Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 4 december 2018

Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 27 november  2018, nr. 21

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

Benoeming nieuw lid WMO-raad

Besluit:
Mevrouw L. Brusse per 10 december benoemen als nieuw lid van de Wmo-raad.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris  / behandelend ambtenaar: mevrouw G. Rauwerdink
Commissie: ja

Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Achterhoek d.d. 3 december 2018

Besluit:

 1. Ingestemd met het verslag van het AB ODA op 12 juli 2018.
 2. Kennisgenomen van de 2e Berap 2018 van de ODA.
 3. Ingestemd met het controleprotocol en normenkader voor de jaarrekening 2018 van de ODA.
 4. Ingestemd met de uitgangangspunten van de ODA begroting 2020.

Portefeuillehouder: de heer ing. G.J.W. Elferdink / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Beekhuizen
Commissie: ja

Beantwoording raadsvragen over het Programma van Aanpak Stikstof (PAS)

Besluit:
Ingestemd met de beantwoording van de vragen conform bijgevoegde brief.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Beekhuizen
Commissie: nee

Ambitiedocument Invoering Omgevingswet

Besluit:

 1. Kennisgenomen van het concept Ambtitiedocument Omgevingswet.
 2. Dit document aanbieden aan het raadsforum.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: mevrouw L. Roeterink
Commissie: ja

Beantwoording raadvragen Opvangplekken voor dak- en thuislozen

Besluit:
Ingestemd met de beantwoording van de raadsvragen conform bijgevoegde brief.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris  / behandelend ambtenaar: mevrouw E. Abbink-Slats
Commissie: nee

Algemeen Bestuur Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers d.d. 12-12-2018

Besluit:
1. Akkoord gegaan met de vaststelling van de agenda voor de vergadering van het AB op 12-12-2018, het verslag van
    het AB van 6-6-2018 en het Beleidsplan ECAL 2019-2022.
2. Akkoord gegaan met het goedkeuren van de bestuurssamenstelling vanhet ECAL en de notitie inrichting Regionaal
    Strategisch Informatie Overleg.
3. Voor de overige punten de vergaderstukken voor het AB van 12-12-2018 voor kennisgeving aangenomen.

Portefeuillehouder: de heer drs.D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: de heer R. Ansink
Commissie: ja

Achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw t.b.v. De Woonplaats

Besluit:
Definitief besloten tot het aangaan van een gelimiteerde achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) ten behoeve van De Woonplaats voor een lening van € 500.000,-- voor investeringen in nieuwbouw en verduurzaming in 2019 en € 9.000.000 voor de herfinanciering van een in 2019 aflopende lening.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: mevrouw E. Rouw
Commissie: nee

Nadere regels subsidie Winterswijk 2019 en subsidieplafonds 2019

Besluit:
1. De nadere regels subsidie Winterswijk 2019 vastgesteld.
2. Het besluit subsidieplafonds Winterswijk 2019 vastgesteld.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris  / behandelend ambtenaar: de heer H. Kappert
Commissie: ja

Algemene Vergadering van Aandeelhouders NV ROVA Holding d.d. 6 december 2018

Besluit:

 1. Kennisgenomen van het verslag van de AVA ROVA d.d. 24 mei 2018.
 2. Kennisgenomen van de geschetste ontwikkelingen en actualiteiten.
 3. Kennisgenomen van de geschetste ontwikkelingen over de vennootschapsbelasting.
 4. Ingestemd met het strategisch beleidskader ROVA 2019-2021 en de ROVA begroting van 2019.
 5. Ingestemd met het vergaderschema 2019 AVA ROVA.

Portefeuillehouder: de heer ing. G.J.W. Elferdink  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Beekhuizen
Commissie: ja

Beantwoording raadsvragen over cameratoezicht en drugsdealen in de Pelkwijk

Besluit:
Ingestemd met de beantwoording van de raadsvragen conform bijgevoegde brief.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: de heer F. Starke
Commissie: nee

Uitgelicht