie
  • Uitkomsten wensen en aandachtspunten tijdens gesprekken wethouders tijdens Erfgoeddag
  • Factsheet energiescans

4.2 Verzonden

 • Adviesbrief concept beleidsvisie “samen sterk voor landschap en biodiversiteit” d.d. 27-01-2020
 • Adviesbrief Grens/z Work Center d.d. 11-02-2020

4.3 Mededelingen

Geen mededelingen

5. B&W-besluiten en agenda’s raadscommissies.

Geen opvallende zaken voor de commissie.

6. B&W Nota Actualisatie archeologiebeleid, door Kees Meinderts

K. Meinderts geeft de presentatie van 10 februari jl. aan de commissie. Een opvallend punt is de verruiming oppervlakte vrijstelling, m.u.v. het centrum. Verder is het zo dat wanneer er een onderzoeksplicht is, de kosten voor de burger zelf zijn. Wanneer er een meldingsplicht is en er wordt wat gevonden zijn de kosten van het onderzoek voor de gemeente. Dit is een wettelijke verplichting. Om de meldplicht te handhaven is het noodzaak de handhavers beter bij te praten en er bijvoorbeeld iets tegenover zetten om de meldplicht te stimuleren.
F. van de Ven vraagt hoe vaak het daadwerkelijk voor komt dat er een archeologische vondst word gedaan,
K. Meinderts gaat dit uitzoeken en komt hier per mail op terug.
De commissie vind het een goeie aanpak en is verheugd met de ambitieuze beleidsnota. Er word er een adviesbrief opgemaakt waarin positief wordt ingestemd op de voorgestelde beleidskaders. De opmerking om de meldingsplicht te stimuleren door er iets tegenover te zetten wordt meegenomen in de brief. Verder aandacht voor de overgangsfase tussen het huidige bestemmingsplan en de verwerking van het beleid in het nieuwe bestemmingsplan dat er bij verruiming altijd uit gegaan moet worden van de nieuwe kaart. Het verzoek van K. Meinderts is om de brief voor 10 maart aan te aanleveren.

7. Concept-rapportage “Cultuurhistorische verkenning woonbuurtje “Albert Schweitzerlaan”

Naar aanleiding van een ingreep in de openbare ruimte, de herinrichting welke gepland is dit jaar, is er een rapportage gemaakt. De CIE kan zich vinden in de conclusie om het naar een nog hoger niveau te tillen, anders wel in de toekomst in de gaten houden. De jaren 70/80 worden steeds waardevoller, voor nu is het een gedegen en goed rapport. De commissie besluit een adviesbrief op te maken waarin ingestemd wordt met het rapport en alle aanbevelingen B&W graag willen volgen. Als advies geeft de commissie ook mee om na te denken over de aanpak om draagvlak te creëren bij de buurt, bijv. rapport uitdelen tijdens bewonersavonden.
Een andere opmerking is dat de te koop staande villa aan de Wamelinkweg 3 een top villabouw uit de jaren 70 is. Deze villa heeft nog een puntgaaf interieur en is zeker het bekijken waard op Funda. Dit is al opgepakt vanuit het interieurproject. Een optie is nog om contact te zoeken met de Stichting Hendrik Keizer in Amsterdam, R. Crols pakt dit op.

8. Conceptbeschrijving Wilhelminastraat 37 Winterswijk

N.a.v. de brief karakteristieke panden heeft de eigenaar verzocht of het pand op de monumentenlijst kan. De adviesvraag aan de commissie is of het pand beschermingswaardig is en of de onderbouwing goed is.
A. Hogeslag heeft flink wat fouten ontdekt, afgesproken is dat hij dit op schrift gaat zetten. J. Ras gaat een verzoek doen aan J. te Winkel van het Gelders Genootschap om contact op te nemen met A. Hogeslag en de aanpassingen door te nemen.
F. van de Ven vraagt of het echt zo’n bijzonder pand is. R. Crols geeft aan dat dit voor Winterswijk typische zeldzaamheidswaarde heeft.
R. de Jong geeft aan dat we in deze gevallen ook het HIP kunnen gebruiken m.b.t. voorinformatie, extra informatie ook aan de voorkant. Het verzoek aan R. de Jong is ook om deze stukken terug te koppelen aan het HIP en eventuele opmerkingen op te halen.
Het rapport komt na de aanpassingen via de mail nog terug bij de commissie.

9. Toelichting Roger aanvragen commissie ruimtelijke kwaliteit

Er zijn twee punten die ook op het vlak van duurzaamheid spelen

 • VVE tricotfabriek

Is een energiescan uitgevoerd i.v.m. de hitte in het pand en het verzoek tot aanbrengen van airco. Er zijn een tweetal oplossingen welke proefgedraaid worden; Aanbrengen van screens en hitte werende folie aan de binnenkant van de ramen. Aan de binnenkant zodat het beeld niet wordt aangetast van de Tricotfabriek. Deze uitkomsten liggen voor bij de VVE.

 • Verduurzaamheid werkzaamheden Prins Hendrikstraat 3.

Hier is akkoord voor gegeven en geopteerd om eerst laagdrempelig een aantal maatregelen te nemen. Een beperkte investering waar op verder gebouwd kan worden.
Opvallend is dat er steeds meer aanvragen zijn voor duurzaamheidsmaatregelen bij monumenten.

10. Terugkoppeling erfgoeddag 13-02-2020

Het was een zeer positieve dag, er was veel animo. Het plan van aanpak en de uitkomsten van de gesprekken worden rondgedeeld ter informatie. Bij de uitkomsten ontbreken nog deze van Gemeente Oost-Gelre, deze volgen de volgende vergadering. R. Crols dankt R. de Jong voor het uitlenen van de collectie uit de jaren 50.

11. Kerkenvisie Plan van Aanpak

Het rapport wordt met instemming voor kennisgeving aangenomen.H. Donderwinkel geeft aan dat aan de Vereniging Sint-Joriskerk €250,- beschikbaar is gesteld, hiervoor worden er leien aangekocht. Op uitnodiging gaan ze in gesprek met Sjaak Stans.

12. Agendapunten volgende vergadering

Wethouder Henk Jan Tannemaat wordt uitgenodigd voor kennismaking tijdens de volgende vergadering.

13. Rondvraag

Voor de opgave Aantrekkelijk Centrum wil de commissie graag aan de voorkant betrokken worden en in gesprek met de projectleider Guido de Vries over wat de commissie belangrijk vind. Hiervoor wordt een datumprikker verzonden, dit wordt een besloten vergadering.

De adviesbrieven worden nu verstuurd aan de betreffende ambtenaar en een kopie aan het college, dit wordt aangepast. De brief is t.a.v. het college en met een kopie aan de betreffende ambtenaar. Op de brief moet geen logo van de gemeente komen. Wel is het verzoek aan de commissie om na te denken over een eventueel kenmerk of logo van de commissie.

Momenteel zijn er 12 studenten van TU Delft aan het afstuderen bij de Gemeente Winterswijk. Op 13 februari hadden zij een tussenpresentatie, hier is R. Bongers ook bij aanwezig geweest. Het was een superleuke presentatie met zeer diverse ideeën en ontwerpen vol variatie. Begin juni volgt er een groter symposium, deze is interessant voor de gehele commissie.

14. Sluiting vergadering

De voorzitter dankt een ieder voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit precies om 21.30 uur de vergadering. De besloten vergadering zet zich aansluitend voort.