Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 24 april 2018

1. Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 17 april  2018, nr. 174

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Kadernota Veiligheidsregio Noord- en oost Gelderland 2019-2022

Besluit:

 • Kennisgenomen van de kadernota van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland voor 2019-2022.
 • De kadernota ter kennisneming aanbieden aan de gemeenteraad.

Portefeuillehouder: de heer drs. B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: de heer F. Starke

3. Evaluatie Sociaal Domein

Besluit:

 • Kennisgenomen van het rapport Evaluatie Sociaal Domein, gemeente Winterswijk.
 • De aanbevelingen uit het rapport verwerken in uitvoering en beleid.
 • Kennisgenomen van de evaluatie bedrijfsvoering.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: mevrouw E. Abbink-Slats
Commissie: ja

4. Nieuwbouw recreatiewoning Kattenbergweg 1-28

Besluit:
Het verzoek voor de nieuwbouw van een recreatiewoning 125 m2 niet bij voorbaat afgewezen, maar pas een definitief besluit nemen als aan een goede ruimtelijke ordening kan worden voldaan en er op een passende manier verdere invulling wordt gegeven aan de betrokkenenparagraaf.

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde / behandelend ambtenaar: mevrouw E. Klein Gunnewiek
Commissie: ja

5. Voorlopige jaarrekening 2017 en concept programmabegroting 2019-2022 VNOG

Besluit:

 • Kennisgenomen van de voorlopige jaarrekening 2017 en de raad voorstellen als reactie aan de VNOG te laten weten dat incidentele baten niet gebruikt mogen worden om structurele lasten te dekken.
 • Kennisgenomen van de concept-begroting 2019-2022 en de raad voorstellen als zienswijze in te brengen dat de gemeente Winterswijk verwacht dat eventuele beleidsintensiveringen geen verhoging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg mogen hebben.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: de heer F. Starke
Commissie: ja

6. Beleidskader 2018-2022 Sociaal Domein “Meedoen in Winterswijk”

Besluit:
De raad voorstellen:

 • in te stemmen met  het beleidskader voor het Sociaal Domein 2018-2022 “Meedoen in Winterswijk” en de daarin benoemde acht speerpunten;
 • voor 2018 een bedrag van € 100.000 uit de reserve Sociaal Domein extra beschikbaar te stellen voor preventie, en voor 2019 en 2020 dit bedrag op te nemen in de integrale afweging bij de begrotingsbehandeling.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris en de heer drs. D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: mevrouw E. Abbink-Slats
Commissie: ja

7. Jaarstukken 2017 en Concept-Programmabegroting 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland

Besluit:
De raad voorstellen:

 • kennis te nemen van de jaarstukken 2017 van GGD Noord- en Oost Gelderland;
 • met betrekking tot de concept-Programmabegroting 2019  als zienswijze in te brengen dat gemeente Winterswijk uitgaat van een verhoging van de inwonerbijdrage met maximaal 1,6% en dat daarom niet ingestemd kan worden met de voorgestelde verhoging met 1,77%;
 • in te stemmen met de voorgestelde 1e begrotingswijziging 2019.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: mevrouw B. Klein Gunnewiek
Commissie: ja

8. Pilot InHuis-steungezinnen

Besluit:

 • Ontheffing verleend van de gestelde termijn in art. 7 van de Algemene Subsidie Verordening 2017 met betrekking tot de uiterste indiendatum van de aanvraag.
 • De gevraagde subsidie voor het Programma maatwerk 'InHuis-steungezinnen' voor 2018 tot € 7.733,25 verleend onder de voorwaarde dat 7 Achterhoekse gemeenten hiertoe besluiten.
 • Vrijstelling verleend van het gebruik van het vastgestelde aanvraagformulier.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: mevrouw R. Hartman
Commissie: ja

9. Algemeen Bestuur Regio Achterhoek d.d. 25 april 2018

Besluit:
Met inachtneming van een aantal nadere overwegingen ingestemd met de aan het AB gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw M. Keur
Commissie: ja

Uitgelicht