Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 17 april 2018

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 10 april 2018, nr. 171

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Bezwaarschrift omgevingsvergunning aanleg poelen en vochtig hooiland

Besluit:
Het bezwaarschrift conform het advies van de commissie Bezwaarschriften ongegrond verklaard met correctie van de juridische basis van het bestreden besluit.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: de heer J.G. Krosenbrink
Commissie: nee

3. Bestemmingsplan Uitbreiding begraafplaats

Besluit:
De raad voorstellen:

  • In te stemmen met de beantwoording van de op het ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding begraafplaats ingebrachte zienswijze en deze ongegrond te verklaren.
  • Het ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding begraafplaats ongewijzigd vast te stellen.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar: de heer D. Kellner
Commissie: ja

 

Uitgelicht