Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 11 december 2018

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 4 december  2018, nr. 22

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Prestatieafspraken 2019-2021 Habion

Besluit:

 1. Ingestemd met de Prestatieafspraken 2019-2021 tussen gemeente Winterswijk en Habion.
 2. Wethouder Aalderink gemachtigd namens de gemeente Winterswijk de prestatieafspraken te ondertekenen.

 
Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: de heer  G. Beunk
Commissie: ja

3. Actualisatie prestatieafspraken Woonzorg Nederland in gemeente Winterswijk 2019-2023

Besluit:

 1. Ingestemd met de actualisatie prestatieafspraken Woonzorg Nederland in gemeente Winterswijk 2019 – 2023.
 2. Wethouder Aalderink gemachtigd namens de gemeente Winterswijk de actualisatie prestatieafspraken te ondertekenen.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: de heer  G. Beunk
Commissie: ja

4. Subsidieaanvraag kennisnetwerken kwetsbare ouderen

Besluit:
Aan Netwerk Dementie Oost Achterhoek (NDOA) voor 2018 en 2019 een subsidie verleend van € 4.000 per jaar op basis van artikel 18 van de Algemene subsidieverordening 2017.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris  / behandelend ambtenaar: mevrouw G. Rauwerdink
Commissie: nee

5. Vaststelling subsidie 2017 Stichting Boogie Woogie-instituut voor Kunst en Cultuur

Besluit:

 1. Kennisgenomen van het inhoudelijk en financieel verslag van Stichting Boogie Woogie-instituut voor Kunst en Cultuur.
 2. De subsidie 2017 t.b.v. Stichting Boogie Woogie-instituut voor Kunst en Cultuur vastgesteld op € 525.000.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: mevrouw M. Pothof
Commissie: nee

6. Vaststelling subsidie 2017 stichting Villa Mondriaan

Besluit:

 1. Kennisgenomen van het inhoudelijk en financieel verslag  van Stichting Villa Mondriaan.
 2. De subsidie 2017 t.b.v. Stichting Villa Mondriaan vastgesteld op € 100.000.
 3. Kennisgenomen van de begroting 2019 van Stichting Villa Mondriaan.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: mevrouw M. Pothof
Commissie: nee

7. Beantwoording raadsvragen omleidingsroutes bij reconstructie rotonde Rikker

Besluit:
Ingestemd met de beantwoording van de vragen conform bijgaande brief.

Portefeuillehouder: de heer drs.D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: mevrouw M. de Jong
Commissie: nee

8. Vaststelling bestemmingsplan Misterweg 165

Besluit:
Ingestemd met de reactie op de zienswijzen en de raad voorstellen het bestemmingsplan Misterweg 165 - gewijzigd - vast te stellen.

Portefeuillehouder: de heer ing. G.J.W. Elferdink  / behandelend ambtenaar: mevrouw R. Lankveld
Commissie: ja

9. Uitgangspunten Innovatiefonds Sociaal Domein

Besluit:
Ingestemd met de uitgangspunten Innovatiefonds Sociaal Domein.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris  / behandelend ambtenaar: mevrouw G. Rauwerdink
Commissie: ja

10. Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Winterswijk 2018

Besluit:
Het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Winterswijk 2018 vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer ing. G.J.W. Elferdink  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Beekhuizen
Commissie: ja

11. Algemeen Bestuur VNOG d.d. 13 december 2018

Besluit:
Met inachtneming van een aantal nadere overwegingen ingestemd met de aan het AB gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: de heer F. Starke
Commissie: ja

12. Regionale expertisetafel jeugd

Besluit:

 1. Ingestemd met het inrichten van een Expertisetafel Jeugd Achterhoek per 1-1-2019.
 2. Ingestemd met het Convenant Expertisetafel Jeugd Achterhoek.
 3. Ingestemd met de Samenwerkingsovereenkomst Expertisetafel Jeugd Achterhoek.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris  / behandelend ambtenaar: mevrouw R. Hartman
Commissie: ja

 

Uitgelicht