Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 10 april 2018

1. Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 3 april  2018, nr. 172

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Aansluiting Winterswijk bij Informatie Knooppunt Zorgfraude en instemming overeenkomst GGD

Besluit:

 • Aansluiten op het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) door middel van het ondertekenen van de bewerkersovereenkomst.
 • De contractmanager sociaal domein aangewezen als contactpersoon om namens de gemeente  Winterswijk informatie te delen op het IKZ.
 • De regionale toezicht- en kwaliteitsmanager van het CLM team aangewezen als toezichthouder Wmo.
 • Ingestemd met de ‘Overeenkomst uitvoeren toezicht en audits op locatie’ uitgevoerd door GGD en met bijbehorende bekostiging.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: mevrouw R. van Dijk
Commissie: nee

3. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vitens NV d.d. 20 april 2018

Besluit:
Ingestemd met de aan de AvA gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde / behandelend ambtenaar: de heer F. Starke
Commissie: nee

4. Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Achterhoek d.d. 5 april 2018

Besluit:

 • Het verslag van het AB ODA op 13 november 2017 vastgesteld.
 • De raad voorstellen:

    a. de jaarstukken 2017 en het nadelige resultaat van 2017 van € 96.785 vast te stellen en als gevolg van dit besluit geen zienswijze in te dienen;
    b. in te stemmen met het onttrekken van het nadelige resultaat € 96.785 aan de algemene reserves;
    c. de 1ste begrotingswijziging 2018 vast te stellen en als gevolg van dit besluit geen zienswijze in te dienen;
    d. de begroting 2019 vast te stellen en als gevolg van dit besluit geen zienswijze in te dienen.

 • Kennisgenomen van de meerjarenbegroting 2020-2022.
 • Ingestemd met de machtiging van het dagelijks bestuur over aanwending van de post voor onvoorziene zaken met een bedrag van € 60.000.
 • Ingestemd met het statuut voorzittersoverleg en de daarbij behorende toelichting statuut voorzittersoverleg, met als ingangsdatum 1 januari 2018.
 • Kennisgenomen van het jaarverslag 2017 klachten tegen bestuurders en medewerkers.
 • Kennisgenomen van de brief ministerie BZK met mededeling dat is voldaan aan de termijn voor vaststelling en inzending jaarstukken en begroting.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Beekhuizen
Commissie: ja

5. Jaarrapportage 2017 Vertrouwensnetwerk in Winterswijk

Besluit:
Kennisgenomen van de jaarrapportage 2017 – Vertrouwenswerk in Winterswijk

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: mevrouw R. Hartman
Commissie: ja

6. Bevindingen Jeugdhulpregio Achterhoek

Besluit:
Kennisgenomen van de Bevindingen Jeugdhulpregio Achterhoek.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: mevrouw R. Hartman
Commissie: ja

7. Vergadering Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost Gelderland d.d. 12 april 2018

Besluit:
Ingestemd met de door het DB gedane voorstellen met daarbij de volgende kanttekeningen:
a. dat de inzet van de regiocoördinator ondersteuningsprogramma gezondheid statushouders niet structureel wordt;
b. dat de niet bestede middelen uit de extra verhoging inwonerbijdrage voor E-movo op Praktijkscholen en Mbo-scholen terugvloeien naar gemeenten als de scholen niet (allen) meewerken aan E-movo.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: mevrouw B. Klein Gunnewiek
Commissie: ja

Uitgelicht