Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 20 februari 2018

1.    Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 13 februari 2018, nr. 165

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2.    Vaststelling Bestemmingsplan Oostendorperdiek 3

Besluit:
De raad voorstellen het bestemmingsplan Oostendorperdiek 3 vast te stellen.

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde / behandelend ambtenaar: mevrouw R. Lankveld
Commissie: ja

3.    Ontwikkeling Steengroeve

  • Besluit:
  • Kennisgenomen van het document "Onderweg naar Terra Temporalis".
  • Kennisgenomen  van het concept projectplan Steengroeve.
  • De Stichting Terra Temporalis verzoeken de financiële structuur verder uit te werken om zo meer zicht te krijgen op de kosten en baten, zowel eenmalig als structureel, voor de realisatie van het     bezoekerscentrum en later voor het belevenismuseum Terra Temporalis.

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde en de heer ing.  H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar: mevrouw D. Kerkdijk
Commissie: ja

4.    Inkoop hulpmiddelen

Besluit:
Voor de aanbesteding Wmo hulpmiddelen uitgaan van de volgende uitgangspunten:
a.    het huren van hulpmiddelen en daarbij uitgaan van een all-in prijs;
b.    het huidige hulpmiddelenbestand door de nog te gunnen inschrijver over laten nemen
c.    een verdeelsleutel gebaseerd op het aantal uitstaande hulpmiddelen per gemeente hanteren;
d.    gunnen op Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) gebaseerd op beste prijs- kwaliteitverhouding;
e.    een looptijd van het contract hanteren van maximaal 7 jaar;
f.    één leverancier contracteren die de beste prijs-kwaliteitsverhouding aanbieding doet;
g.    machtiging verlenen aan een lid van de regionale AO-werkgroep om namens uw college de inschrijvingen te beoordelen, de voorlopige en definitieve gunning vast te stellen en bekend te maken aan de partijen die zich hebben ingeschreven;
h.    één gezamenlijk contract door de zeven Achterhoekse gemeenten laten ondertekenen;

en daarmee de aanbestedingsdocumenten Wmo Hulpmiddelen vastgesteld, zodat de aanbestedingsprocedure op 22 februari 2018 kan starten.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: mevrouw G. Rauwerdink
Commissie: nee

 

Uitgelicht