Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 13 april 2021

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 6 april 2021, nr. 16

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Afhandeling motie invoering statiegeldbekers bij evenementen

Besluit:

  • Het gebruik van statiegeldbekers bij evenementen niet verplicht stellen maar wel in het evenementenbeleid opnemen dat in het organisatieplan bij de vergunningsaanvraag een duurzaamheidsparagraaf wordt opgenomen.
  • De mogelijke duurzaamheidsmaatregelen bespreken met evenementorganisaties.
  • De raad informeren conform bijgevoegde brief.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: G. Krosenbrink

3. Projectsubsidie Crisis en Herstelfonds Theater De Storm

Besluit:
Theater De Storm uit het Crisis- en Herstelfonds een subsidie verstrekt van € 102.908 voor veiligheids- en duurzaamheidsmaatregelen.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: R. Ansink

4. Dienstverleningsovereenkomst Dierencentrum Achterhoek

Besluit:

  • Een nieuwe Dienstverleningsovereenkomst met Dierencentrum Achterhoek afsluiten voor de wettelijke taken op het gebied van dierenwelzijn inclusief tariefsverhoging en risicoreservering.
  • Wethouder Tineke Zomer-Bruntink gemandateerd voor de ondertekening van de Dienstenovereenkomst.
  • Het benodigde budget van 2021 verhoogd met € 5.200.
  • Structureel een budget van € 38.600 opnemen vanaf de begroting 2022

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: T. Wagenmans

5. Principeverzoek herontwikkeling Wooldseweg 12

Besluit:
Medewerking verleend aan de herontwikkeling van de locatie Wooldseweg 12 zoals omschreven in de nota en onder de voorwaarde dat het plan uit het spoorbosje blijft.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: M. Caglayan

6. Sloop agrarisch bedrijf Henxelseweg 7 en bouw compensatiewoningen

Besluit:
Medewerking verleend aan de sloop van het bedrijf Henxelseweg 7 door de bouw van compensatiewoningen op nieuw erf aan de overzijde van de weg onder de randvoorwaarden zoals opgenomen in de nota.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: C. Ortelee