Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 24 augustus 2021

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 17 augustus 2021, nr. 31

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Beleidsregels aanwijzen belastingplichtige in keuzesituatie

Besluit:
Het collegebesluit "Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie" vastgesteld.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: P.J. Visser

3. Verzoek Alliander NV tot versterking kapitaalstructuur

Besluit:

 • Het voorgenomen besluit genomen:
        a. een reverse converteerbare hybride obligatielening aan Alliander te verstrekken voor een bedrag in de range van € 1.916.430 (pro-rata) tot € 2.395.538 (25% pro-rata);
        b. ter dekking van de storting een bedrag in de range van €1.916.430 (pro-rata) tot € 2.395.538 (25% pro-rata) beschikbaar te stellen uit de liquide middelen.
 • De raad voorstellen:
        a. kennis te nemen van het verzoek van Alliander N.V. tot versterking van de kapitaalstructuur middels het uitgeven van een reverse converteerbare hybride obligatielening;    
 •       b. geen wensen en bedenkingen te uiten over het voorgenomen besluit van het college.

  Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: J. ten Pas

4. Centrumvisie Winterswijk

Besluit:
De raad voorstellen:

 • de centrumvisie met de input zoals deze in samenwerking met de werkgroepen tot stand is gekomen, vast te stellen;
 • de uitvoeringsagenda die voortkomt uit de centrumvisie vast te stellen.    

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: G. de Vries

5. Wijziging Afvalstoffenverordening vanwege invoering Ja-Ja sticker

Besluit:

 • De Ja-Ja sticker invoeren per 1 januari 2022.
 • De raad voorstellen de Afvalstoffenverordening te wijzigen om de invoering juridisch te borgen.

Portefeuillehouder: L.C.M. Frings / behandelend ambtenaar: K. Jeurink

6. Integraal Huisvestingsplan Onderwijs gemeente Winterswijk 2021-2037

Besluit:
De raad voorstellen:

 • het IHP-gemeente Winterswijk 2021-2037 vaststellen en instemmen met de uitvoering van het IHP en het bijbehorend investeringsprogramma.
 • In de MeerJarenBegroting de uitvoering van het IHP 2021-2036 gefaseerd opnemen. Voor de uitwerking van fase 1 van het IHP in de MJB 2022-2025 de voorbereidings- en bouwkredieten van fase 1 opnemen.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: H. Kappert

7. Locatiekeuze nieuw bedrijventerrein Winterswijk

Besluit:
De raad voorstellen om:

 • De locatie Misterweg aan te wijzen als ontwikkellocatie voor nieuw bedrijventerrein.
 • Te starten met de omgevingsvisie voor deze locatie als integraal onderdeel van de gebiedsvisie Misterweg, met daarbij specifieke aandacht voor:
        a. het bepalen van de exacte locatiecontour;
        b. fasering en ontwikkelstrategie;
        c. verwerving van benodigde gronden;
        d. compenserende maatregelen voor omwonenden, natuur en landschap;
        e. de vestigingseisen in hindercategorieën en beeldkwaliteit;
        f. de landschappelijke en duurzame inpassing van het bedrijventerrein;
        g. de cultuurhistorische bebouwing in het plangebied;
        h. de realisatie van de ecologische verbindingszone.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: B. Roeterdink