Regionale cliëntenraad Participatiewet Sociale dienst Oost-Achterhoek

De regionale cliëntenraad sociale dienst Oost Achterhoek adviseert de gemeentebesturen van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk over de uitvoering van de Participatiewet en aanverwante regelingen.

Daarnaast kan de cliëntenraad ongevraagd advies uitbrengen over onderwerpen die zij van belang vindt in verband met de uitvoering van alle werkzaamheden die door de Sociale Dienst Oost Achterhoek worden uitgevoerd.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer G.B. ten Dolle, ambtelijk secretaris Cliëntenraad via telefoonnummer (0544) 47 42 00 of per e-mail clientenraad@socialedienstoostachterhoek.nl. Meer informatie over de regionale cliëntenraad kunt u lezen op de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek.

Online vergadering Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk zal op donderdag 10 september 2020 een online vergadering houden. Vanwege de Corona maatregelen zal mogelijk publiek uitgesloten zijn van deelname.

De vergadering begint om 19.30 uur. De agenda ziet er als volgt uit.

 1. Opening
 2. Informatie uit de werkgroepen
 3. Verordening Sociaal Domein
 4. Meedoen-applicatie, monitoring
 5. Evaluatie inkomstenvrijlating, brief 11-6-20
 6. Evaluatie werkaanvaardingspremie (WAP) Oost Gelre, brief 28-5-20
 7. Mededelingen
 8. Uitgaande en ingekomen post
 9. Vaststellen verslag 11 juni 2020
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

De agenda voor deze vergadering kan worden ingezien via de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek en van de Cliëntenraad zelf.

Verzonden en ontvangen brieven vindt u op: clientenraadparticipatiewet.sdoa.nl. Ook kunt u via deze site de vastgestelde notulen lezen.