Stichting Waardevol Cultuur Landschap (WCL)

De stichting stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan te formuleren en uit te voeren beleid voor behoud, herstel en ontwikkeling van het buitengebied van Winterswijk. Daarbij wordt uitgegaan van een integrale benadering van vijf thema's: leefbaarheid, land- en tuinbouw, natuur- en landschapsbeheer, cultuurhistorie, recreatie en toerisme.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door in samenwerking met de gemeente Winterswijk:

 •  het gevraagd en ongevraagd adviseren van, en het fungeren als klankbord voor, het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Winterswijk;
 • aan het college van B&W voorstellen te doen over te initiëren projecten;
 • in opdracht van het college van B&W projecten uit te werken in projectvoorstellen in te dienen bij subsidie verlenende instanties;
 • voorlichting te geven;
 • financiële middelen te verwerven ten behoeve van de realisering van de gestelde doeleinden;
 • al hetgeen te verrichten dat met het vorenstaande verband houdt of daarvoor in de ruimste zin bevorderlijk kan zijn.

Geldmiddelen

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

 • subsidies en donaties;
 • schenkingen, erfstellingen en legaten;
 • alle andere verkrijgingen en baten, waaronder begrepen vergoedingen voor door de stichting ten behoeve van derden verrichte diensten.

Samenstelling WCL bestuur (per 1 juli 2017)

Bestuursleden (19)

 • mevr. I.T.F. klein Gunnewiek (DB) (voorzitter) - gemeente Winterswijk
 • dhr. A. Schoemaker (DB) (secretaris) - gemeente Winterswijk
 • mevr. J.J.M. Ras (DB) - gemeente Winterswijk
 • dhr. R. te Selle (DB) (vicevoorzitter) - LTO-Noord afdeling Winterswijk
 • dhr. A.J.M. Scholten - LTO-Noord afdeling Winterswijk
 • dhr. s. te Selle - LTO-Noord afdeling Winterswijk
 • dhr. J. Soede - LTO-Noord afdeling Winterswijk
 • dhr. J. van der Heide (DB) - Recron afdeling Winterswijk
 • mevr. H. Bruggink- Boer en Recreatie
 • dhr. J.G. Eelink - Koninklijke Horeca Nederland  afdeling Winterswijk
 • vacature - Adviescommissie Cultuurhistorie
 • dhr. R.J.H. Schröder - Platform Natuur en Landschap Oost-Achterhoek
 • dhr. D.J. Stronks (DB) (penningmeester 2)- Platform Natuur en Landschap Oost-Achterhoek (penningmeester)
 • dhr. J. Wytema (DB) (penningmeester) - Gelders particulier grondbezit / Stichting Particulier Agrarisch Natuurbeheer
 • mevr. G.J. Smalbraak - NSW-landgoederen Winterswijk e.o.
 • mevr. G. Kruisselbrink-Lobeek - Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen
 • dhr. E. de Roos - gezamenlijke belangenverenigingen van het buitengebied
 • dhr. D. Eggink (DB) - gezamenlijke belangenverenigingen van het buitengebied
 • mevr. G. Boessenkool - Ondernemersvereniging Buitengebied Winterswijk

Adviseur

-

Notulist

 • mevr. A. van Zanden - gemeente Winterswijk

Meer informatie

Meer informatie, zoals bijvoorbeeld jaarverslagen, vindt u op de website van de Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk.

of u kunt contact opnemen met de heer A. Schoemaker: telefoon (0543) 543 543, email: gebiedsloket@winterswijk.nl.