Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 18 december 2018

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 11 december  2018, nr. 23

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Beschikbaarstelling subsidies 2019 groter dan € 100.000

Besluit:

 1. Subsidie 2019 ad. € 535.307 beschikbaar gesteld aan het instituut voor kunst en cultuur “Boogie Woogie”.
 2. De 2e termijn van de subsidie 2019 voor Boogie Woogie beschikbaar stellen per 15 april 2019.
 3. Subsidie 2019 ad. € 102.540 beschikbaar gesteld aan Villa Mondriaan.

 
Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: de heer  R. Ansink
Commissie: nee

3. Beantwoording raadsvragen over extra bedden voor personen met verward gedrag

Besluit:
Ingestemd met de beantwoording van de raadsvragen conform bijgevoegde brief.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: mevrouw E. Abbink-Slats
Commissie: nee

4. Algemeen Bestuur Regio Achterhoek d.d. 19 december 2018

Besluit:

 1. Niet ingestemd met de overheveling naar begrotingsjaar 2019 van drie budgetten van in totaal € 258.000.
 2. Met inachtneming van een aantal nadere overwegingen ingestemd met de overige aan het AB gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw M. Keur
Commissie: nee

5. Algemeen Bestuur SDOA d.d. 20 december 2018

Besluit:

 1. Kennisgenomen van de vergaderstukken van het de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Sociale
 2. Dienst Oost Achterhoek van 20 december 2018 en een aantal nadere overwegingen inbrengen.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: mevrouw E. Abbink-Slats
Commissie: nee

6. Aanvraag subsidie speelgoedbank 2019

Besluit:
De Speelgoedbank op grond van artikel 9.5 van de Algemene Subsidie Verordening en artikel 5.1 van de Nadere Regels Subsidie Winterswijk 2018 over het jaar 2019 een subsidie toegekend van € 1.530 ten behoeve van het uitlenen van speelgoed.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: mevrouw E. Abbink-Slats
Commissie: nee

7. Verlenging overeenkomst met Medipoint

Besluit:
De overeenkomst met Medipoint voor Wmo-hulpmiddelen verlengen tot uiterlijk 1 november 2019.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: mevrouw G. Rauwerdink
Commissie: nee


8. Verordeningen, Beleidsregels en Besluiten Jeugdhulp en Maatschappelijke Ondersteuning

Besluit:

 1. De raad voorstellen de ‘Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Winterswijk 2019’ vast te stellen.
 2. De raad voorstellen de ‘Verordening Jeugdhulp gemeente Winterswijk 2019’ vast te stellen.
 3. De ‘Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Winterswijk 2019’ vastgesteld.
 4. De ‘Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Winterswijk 2019’ vastgesteld.
 5. Het ‘Besluit Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Winterswijk 2019’ vastgesteld.
 6. Het ‘Besluit Jeugdhulp gemeente Winterswijk 2019’ vastgesteld.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: mevrouw R. Hartman
Commissie: ja

9. Aanvraag innovatiefonds t.b.v. opgave armoede

Besluit:
Een éénmalige projectsubsidie toegekend van € 90.000 uit het Innovatiefonds om uitvoering te kunnen geven aan het projectplan Opgave Armoede.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: mevrouw G. Rauwerdink
Commissie: nee

10. Vaststellen beleidsnotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2018-2020, vaststellen VVE subsidies 2017 en vaststellen programma voor- en vroegschoolse educatieve activiteiten (VVE) 2019

Besluit:

 1. De beleidsnotitie ‘Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2018-2020’ vastgesteld.
 2. De subsidie aan Stichting Welzijn Winterswijk voor 2017 vastgesteld op € 387.730.
 3. De subsidie aan Yunio jeugdgezondheidszorg 2017 vastgesteld op € 26.053.
 4. De subsidie aan Bibliotheek Oost Achterhoek 2017 vastgesteld op € 20.505.
 5. De subsidie aan RK basisschool de Vlier 2017 vastgesteld op € 71.955.
 6. De subsidie aan Openbare Basisschool de Kolibrie 2017 vastgesteld op € 43.125.
 7. De VVE subsidies 2019 beschikbaar gesteld conform het VVE activiteitenprogramma 2019.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: de heer H. Kappert
Commissie: nee

11. Dialoog omgevingsvisie buitengebied

Besluit:
Ingestemd met het vrijgeven voor dialoog van de 15 basiskeuzes voor de omgevingsvisie buitengebied.

Portefeuillehouder: de heer ing. G.J.W. Elferdink / behandelend ambtenaar: de heer G. Overkamp
Commissie: nee

12. Jaarverslag ZOOV 2017 en de rapportage Kostenontwikkeling Basismobiliteit Achterhoek/ZOOV

Besluit:
Kennisgenomen van het Jaarverslag ZOOV 2017 en de rapportage Kostenontwikkeling Basismobiliteit Achterhoek/ZOOV en deze ter informatie aanbieden aan de raad.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: mevrouw T. Morrenhof
Commissie: ja

13. Regionaal leren Werkt jaarverslag leer- en kwalificatieplicht en RMC 2017-2018

Besluit:

 1. Het regionaal Leren Werkt jaarverslag leer- en kwalificatieplicht en RMC 2017-2018 vastgesteld.
 2. De raad het regionaal Leren Werkt jaarverslag leer- en kwalificatieplicht en RMC 2017-2018 ter kennisname voorleggen.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: mevrouw S. te Brake
Commissie: ja

14. Aankoop Bataafseweg t.b. aanleg ijs- en skeelerbaan

Besluit:
Ingestemd met de aankoop van grond aan de Bataafseweg t.b.v. de realisatie van een ijs- en skeelerbaan tegen prijs en voorwaarden als vermeld in de nota.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: de heer B. Lieverdink
Commissie: nee

15. Subsidie 2019 SWW peuteropvang

Besluit:
SWW Welzijn voor het jaar 2019 een subsidie van maximaal € 171.000 verleend voor het aanbieden van 59 peuteropvangplaatsen van twee dagdelen à 5 uur per week gedurende 40 weken t.b.v. ouders van peuters die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: de heer H. Kappert
Commissie: nee

16. Uitgangspuntennotitie Regionaal Programma Werklocaties Achterhoek

Besluit:

 1. De uitgangspuntennotitie RPW Achterhoek vastgesteld.
 2. De raad informeren over de uitgangspuntennotitie RPW Achterhoek en bijlagen.

Portefeuillehouder: de heer ing. G.J.W. Elferdink / behandelend ambtenaar: de heer B. Roeterdink
Commissie: nee

17. Haalbaarheidsstudie Cultuurkwartier Winterswijk

Besluit:

 1. De haalbaarheidsstudie Cultuurkwartier aanbieden aan de gemeenteraad als vertrekpunt voor een integraal Ontwikkelplan.
 2. De raad voorstellen de voorkeur uit te spreken voor het scenario vervangende nieuwbouw BoogieWoogie.
 3. Explorius vragen om op basis van de haalbaarheidsstudie een integraal Ontwikkelplan met een sluitende grond- en opstalexploitatie op te stellen.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris en de heer drs. D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: de heer R. Lautenbach
Commissie: ja

 

 

Uitgelicht