Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 20 april 2021

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 13 april 2021, nr. 17

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Verkoop pand de Kloksteeg 26

Besluit:
Het pand de Kloksteeg 26 verkopen aan Stichting Skinny Binny.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: B. Lieverdink

3. Beantwoording raadsvragen over foutief beslag bij bijstandsontvangers

Besluit:
De vragen beantwoorden conform bijgaande brief.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: B. klein Gunnewiek

4. Wijziging gemeenschappelijke regeling VNOG

Besluit:

 • Onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad akkoord gegaan met het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling van de Veiligheidsregio Noorden Oost-Gelderland.
 • De gemeenteraad verzoeken om het college toestemming te verlenen akkoord te gaan met het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: T. Wagenmans  

5. Verkoop aandelen Leisurelands van gemeente Brummen en Rozendaal aan Apeldoorn

Besluit:
Onherroepelijk afzien van de rechten uit de blokkeringsregeling en geen bezwaar hebben tegen de genoemde aandelentransacties en dit te bekrachtigen met ondertekening van de afstandsverklaring, door de burgemeester.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: B. Roeterdink

6. Voorlopige jaarstukken 2020 en Programmabegroting 2022-2025 Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland

Besluit:

 • Kennisgenomen van de Programmabegroting 2022-2025 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland.
 • De raad voorstellen kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2020 en het overzicht van reacties op de Kadernota 2022-2025.
 • De raad voorstellen geen zienswijze in te brengen over de Programmabegroting 2022-2025 Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: T. Wagenmans

7. Gebruik openbare ruimte op en aan de Markt t.b.v. extra horecaterrassen en warenmarkten, voorjaar en zomer 2021

Besluit:

 • De woensdag- en zaterdagmarkt op het Marktplein handhaven, op voorwaarde dat de in bijgaande plattegrond aangeduide ‘eetgebieden’ op de zaterdagmarkt niet in gebruik worden genomen.
 • Extra terrasruimtes ten behoeve van de horecaondernemers aan de Markt gedogen volgens bijgaande plattegrond, op alle dagen met uitzondering van:
  a. zuidzijde Markt op woensdagen tot 14.30 uur (15.30 uur vanaf 1 juni);
  b. zaterdagen tot 18.30 uur;
  c. 13 mei (enkel zuidzijde Markt) en 3 juni (waarschijnlijk gehele Markt) wanneer op die data extra markten worden gehouden;
  d. 26 tot en met 29 augustus, wanneer de Markt eventueel benodigd is ten behoeve van Volksfeestactiviteiten.
 • De gedoogbeschikkingen voor extra terrasruimtes verlenen vanaf het moment dat de landelijke regelgeving opening van de horecaterrassen toestaat tot 1 oktober 2021.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: T. van der Veen

8. Regisseur regionale aanpak ondermijning

Besluit:

 • Deelnemen aan de regionale opgave aanpak van ondermijning in de Achterhoek en daarvoor structureel € 15.000,- beschikbaar gesteld.
 • De uitvoering van de regionale opgave aanpak van ondermijning Achterhoek beleggen bij de gemeente Oost Gelre.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: T. Wagenmans

9. Jaarrekening 2020 en Programmabegroting 2022 ECAL

Besluit:

 • Kennisgenomen van de jaarrekening 2020 en programmabegroting 2022 van het ECAL.
 • De raad voorstellen geen zienswijze in te dienen voor de programmabegroting 2022 van het ECAL.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: M. Roerdinkholder

10. Algemeen Bestuur Regio Achterhoek d.d. 21 april 2021

Besluit:
Met inachtneming van een aantal nadere overwegingen ingestemd met de aan het AB gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Keur

11. Plan van aanpak Cultuurkwartier

Besluit:

 • Het plan van aanpak Herstart Cultuurkwartier als vertrekpunt voor de verdere uitwerking tot een ontwikkelplan vastgesteld.
 • Een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 400.000,= en dit verwerken bij de 1e financiële prognose 2021.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: J.H.R. van Luijk