Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 13 april 2021

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 6 april 2021, nr. 16

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Voortgangsbericht 2021

Besluit:

 • Kennisgenomen van het voortgangsbericht 2021 en de voortgang van de activiteiten.
 • De te verwachten extra inkomsten van € 200.000 aan bouwleges in de begroting 2021 verwerken en € 130.000 inzetten voor verdere implementatie Omgevingswet.
 • Kennisgenomen van de adviezen aan het college die horen bij de Bestuursrapportage incl. 1e prognose 2021:
      a. Ervan uitgaan dat de ingeboekte besparing van € 50.000 met betrekking tot omzetting WMO naar arbeidsmatige dagbesteding in 2021 niet wordt gerealiseerd. Bij de 1e bestuursrapportage volgt     uitsluitsel.
      b. Voor te stellen aan de gemeenteraad bij de 1e bestuursrapportage om de activiteit blockchain te beschouwen als afgedaan.
      c. Kennis te nemen van het over 2021 verwachte tekort op jeugdhulp van € 1 miljoen en daarover bij de 1e bestuursrapportage voorstellen te doen aan de gemeenteraad.
 • Kennisgenomen van adviezen aan het college die horen bij de Kadernota 2022: 
      a. Bij de Kadernota 2022 de stijging van het budget jeugdzorg te agenderen richting de gemeenteraad. Dit met inachtneming van de effecten van de nieuwe inkoopsystematiek.
      b. Bij de besluitvorming rond de Kadernota 2022 aan de gemeenteraad voor te stellen een krediet beschikbaar te stellen voor  het fietspad Waliënseweg voor 2021. Dit betreft een krediet € 215.00 voor het jaar 2021.
      c. Bij de besluitvorming rond de kadernota 2022 aan de gemeenteraad voor te stellen om voor 2021 en 2022 incidenteel € 125.000 ter beschikking stellen voor de vervanging van het CMS en de website.
      d. Bij de besluitvorming rond de Kadernota 2022 aan de gemeenteraad voor te stellen eenmalig een bedrag van € 112.250 beschikbaar te stellen voor het jaar 2021 voor de uitvoeringsagenda opgave centrum. 

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: G.W. Goedmakers

3. Rapport Verduurzaming Woningen & Energiearmoede

Besluit:

 • Kennisgenomen van het rapport Verduurzaming Woningen & Energiearmoede.
 • Opdracht gegeven voor de vervolgstappen als het gaat om de aanpak van energiearmoede en de ontzorgaanpak

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: A. Penninx

4. Stelsel- en schattingswijziging vaste activa gemeente Winterswijk

Besluit:
De raad voorstellen de stelsel- en schattingswijziging van vaste activa door te voeren in boekjaar 2020 en de financiële effecten daarvan te verwerken in de jaarrekening 2020.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: L.J. van den Berg