Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 17 april 2018

1. Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 10 april  2018, nr. 173

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Eindrapportage, Jaarrekening 2017 en Slotbesluit transitie Hameland

Besluit:
Kennisgenomen van de eindrapportage Stuurgroep Transitie Hameland, de jaarrekening 2017 en het Slotbesluit van de gemeenschappelijke Regeling Hameland.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: mevrouw E. Abbink-Slats
Commissie: ja

3. Woning op perceel nabij Pashof 108

Besluit:
Ten behoeve van de bouw van een woning op een locatie nabij Pashof 108, in principe ingestemd met planologische medewerking door toepassing van een binnenplanse afwijkingsprocedure, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar: mevrouw R. Lankveld
Commissie: ja

4. Meerjarenbegroting 2019-2022 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL)

Besluit:

  • Kennisgenomen van de meerjarenbegroting 2019-2022 van het ECAL.
  • De raad voorstellen geen zienswijze in te dienen voor de begroting 2019-2022 van het ECAL.
  • De raad voorstellen de jaarlijkse bijdrage voor het ECAL per 1 januari 2019 te verhogen naar € 131.000 en dit op te nemen in de gemeentelijke begroting

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar: de heer J. van Drie
Commissie: ja

5. Aanpassing regeling reiskosten woon-werkverkeer Winterswijk en aanpassing regeling reis-en verblijfkosten dienstreizen Winterswijk

Besluit:

  • De regeling reiskosten woon-werkverkeer Winterswijk 2006 ingetrokken en de regeling reiskosten woon-werkverkeer Winterswijk 2018 vastgesteld.
  • De regeling reis- en verblijfskosten dienstreizen Winterswijk 2006 ingetrokken en de regeling reis- en verblijfskosten dienstreizen Winterswijk 2018 vastgesteld

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde  / behandelend ambtenaar: mevrouw A. Sloos
Commissie: ja
 

Uitgelicht