Regionale cliëntenraad Participatiewet Sociale dienst Oost-Achterhoek

De regionale cliëntenraad sociale dienst Oost Achterhoek adviseert de gemeentebesturen van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk over de uitvoering van de Participatiewet en aanverwante regelingen.

Daarnaast kan de cliëntenraad ongevraagd advies uitbrengen over onderwerpen die zij van belang vindt in verband met de uitvoering van alle werkzaamheden die door de Sociale Dienst Oost Achterhoek worden uitgevoerd.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer G.B. ten Dolle, ambtelijk secretaris Cliëntenraad via telefoonnummer (0544) 47 42 00 of per e-mail clientenraad@socialedienstoostachterhoek.nl. Meer informatie over de regionale cliëntenraad kunt u lezen op de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek.

Vergadering op donderdag 20 mei 2021

De agenda voor de  vergadering op donderdag 20 mei 2021 van 19.30 to 21.30 uur kan worden ingezien via de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek en van de Cliëntenraad zelf.
Wilt u de online-vergadering kunnen volgen, kunt u dit aangeven bij de ambtelijk secretaris via mail clientenraad@socialedienstoostachterhoek.nl .
Verzonden en ontvangen brieven vindt u op: clientenraadparticipatiewet.sdoa.nl. Ook kunt u via deze site de vastgestelde notulen lezen.

Agenda vergadering 20 mei 2021

1    Opening

2    Informatie uit de werkgroepen

3    Voorstel nieuwe kandidaat voor CR

4    Herbenoeming CR lid
De termijn van Mw Ter Haar loopt af op 31 augustus a.s.

5.a    Samen aan het Stuur - Adviesaanvraag
Formele bevestiging van het vooraf besproken en verzonden advies.

5.b    Samen aan het Stuur - Concept communicatieplan

6    Adviesaanvraag werkaanvaardingspremie (WAP)
Formele bevestiging van het vooraf besproken en verzonden advies.

7    Adviesaanvraag beleidsregels sociaal domein
Formele bevestiging van het tussentijds genomen besluit op het informeel advies.

8    Reactie klachtenregeling
N.a.v. verzoek om reactie in aanbiedingsbrief.

9    Informeel advies wachtlijst nieuw beschut werk
Regeling met betrekking tot de taakstelling van de plaatsing van nieuw geïndiceerden nieuw beschut werk.

10    Mededelingen

11    Uitgaande en ingekomen post

12    Vaststellen verslag van 08 april 2021 ter vaststelling

13    Actielijst bespreken

14     Rondvraag

15     Sluiting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.