Seniorenraad

De Stichting Seniorenraad Winterswijk is een samenwerkingsverband van de plaatselijke ouderenbonden ANBO, KBO, PCOB, Wenters+ en de Stichting Ouderen Actief. De Seniorenraad heeft ten doel het bepleiten en behartigen van de belangen van alle senioren (55 jaar en ouder) in de gemeente Winterswijk, en alles wat daarmee samenhangt in de ruimste zin van het woord.

Seniorenraad

De Stichting Seniorenraad Winterswijk is een samenwerkingsverband van de plaatselijke ouderenbonden, KBO, PCOB, Wenters+ en de Stichting Ouderen Actief. De Seniorenraad heeft ten doel het bepleiten en behartigen van de belangen van alle senioren (55 jaar en ouder) in de gemeente Winterswijk, en alles wat daarmee samenhangt in de ruimste zin van het woord.
De stichting onderneemt daartoe de volgende activiteiten:

 • het gevraagd en ongevraagd, zowel schriftelijk als mondeling, uitbrengen van adviezen aan het gemeentebestuur (College en/of Raad) omtrent beleidsvoornemens van de gemeente Winterswijk, voor zover die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op, dan wel van zijn voor senioren;
 • het gevraagd en ongevraagd, zowel schriftelijk als mondeling uitbrengen van adviezen aan verenigingen, organisaties, instellingen of personen, die (mede) belangen behartigen van senioren;
 • het geven van informatie en voorlichting.

Ten behoeve van zijn activiteiten kent de Seniorenraad twee werkvelden.

De werkvelden zijn:

 • zorg, welzijn en wonen
 • mobiliteit, veiligheid en woonomgeving


Regelmatig vindt er met de gemeente Winterswijk en andere dienstverlenende instanties op bestuurlijk en ambtelijk cq. werkvloerniveau overleg plaats over o.a. de hierboven genoemde werkvelden.
 

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • Dhr. H. van Lith,  onafhankelijk lid en voorzitter
 • Dhr. T. Hoogenraad, onafhankelijk lid en vicevoorzitter
 • Dhr. B. Muis, onafhankelijk lid en penningmeester
 • Mevr. T. Sieders-Wassink, onafhankelijk lid en lid van de regionale Cliëntenraad WWB
 • Dhr T. Albers, afvaardiging namens STOA
 • Dhr. D. Bouma, afvaardiging namens PCOB
 • Mevr. G. Osinga, afvaardiging namens KBO
 • Dhr. G. Siebelink, afvaardiging namens Wenters Plus en secretaris

Secretariaat

Secretaris:    de heer G. Siebelink
Postadres:    Weeninkpad 37, 7101 MX  Winterswijk
Email:         seniorenraadwinterswijk@gmail.com