Regionale cliëntenraad Participatiewet Sociale dienst Oost-Achterhoek

De regionale cliëntenraad sociale dienst Oost Achterhoek adviseert de gemeentebesturen van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk over de uitvoering van de Participatiewet en aanverwante regelingen.

Daarnaast kan de cliëntenraad ongevraagd advies uitbrengen over onderwerpen die zij van belang vindt in verband met de uitvoering van alle werkzaamheden die door de Sociale Dienst Oost Achterhoek worden uitgevoerd.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer G.B. ten Dolle, ambtelijk secretaris Cliëntenraad via telefoonnummer (0544) 47 42 00 of per e-mail clientenraad@socialedienstoostachterhoek.nl. Meer informatie over de regionale cliëntenraad kunt u lezen op de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek.

Online vergadering Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk zal op donderdag 10 december 2020 een online vergadering houden.
De vergadering begint om 19.30 uur. De agenda ziet er als volgt uit.

  1. Opening
  2. Te gast: DB-lid en wethouder Henk Jan Tannemaat (Winterswijk)
  3. Informatie uit de werkgroepen
  4. Actualisering overzicht commissies en werkgroepen
  5. Vaststellen activiteitenplan 2021
  6. Mededelingen
  7. Uitgaande en ingekomen post
  8. Vaststellen verslag 12 november + actielijst
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

De agenda voor deze vergadering kan worden ingezien via de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek en van de Cliëntenraad zelf.
Wilt u de online-vergadering kunnen volgen, kunt u dit aangeven bij de ambtelijk secretaris via mail clientenraad@socialedienstoostachterhoek.nl .

Verzonden en ontvangen brieven vindt u op: clientenraadparticipatiewet.sdoa.nl. Ook kunt u via deze site de vastgestelde notulen lezen.

 

 

 

.