Seniorenraad

De Stichting Seniorenraad Winterswijk is een samenwerkingsverband van de plaatselijke ouderenbonden ANBO, KBO, PCOB, Wenters+ en de Stichting Ouderen Actief. De Seniorenraad heeft ten doel het bepleiten en behartigen van de belangen van alle senioren (55 jaar en ouder) in de gemeente Winterswijk, en alles wat daarmee samenhangt in de ruimste zin van het woord.

De stichting onderneemt daartoe de volgende activiteiten:

 • het gevraagd en ongevraagd adviseren van de gemeente over beleidsplannen die van belang zijn voor senioren, een en ander zoals afgesproken met de gemeente in een samenwerkingsovereenkomst (convenant);
 • het gevraagd en ongevraagd adviseren van andere instanties voor zover van belang voor de belangenbehartiging van senioren;
 • het geven van informatie en voorlichting.

Ten behoeve van zijn activiteiten kent de Seniorenraad vier werkvelden.

De werkvelden zijn:

 • wonen en woonomgeving;
 • zorg en dienstverlening;
 • welzijn en educatie;
 • mobiliteit en veiligheid.

Regelmatig vindt er met de gemeente Winterswijk en andere dienstverlenende instanties op bestuurlijk en ambtelijk cq. werkvloerniveau overleg plaats over o.a. de hierboven genoemde werkvelden.

 

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • Dhr. H. van Lith,  onafhankelijk lid en voorzitter
 • Dhr. W. te Winkel, onafhankelijk lid en penningmeester
 • Mevr. T. Sieders-Wassink, onafhankelijk lid en lid van de regionale Cliëntenraad WWB
 • Dhr. W. de Graaff, secretaris en afvaardiging namens KBO
 • Dhr T. Albers, afvaardiging namens STOA
 • Dhr. Z. Kremer, afvaardiging namens PCOB
 • Dhr. H. Soutendijk, afvaardiging namens Wenters Plus
 • Dhr. T. Hoogenraad, onafhankelijk lid

 

Secretariaat, advies en ondersteuning

Ambtelijk secretaris: mevrouw G. van Lenthe
Postadres: Haitsma Mulierweg 20 – 7101 CA WINTERSWIJK
Email: seniorenraadwinterswijk@gmail.com