Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 2 april 2021

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 13 april 2021, nr. 17

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Aanbesteding Ziekenhuiszorg in het kader van de Jeugdwet

Besluit:

  • De offerteaanvraag voor de aanbesteding Ziekenhuiszorg in het kader van de Jeugdwet vastgesteld.
  • Vijf ziekenhuizen in en aanliggend aan de regio uitnodigen om in te schrijven.
  • Het tarief 2022 en de systematiek van de jaarlijkse indexering vastgesteld.
  • De Programmacoördinator Sociaal Domein Achterhoek gemachtigd om aanbieders te gunnen volgens de offerteaanvraag en het college hierover te informeren.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Hartman

3. Subsidieverlening Bijzonder Gewoon BV

Besluit:
Aan Bijzonder Gewoon BV voor de planontwikkeling en planrealisatie van de stadstuinbouw een subsidie toegekend van € 150.000, onder de voorwaarden zoals omschreven in de beschikking.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Nijland